Main   Match AV15 by Richard Pavlicek  

2010 Vanderbilt

Zimmermann vs. Fleisher

BoardZimmermann NSScoreFleisher NSScoreIMP ResultState of Match
13 NT South +1+4303 NT South +1+430TieEven 0-0
25 D East -1+504 D East =-130Zimmermann +5Zimmermann 5-0
33 C West =-1104 C× West -1+200Fleisher +7Fleisher 7-5
45 C× West -1+2005 C× West -1+200TieFleisher 7-5
54 H East =-4204 H East -2+100Fleisher +11Fleisher 18-5
65 H West =-6505 H West +1-680Zimmermann +1Fleisher 18-6
74 H North =+6204 H North =+620TieFleisher 18-6
84 H North =+4204 NT North -3-150Zimmermann +11Fleisher 18-17
93 C West -1+1004 S× North -1-100Zimmermann +5Zimmermann 22-18
104 H South =+6204 H South +1+650Fleisher +1Zimmermann 22-19
113 NT East -1+503 NT East -3+150Fleisher +3Even 22-22
125 D× East -1+1005 C× West -1+100TieEven 22-22
133 C East =-1102 C East =-90Fleisher +1Fleisher 23-22
144 D North =+1303 S West -1+50Zimmermann +2Zimmermann 24-23
152 NT North =+1203 D North -1-100Zimmermann +6Zimmermann 30-23
164 S East -1+1004 S East -1+100TieZimmermann 30-23

172 D East -1+502 S West -1+50TieZimmermann 30-23
185 S West =-4506 S West -1+50Fleisher +11Fleisher 34-30
193 NT North +1+4303 NT North =+400Zimmermann +1Fleisher 34-31
202 S West +2-1702 S West +1-140Fleisher +1Fleisher 35-31
214 S East +2-4804 S West +2-480TieFleisher 35-31
223 NT East +1-6303 NT West +1-630TieFleisher 35-31
233 S East +1-1701 NT South -1-100Fleisher +2Fleisher 37-31
244 H North +1+4506 H North =+980Fleisher +11Fleisher 48-31
251 NT North -2-1003 S North -1-50Fleisher +2Fleisher 50-31
264 S East =-6204 S East =-620TieFleisher 50-31
276 H West -1+506 H West -1+50TieFleisher 50-31
283 H West +1-1704 H West =-420Zimmermann +6Fleisher 50-37
293 D East =-1103 D East =-110TieFleisher 50-37
303 NT West +2-4603 H× South -4-800Zimmermann +8Fleisher 50-45
313 NT North +1+6303 NT North +1+630TieFleisher 50-45
324 S East =-6201 D East +2-110Fleisher +11Fleisher 61-45

333 NT West +2-4603 NT East +2-460TieFleisher 61-45
344 H East +1-4504 H East +1-450TieFleisher 61-45
354 S East +1-6504 S East =-620Fleisher +1Fleisher 62-45
363 S North =+1402 S North =+110Zimmermann +1Fleisher 62-46
375 S North -2-2005 D× West -2+300Fleisher +11Fleisher 73-46
382 D West -1+1001 NT South +2+150Fleisher +2Fleisher 75-46
392 S South +1+1402 NT North -1-100Zimmermann +6Fleisher 75-52
402 H South =+1101 NT South +1+120TieFleisher 75-52
414 H West =-6204 H East =-620TieFleisher 75-52
424 D East -2+2005 D× East -1+200TieFleisher 75-52
435 D× West -3+5004 H South +1+450Zimmermann +2Fleisher 75-54
443 NT North -2-2003 NT North -1-100Fleisher +3Fleisher 78-54
451 NT East =-901 NT East =-90TieFleisher 78-54
463 D South -1-503 D South -1-50TieFleisher 78-54
473 H West =-1403 H West =-140TieFleisher 78-54
484 NT North +1+4603 NT North +2+460TieFleisher 78-54

492 S North =+1104 S× South -2-300Zimmermann +9Fleisher 78-63
503 H West -1+502 H West =-110Zimmermann +4Fleisher 78-67
511 NT× North -2-3002 D West +1-110Fleisher +5Fleisher 83-67
526 NT North =+14406 C South =+1370Zimmermann +2Fleisher 83-69
533 NT East =-4003 NT East =-400TieFleisher 83-69
542 S South +2+1702 S South +2+170TieFleisher 83-69
552 S South =+1104 H West =-620Zimmermann +12Fleisher 83-81
562 S West +1-1404 S West -1+50Fleisher +5Fleisher 88-81
573 C West +1-1303 NT West +2-660Zimmermann +11Zimmermann 92-88
583 C East -1+1003 NT West =-600Zimmermann +12Zimmermann 104-88
593 NT South =+4003 NT South +1+430Fleisher +1Zimmermann 104-89
602 D East +2-1302 D East +1-110Fleisher +1Zimmermann 104-90
614 H West =-6204 H West =-620TieZimmermann 104-90
623 S South =+1403 S South =+140TieZimmermann 104-90
632 S West =-1101 NT West -1+50Fleisher +4Zimmermann 104-94
642 S South +1+1402 S South +1+140TieZimmermann 104-94


Vanderbilt Knockout TeamsMarch 2010Reno NVGrand Sierra Resort
Final, Segment 1OpenZimmermann NSClosedFleisher NS
Board 1
None Vul
S J 8 3
H 7 6 3 2
D Q 7
C Q J 5 3
Weinstein
West

2 H
Pass

Lead
H K
H Q
C 2
C 3
C A
C K
C 6
D 5
D 7
D A
Helness
North
Pass
Pass
3 NT

2nd
2
3
9
8
H 5
S 2
H 4
3
8
Levin
East
Pass
Pass
AP

3rd
10
C 4
Q
10
5
J
H 6
Q
K
Helgemo
South
2 C
2 NT


4th
8
A
7
S 6
D 2
S 5
S 4
4
10
Zimmermann
West

3 H
AP

Lead
H K
H Q
C 2
C J
C 5
C K
C 10
D 6
D 7
D A
Kamil
North
Pass
Pass


2nd
2
3
9
7
4
S 2
H 4
10
8
Multon
East
Pass
Pass


3rd
10
S 4
Q
6
A
3
H 6
Q
K
Fleisher
South
2 C
3 NT


4th
8
A
8
S 7
H 5
D 2
S 5
4
3
S 10 7 6 2
H K Q J 9 5 4
D 10 3
C 9
TableS A Q 5 4
H 10
D J 9 8 4 2
C 8 7 4


Par +430
4 NT NS
S K 9
H A 8
D A K 6 5
C A K 10 6 2
TieEven 0-03 NT South +1+4303 NT South +1+430


Board 2
N-S Vul
S A 10 8 6
H K Q 10
D 10 6 5
C J 4 2
Weinstein
West

1 S
5 C

Lead
H A
H 5
S A
Helness
North

2 S
Pass

2nd
6
7
7
Levin
East
1 D
4 D
5 D

3rd
10
Q
Helgemo
South
1 H
Pass
AP

4th
3
J
Zimmermann
West

4 C


Lead
H A
S 3
H K
S 6
Kamil
North

Pass


2nd
6
J
3
Multon
East
3 NT
4 D


3rd
10
A
2
Fleisher
South
Pass
AP


4th
9
9
7
S K J 5 4 2
H 7 6
D 9 4
C A K 7 5
TableS 9 7
H J 9 3
D A K Q J 8 3 2
C 10


Par -130
4 D EW
S Q 3
H A 8 5 4 2
D 7
C Q 9 8 6 3
Zimmermann +5Zimmermann 5-05 D East -1+504 D East =-130


Board 3
E-W Vul
S 10 7 6 2
H A K 8 7
D J 8 7 6 5
C
Weinstein
West

Pass
3 C

Lead
H A
D 8
H 4
Helness
North

1 H
AP

2nd
2
10
5
Levin
East

Dbl


3rd
6
A
K
Helgemo
South
Pass
2 H


4th
3
4
9
Zimmermann
West

Pass
2 H
3 C
3 NT
Pass
Pass

Lead
H K
H A
H 8
C 2
D 3
S 5
S K
S 8
C 7
S J
C 10
Kamil
North

1 H
Pass
Pass
Pass
Pass
Dbl

2nd
2
9
10
D 6
9
2
9
Q
S 10
C 8
K
Multon
East

Pass
2 S
3 H
Pass
4 C
AP

3rd
6
4
J
Q
Q
A
4
C 3
J
D 4
D 7
Fleisher
South
Pass
2 D
Pass
Pass
Dbl
Pass


4th
3
5
Q
4
5
3
6
7
6
H 7
5
S 5 4
H Q 5 3
D Q 4 2
C A K 7 3 2
TableS A K J 8
H 10 9 2
D K 10 3
C Q J 5


Par -600
3 NT EW
S Q 9 3
H J 6 4
D A 9
C 10 9 8 6 4

Fleisher +7Fleisher 7-53 C West =-1104 C× West -1+200


Board 4
Both Vul
S K J 8 3
H A 5 4 3
D 7 5
C Q J 6
Weinstein
West
1 C
4 C
Pass
Pass

Lead
H A
H 5
C A
C K
D 6
D 2
S 10
Helness
North
Dbl
Pass
Pass
Dbl

2nd
2
8
6
J
5
K
3
Levin
East
Pass
Pass
5 C
AP

3rd
6
K
5
8
Q
7
Q
Helgemo
South
2 C
4 H
Pass


4th
10
C 4
S 4
H 7
A
3
5
Zimmermann
West
5 C
PassLead
H A
D 7
H K
C A
Kamil
North
Pass
Pass2nd
2
3
C 2
6
Multon
East
Pass
Pass3rd
6
A
3
5
Fleisher
South
Dbl
4th
10
6
8
S 10
H 10
D K 10 6
C A K 10 9 7 4 3 2
TableS A Q 9 2
H 9 8 2
D Q 9 4 3
C 8 5


Par -130
4 C EW
S 7 6 5 4
H K Q J 7 6
D A J 8 2
C


TieFleisher 7-55 C× West -1+2005 C× West -1+200


Board 5
N-S Vul
S K 5 4
H 7
D Q 10 9 6
C J 9 7 5 3
Weinstein
West

1 NT
3 C
3 H

Lead
D A
D 2
S A
S 3
C A
C 4
S J
C 10
S 10
C Q
S 9
Helness
North
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
4
7
6
7
3
5
8
7
Q
J
H 6
Levin
East
1 S
2 H
3 D
4 H

3rd
6
9
2
H 3
8
H 4
H 5
H 9
H K
H A
H 10
Helgemo
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
5
K
4
5
2
6
K
K
C 9
H 2
D 10
Zimmermann
West

1 NT
4 H


Lead
C 2
S 2
S 3
D 4
D 2
D 10
D 6
H 2
C 4
S 9
C Q
Kamil
North
Pass
Pass
AP


2nd
A
4
7
9
J
3
H 9
10
7
8
Multon
East
1 S
2 H3rd
5
A
H 3
K
Q
C 6
H Q
7
H A
H 5
Fleisher
South
Pass
Pass4th
8
6
5
A
5
7
8
4
K
K
S 2
H K 10 5 3
D J 8 7 4
C A Q 10 4
TableS A J 10 9 3
H A J 9 4
D K 5 3
C 8


Par -420
4 H EW
S Q 8 7 6
H Q 8 6 2
D A 2
C K 6 2


Fleisher +11Fleisher 18-54 H East =-4204 H East -2+100


Board 6
E-W Vul
S K Q 10 9 8 6 3
H K 4
D 7 6
C 8 5
Weinstein
West

1 H
4 C
5 H

Lead
D 7
H Q
D 6
S 4
H 7
C K
Helness
North

1 S
4 S
AP

2nd
A
5
8
7
9
5
Levin
East
1 C
3 S
Dbl


3rd
2
3
J
8
10
4
Helgemo
South
1 D
Pass
Pass


4th
3
K
4
A
4
3
Zimmermann
West

Dbl
3 H
5 D

Lead
S K
H 7
D 7
H Q
C 4
C 2
Kamil
North

1 S
4 S
Pass

2nd
A
5
A
9
3
8
Multon
East
1 C
2 D
4 NT
5 H

3rd
5
10
9
2
K
Fleisher
South
1 D
2 S
Pass
AP

4th
7
K
3
4
5
S 7 2
H A 10 6 3 2
D 10 5 4 3
C K 2
TableS A
H Q J 8 7
D A 8
C A J 9 7 6 4


Par -500
5 S× NS -3
S J 5 4
H 9 5
D K Q J 9 2
C Q 10 3

Zimmermann +1Fleisher 18-65 H West =-6505 H West +1-680


Board 7
Both Vul
S A K 10
H K J 9 3
D A K 10 6
C A 3
Weinstein
West

Pass
Pass
Dbl
Pass

Lead
C 6
H J
C J
D 4
H 3
H 5
S A
D A
D 6
Helness
North

2 C
2 NT
3 D
4 H

2nd
2
A
9
K
8
C 4
5
5
S 2
Levin
East

Pass
Pass
Pass
AP

3rd
Q
4
K
9
Q
K
4
8
J
Helgemo
South
Pass
2 D
3 C
4 D


4th
A
2
3
7
7
10
6
2
Q
Zimmermann
West

Pass
Pass
Dbl
AP

Lead
C 6
H J
H 3
C J
H 10
S J
Kamil
North

2 C
2 NT
3 H


2nd
2
8
A
9
Q
6
Multon
East

Pass
Pass
Pass


3rd
Q
4
5
8
C 4
10
Fleisher
South
Pass
2 D
3 C
4 H


4th
A
2
7
3
9
2
S Q 6
H 7 2
D Q 4 3 2
C K Q 10 8 4
TableS 8 5 3 2
H A 10 8
D 9 5
C J 7 6 5


Par +650
5 S NS
S J 9 7 4
H Q 6 5 4
D J 8 7
C 9 2

TieFleisher 18-64 H North =+6204 H North =+620


Board 8
None Vul
S A K Q
H Q 9 6 5
D 10 8 6 3
C J 9
Weinstein
West
Pass
4 C
Pass

Lead
C A
D 4
H A
H 3
Helness
North
1 D
Pass
4 H

2nd
2
A
8
10
Levin
East
2 C
Pass
AP

3rd
3
J
5
Q
Helgemo
South
Dbl
Dbl


4th
9
6
2
K
Zimmermann
West
Pass
2 S
Pass

Lead
C 6
C 3
C A
C 10
C 7
Kamil
North
Pass
3 NT
4 NT

2nd
2
J
H 3
H 4
S 7
Multon
East
1 NT
Pass
AP

3rd
K
Q
5
8
Fleisher
South
Dbl
4 D


4th
9
S 2
H 5
D 6
S J 8 5 4 3
H J 10 8
D J
C K 8 5 3
TableS 10 6
H K 2
D 9 4 2
C A Q 10 7 6 4


Par +400
5 D NS
S 9 7 2
H A 7 4 3
D A K Q 7 5
C 2
Zimmermann +11Fleisher 18-174 H North =+4204 NT North -3-150


Board 9
E-W Vul
S A 9 8 4
H J 3
D 10 6 2
C A 7 4 2
Weinstein
West

Pass
Pass
3 C

Lead
H J
C Q
C J
C 8
H 3
H 9
S 4
Helness
North
Pass
2 D
2 S
AP

2nd
A
6
S 2
H 5
7
Q
K
Levin
East
1 NT
Pass
Pass


3rd
2
3
5
K
K
C 4
5
Helgemo
South
2 C
2 H
Pass


4th
6
7
2
A
4
10
3
Zimmermann
West

Dbl
Dbl


Lead
D K
D 5
C 6
H 3
D Q
C Q
H K
H 5
S 4
S 5
Kamil
North
Pass
3 S
AP


2nd
3
A
3
A
7
S 2
4
Q
10
6
Multon
East
1 NT
3 NT3rd
9
4
A
2
J
5
J
S 8
Q
Fleisher
South
2 C
4 S4th
2
6
8
6
10
2
10
7
3
S 6 3
H Q 6 4
D J 9 4
C K 10 9 5 3
TableS K J 10
H A 10 7
D K Q 8 5
C Q J 8


Par +140
3 S NS
S Q 7 5 2
H K 9 8 5 2
D A 7 3
C 6

Zimmermann +5Zimmermann 22-183 C West -1+1004 S× North -1-100


Board 10
Both Vul
S Q 8 7
H J 10
D A 6 5 4
C K 7 6 4
Weinstein
West

Pass
Pass


Lead
D J
H A
H K
D Q
D 3
D 6
Helness
North

1 NT
4 H


2nd
4
4
S 6
9
10
Levin
East
Pass
Pass
AP


3rd
8
10
J
5
A
Helgemo
South
1 H
3 H4th
K
6
2
2
7
Zimmermann
West

Pass
Pass
AP

Lead
D J
H J
H 10
H A
C Q
D 10
D K
C J
Kamil
North

1 NT
3 H


2nd
A
2
Q
S 4
A
4
9
Multon
East
Pass
Pass
Pass


3rd
2
3
K
S 7
4
7
5
Fleisher
South
1 H
2 H
4 H


4th
3
4
C 8
6
2
Q
8
S 6 5 4 3 2
H 4
D J 10 9
C A 9 8 5
TableS A K J 10
H Q 9 6 2
D 8 7 2
C 3 2


Par +620
4 H NS
S 9
H A K 8 7 5 3
D K Q 3
C Q J 10Fleisher +1Zimmermann 22-194 H South =+6204 H South +1+650


Board 11
None Vul
S 10 9 7 5 3
H A 6
D A J 6
C K 8 3
Weinstein
West

Pass
3 NT

Lead
S 2
D 8
C Q
S 5
H K
S 10
H Q
Helness
North

1 S
AP

2nd
A
6
7
Q
2
K
5
Levin
East

1 NT


3rd
3
K
2
4
3
8
4
Helgemo
South
Pass
Pass


4th
6
2
K
J
A
D 3
6
Zimmermann
West

Pass
3 NT

Lead
C 9
D 3
C Q
H A
H 6
S 6
D 4
Kamil
North

2 H
AP

2nd
A
6
7
Q
K
4
J
Multon
East

2 NT


3rd
3
K
2
8
2
A
Fleisher
South
2 D
Pass


4th
5
2
K
3
4
3
S A J
H 9 4 3
D 8 7 4 3
C A 10 4 2
TableS K Q 6
H K Q
D K 10 9 5
C Q J 6 5


Par -120
2 NT EW
S 8 4 2
H J 10 8 7 5 2
D Q 2
C 9 7

Fleisher +3Even 22-223 NT East -1+503 NT East -3+150


Board 12
N-S Vul
S J 9 4
H 10 9 8 5 3
D 6 2
C 10 5 2
Weinstein
West
1 C
2 D
3 S
4 D
5 D
AP

Lead
H A
S A
S Q
D 3
Helness
North
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


2nd
Q
6
K
2
Levin
East
1 D
2 H
4 C
5 C
Pass


3rd
8
4
9
10
Helgemo
South
1 S
2 S
Pass
Dbl
Dbl


4th
7
5
H 6
K
Zimmermann
West
1 C
3 C
AP
Lead
S 4
H K
C 3
C K
S K
S 7
C Q
Kamil
North
Pass
Pass

2nd
5
Q
J
2
9
J
Multon
East
1 S
5 C

3rd
A
3
5
7
H 7
C 8
Fleisher
South
2 S
Dbl

4th
6
6
6
H 2
3
2
S K 7 6
H Q
D 9 8 5 3
C A K J 9 4
TableS 5
H J 7 6
D A Q J 10 7
C Q 8 7 6


Par -130
4 D EW
S A Q 10 8 3 2
H A K 4 2
D K 4
C 3
TieEven 22-225 D× East -1+1005 C× West -1+100


Board 13
Both Vul
S A 7 3
H 9 8 4 2
D 8 4 3
C Q J 2
Weinstein
West

Pass


Lead
S 10
H 9
H Q
C 3
C A
C K
D Q
H J
Helness
North
Pass
Pass


2nd
Q
6
K
2
6
D 2
A
S 4
Levin
East
3 C3rd
A
A
2
10
4
H 10
6
4
Helgemo
South
Pass4th
6
7
5
5
J
Q
3
3
Zimmermann
West

1 S
Pass

Lead
C 5
S 6
Kamil
North
Pass
Dbl
Pass

2nd
3
2
Multon
East
Pass
Pass
2 C

3rd
J
Q
Fleisher
South
1 C
1 NT
AP

4th
A
A
S Q J 8 5 4
H K 10 7
D K J 6
C 4 3
TableS 6
H 6 5 3
D Q 10 5
C A K 10 9 8 7


Par -110
3 C EW
S K 10 9 2
H A Q J
D A 9 7 2
C 6 5


Fleisher +1Fleisher 23-223 C East =-1102 C East =-90


Board 14
None Vul
S K 8
H K J 6 4
D 10 8 5 3
C A J 9
Weinstein
West

2 S
Pass
3 S
AP

Lead
D Q
S 7
H 4
H 3
D 3
S 2
C 5
D 8
Helness
North

Pass
3 D
Pass


2nd
2
J
5
2
K
A
2
A
Levin
East
1 H
Pass
Pass
Pass


3rd
S 3
Q
A
K
6
5
J
7
Helgemo
South
Pass
Dbl
Pass
4 D


4th
5
K
10
7
S 6
8
3
S 4
Zimmermann
West

3 S
Lead
D 5
D K
D Q
C 3
D 10
C 6
S K
S 8
Kamil
North

Pass
2nd
A
6
2
5
4
J
2
7
Multon
East
1 H
Pass
3rd
7
H 10
C 2
4
J
7
J
A
Fleisher
South
Pass
Pass
4th
H 2
3
8
9
S 3
8
4
5
S Q 10 9 6 5 4 3
H 10 2
D
C Q 6 4 2
TableS 7 2
H Q 9 8 7 5
D A K Q 4
C 7 3


Par +400
3 NT NS
S A J
H A 3
D J 9 7 6 2
C K 10 8 5
Zimmermann +2Zimmermann 24-234 D North =+1303 S West -1+50


Board 15
N-S Vul
S A Q 3
H 10
D A K 9 7 5 3
C A 9 3
Weinstein
West

Pass
Pass

Lead
S 4
D 3
S 2
D A
D K
D 5
Helness
North

1 D
2 NT

2nd
5
6
A
J
Q
Levin
East

Pass
AP

3rd
J
C 2
7
C 4
C 5
Helgemo
South
Pass
1 H


4th
Q
8
6
2
4
Zimmermann
West

Pass
Pass

Lead
D Q
H 10
S 5
S 8
D K
D 3
Kamil
North

1 D
3 D

2nd
H 5
2
2
10
6
Multon
East

Pass
AP

3rd
2
A
Q
J
C 2
Fleisher
South
Pass
1 H


4th
A
4
K
A
4
S J 2
H K J 6 4
D 10 8 4 2
C K J 6
TableS K 8 7 4
H Q 7 3 2
D Q J 6
C Q 10


Par +140
3 S NS
S 10 9 6 5
H A 9 8 5
D
C 8 7 5 4 2
Zimmermann +6Zimmermann 30-232 NT North =+1203 D North -1-100


Board 16
E-W Vul
S 4
H 10 6 5 3 2
D J 2
C A Q 9 8 5
Weinstein
West
Pass
3 C
Rdbl
3 H

Lead
D A
C 10
C A
Helness
North
Pass
Dbl
Pass
Pass

2nd
5
3
J
Levin
East
1 NT
Pass
3 D
4 S

3rd
J
Q
6
Helgemo
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
3
2
4
Zimmermann
West
Pass
2 C
4 S


Lead
D K
S 5
C 2
D J
S 6
C 3
H 5
D 7
S Q
Kamil
North
Pass
Pass
AP


2nd
5
3
6
Q
K
Q
K
10
Multon
East
1 NT
2 S3rd
2
4
K
A
C 5
J
9
S 10
Fleisher
South
Dbl
Pass4th
3
8
A
8
2
10
4
H 3
S K Q 10 3
H Q 7 4
D 8 5
C K 7 4 3
TableS A J 8 2
H A K 8
D Q 9 7 3
C J 2


Par -120
2 NT EW
S 9 7 6 5
H J 9
D A K 10 6 4
C 10 6
TieZimmermann 30-234 S East -1+1004 S East -1+100


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 2010Reno NVGrand Sierra Resort
Final, Segment 2OpenZimmermann NSClosedFleisher NS
Board 17
None Vul
S 9 6 2
H K J 8
D J 5
C Q J 10 8 2
Weinstein
West

1 S


Lead
D 10
S 8
S Q
D 4
S J
S 4
D 9
C K
C A
D 2
H A
Helness
North
Pass
Pass


2nd
6
5
9
K
2
C Q
C 3
6
H 4
7
Levin
East
1 H
2 D


3rd
5
K
3
J
H 7
H 6
C 2
4
5
H 3
Helgemo
South
Pass
AP


4th
Q
6
A
3
10
D 8
A
8
J
H 8
Zimmermann
West

1 S
2 S

Lead
C Q
D 2
D 6
D A
H 8
C 5
D 9
C 4
S A
D 10
S Q
Martel
North
Pass
Pass
AP

2nd
A
4
J
8
10
2
S K
8
7
S J
9
Multon
East
1 H
2 D


3rd
6
K
Q
H 3
A
K
H J
S 8
2
H K
H 6
Stansby
South
Pass
Pass


4th
3
5
7
S 6
S 4
S 5
3
S 10
3
H 5
S K Q J 7 4
H 3
D K 6
C 9 7 5 4 3
TableS 8 3
H Q 10 7 6 5
D A Q 3 2
C A K


Par -400
3 NT EW
S A 10 5
H A 9 4 2
D 10 9 8 7 4
C 6

TieZimmermann 30-232 D East -1+502 S West -1+50


Board 18
N-S Vul
S 6 2
H J 10 4
D K 9 3 2
C A K 7 3
Weinstein
West

1 S
3 D
4 C
4 NT
5 S

Lead
C A
Helness
North

Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
4
Levin
East
Pass
2 D
3 H
4 S
5 C


3rd
6
Helgemo
South
Pass
2 H
Pass
Pass
Pass


4th
10
Zimmermann
West

1 S
2 D
4 C
4 NT
6 S

Lead
C A
C K
S J
Martel
North

Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
4
5
2
Multon
East
Pass
2 C
3 S
4 H
5 D


3rd
6
2
4
Stansby
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
10
S 3
7
S A J 10 9 8 3
H A 9
D A Q J 10
C 10
TableS K Q 5 4
H K
D 7 6 5 4
C J 8 5 4


Par -450
5 S EW
S 7
H Q 8 7 6 5 3 2
D 8
C Q 9 6 2
Fleisher +11Fleisher 34-305 S West =-4506 S West -1+50


Board 19
E-W Vul
S A Q 9
H A 10 5 2
D K 9 4
C A 5 4
Weinstein
West

Pass
Pass


Lead
H 7
H 2
C J
C 8
H 5
S 3
H 10
S Q
S 9
D 3
D 4
D 6
Helness
North

1 NT
3 NT


2nd
4
3
4
3
6
2
8
5
J
8
5
C 9
Levin
East

Pass
AP


3rd
Q
9
Q
10
J
A
C 7
10
K
K
A
9
Helgemo
South
Pass
2 NT4th
A
K
2
A
S 4
8
S 6
7
C 6
2
J
Q
Zimmermann
West

Pass
Pass
Pass

Lead
H 7
H 2
C J
C 9
H 6
S 3
H 10
C A
Martel
North

1 C
1 NT
3 NT

2nd
4
3
4
5
9
4
8
S 8
Multon
East

Pass
Pass
AP

3rd
Q
J
8
Q
C 10
A
C 7
D 3
Stansby
South
Pass
1 D
2 NT


4th
A
K
2
3
5
5
S 2
K
S 7 6 4 2
H K Q
D J 8
C K J 10 9 6
TableS J 8 5
H 8 7 6 3
D Q 7 5 2
C Q 8


Par +140
3 H NS
S K 10 3
H J 9 4
D A 10 6 3
C 7 3 2
Zimmermann +1Fleisher 34-313 NT North +1+4303 NT North =+400


Board 20
Both Vul
S A 5 4
H A 6 2
D A 4 2
C 9 8 6 5
Weinstein
West
1 S
2 S

Lead
C 6
C 4
C 3
H 3
S 2
D 5
S 8
C 9
Helness
North
Pass
Pass

2nd
J
8
S 3
2
6
2
Q
Levin
East
1 NT
Pass

3rd
Q
10
5
K
J
K
K
Helgemo
South
Pass
Pass

4th
A
K
7
5
4
6
A
Zimmermann
West
1 S
2 S

Lead
C 5
C 4
C 6
S 7
D 6
D 4
S 8
D 2
H 3
Martel
North
Pass
Pass

2nd
J
8
10
4
5
K
6
8
6
Multon
East
1 NT
Pass

3rd
Q
7
K
2
A
7
K
10
K
Stansby
South
Pass
Pass

4th
A
3
S 3
Q
3
9
A
Q
5
S K J 10 9 7 3
H 3
D Q J 9 5
C A 4
TableS 8 2
H K J 10 8 4
D K 8 3
C J 10 7


Par -140
3 S EW
S Q 6
H Q 9 7 5
D 10 7 6
C K Q 3 2


Fleisher +1Fleisher 35-312 S West +2-1702 S West +1-140


Board 21
N-S Vul
S Q J
H A 8 7 5 4
D J 9 4 2
C 8 2
Weinstein
West

3 C
3 H
4 S

Lead
H 9
S A
S 10
Helness
North
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
K
Q
J
Levin
East
1 NT
3 D
3 S


3rd
4
3
K
Helgemo
South
Pass
Pass
Pass


4th
6
2
6
Zimmermann
West

1 S
4 S


Lead
C 8
S A
S 4
Martel
North
Pass
Pass
AP


2nd
7
J
Q
Multon
East
1 D
2 S3rd
J
3
K
Stansby
South
Pass
Pass4th
Q
6
7
S A 10 8 4
H K J 2
D 10 5
C K Q 10 6
TableS K 9 5 3
H Q 10 6 3
D A Q 7
C A 7


Par -990
6 NT East
S 7 6 2
H 9
D K 8 6 3
C J 9 5 4 3
TieFleisher 35-314 S East +2-4804 S West +2-480


Board 22
E-W Vul
S Q 7 4 3
H 6 3 2
D 8 7
C K 10 9 5
Weinstein
West

3 C
3 NT

Lead
D 3
D A
H K
H A
H Q
H 7
C 8
S 3
H 4
C 6
D K
Helness
North

Pass
AP

2nd
2
4
J
10
9
8
Q
A
D 5
J
Levin
East
2 NT
3 H


3rd
7
6
5
C 2
C 4
D 10
K
2
S 6
A
Helgemo
South
Pass
Pass


4th
9
8
2
3
6
S 7
3
5
C 5
9
Zimmermann
West

1 S
3 NT

Lead
D 8
H 5
C J
C 10
C 5
S 5
H A
Martel
North

Pass
AP

2nd
9
2
Q
6
7
3
8
Multon
East
1 H
3 C


3rd
J
7
K
8
D 4
A
S 6
Stansby
South
Pass
Pass


4th
K
9
3
4
A
2
S 10 8 6 5
H 5
D K 10 6 2
C A Q 4 2
TableS A K 9
H A K Q 7 4
D A 9
C 7 6 3


Par -650
5 S West
S J 2
H J 10 9 8
D Q J 5 4 3
C J 8

TieFleisher 35-313 NT East +1-6303 NT West +1-630


Board 23
Both Vul
S 8 5
H Q J 5 2
D 8 3
C A 6 5 4 3
Weinstein
West

Pass
Dbl

Lead
S 4
S 2
C K
C 8
H Q
Helness
North

1 H
Pass

2nd
3
A
7
9
Levin
East

Pass
3 S

3rd
5
6
3
A
Helgemo
South
1 D
2 H
AP

4th
7
8
2
Q
Zimmermann
West

Pass


Lead
C J
H 3
S 2
S 3
C Q
D 3
S 6
H 7
H 2
Martel
North

Pass


2nd
3
9
4
8
8
5
D 8
6
10
Multon
East

Pass


3rd
2
Q
Q
10
7
K
7
J
K
Stansby
South
1 NT4th
K
A
5
9
A
A
A
8
S K Q 6 3
H 9 6
D A J 10
C J 10 9 7
TableS J 10 7 2
H A 10 8
D Q 7 5 4
C Q 2


Par -140
3 S EW
S A 9 4
H K 7 4 3
D K 9 6 2
C K 8Fleisher +2Fleisher 37-313 S East +1-1701 NT South -1-100


Board 24
None Vul
S A 4 2
H K Q J 10 7
D K
C A 10 8 2
Weinstein
West
Pass
Pass
AP
Lead
D 2
H K
H Q
D A
C 5
S 6
Helness
North
1 H
3 C

2nd
J
3
9
3
3
10
Levin
East
Pass
Pass

3rd
Q
4
A
S 2
10
K
Helgemo
South
2 NT
4 H

4th
K
2
5
5
K
A
Zimmermann
West
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H 3
D K
H Q
S Q
D A
C J
S 8
Martel
North
1 H
3 S
4 C
4 S
6 D


2nd
6
2
9
5
4
3
3
Multon
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
2
J
A
4
S 2
2
Stansby
South
2 NT
3 NT
4 D
5 D
6 H


4th
10
3
5
6
5
K
S K 7 5
H 5 2
D Q 9 6 4 3
C Q 4 3
TableS J 8 6
H 9 3
D 10 8 7 5 2
C K 7 6


Par +460
5 NT NS
S Q 10 9 3
H A 8 6 4
D A J
C J 9 5
Fleisher +11Fleisher 48-314 H North +1+4506 H North =+980


Board 25
E-W Vul
S A Q J 8 5
H Q 3 2
D 5 4
C A J 8
Weinstein
West

Pass

Lead
D 2
S 10
D K
D J
D 8
D 3
D 6
Helness
North
1 NT


2nd
A
4
7
10
C 4
H 4
C 7
Levin
East
Pass


3rd
9
8
Q
S 9
S 3
C 3
C 2
Helgemo
South
Pass


4th
4
K
5
H 2
C J
C 8
S 5
Zimmermann
West

Pass

Lead
D 6
S 10
D K
D J
S Q
H Q
Martel
North
1 S
Pass

2nd
A
4
7
10
D 3
5
Multon
East
2 D
Pass

3rd
9
8
Q
C 3
2
4
Stansby
South
3 S


4th
4
K
5
S 5
3
S 9 4 3
H K 7
D Q 9
C K 10 9 6 3 2
TableS K
H A 10 8 5
D K J 8 6 3 2
C Q 5


Par +140
3 S NS
S 10 7 6 2
H J 9 6 4
D A 10 7
C 7 4
Fleisher +2Fleisher 50-311 NT North -2-1003 S North -1-50


Board 26
Both Vul
S 10 7 2
H K Q 7 4 2
D A Q 8
C J 10
Weinstein
West

1 NT
4 S

Lead
D 10
D A
D 8
C 2
S 3
Helness
North

Pass
AP

2nd
2
3
J
3
Q
Levin
East
1 S
2 C


3rd
Q
9
S 8
10
Helgemo
South
Pass
Pass


4th
5
4
6
A
Zimmermann
West

2 NT
4 S

Lead
D 10
H K
S 3
S K
S 5
Martel
North

Pass
AP

2nd
2
A
8
7
10
Multon
East
1 S
3 NT


3rd
Q
3
J
4
A
Stansby
South
Pass
Pass


4th
5
8
2
Q
S K J 5
H J 10 8
D K 7 6 4 2
C K 3
TableS A 9 6 4 3
H A 9
D J 5 3
C A 5 4


Par -620
4 S EW
S Q 8
H 6 5 3
D 10 9
C Q 9 8 7 6 2
TieFleisher 50-314 S East =-6204 S East =-620


Board 27
None Vul
S 10 8 5 3 2
H 9
D 10 8 6 4
C K J 10
Weinstein
West

2 C
2 NT
3 D
4 H
5 D
6 D

Lead
S 2
H A
H 4
H 3
H 10
S 6
S A
D 5
D J
D A
C 8
Helness
North

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
4
9
S 3
J
S 5
8
C 3
2
6
7
4
Levin
East

2 D
3 C
3 S
4 NT
5 NT
6 H

3rd
9
2
Q
K
5
J
Q
K
Q
C 2
Helgemo
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

4th
K
6
7
C J
8
7
10
4
3
10
Zimmermann
West

2 D
2 NT
3 H
4 C
4 NT
6 C

Lead
S 3
H K
H 4
H 3
H 10
D J
D K
S A
C 5
D 8
S J
Martel
North

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
4
9
S 8
J
S 2
6
4
7
3
Q
Multon
East

2 S
3 C
3 S
4 D
5 S
6 H

3rd
9
2
Q
A
5
5
A
Q
2
9
Stansby
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

4th
K
6
7
S 5
8
2
3
10
10
C 6
S K Q 6
H A K 10 4
D K J
C A Q 6 2
TableS A J 4
H Q 5 3 2
D A Q 5
C 8 7 5


Par -990
6 NT West
S 9 7
H J 8 7 6
D 9 7 3 2
C 9 4 3

TieFleisher 50-316 H West -1+506 H West -1+50


Board 28
N-S Vul
S 8 6 3 2
H A 10 4
D J 6 5 3
C 7 4
Weinstein
West
1 H
Pass
2 NT

Lead
C 7
H 9
S A
S Q
C A
Helness
North
Pass
Pass
Pass

2nd
9
J
2
3
Levin
East
1 S
2 H
3 H

3rd
K
4
4
5
Helgemo
South
2 C
Pass
AP

4th
2
2
K
H 3
Zimmermann
West
1 H
Dbl
4 H

Lead
C 7
H 3
H 4
Martel
North
Pass
Pass
AP

2nd
9
K
7
Multon
East
2 H
3 H


3rd
K
A
9
Stansby
South
3 C
Pass


4th
2
2
5
S A Q
H K J 8 6 5
D A 7
C Q J 8 2
TableS J 10 9 7 5 4
H Q 7 2
D Q 9 2
C 9


Par -450
5 S East
S K
H 9 3
D K 10 8 4
C A K 10 6 5 3
Zimmermann +6Fleisher 50-373 H West +1-1704 H West =-420


Board 29
Both Vul
S J 10 2
H J 10 9 7 4
D Q 4
C K Q 8
Weinstein
West

Pass
3 D

Lead
D 6
C 3
H J
C 5
Helness
North
Pass
1 H
AP

2nd
3
2
5
Q
Levin
East
Pass
2 D


3rd
4
4
6
10
Helgemo
South
1 C
Dbl


4th
9
8
K
7
Zimmermann
West

Pass
3 D

Lead
D 6
H 5
C 4
D 4
C 10
H 7
H A
S 8
Martel
North
Pass
1 H
AP

2nd
3
6
Q
J
7
3
8
4
Multon
East
Pass
2 D


3rd
Q
K
3
2
5
Q
9
K
Stansby
South
1 C
Dbl


4th
A
4
2
5
K
2
D 7
2
S K 7 3
H K 8 2
D K 5 3
C J 6 5 4
TableS A 9 8
H 5 3
D A J 10 9 8 7
C 10 3


Par -500
4 H× NS -2
S Q 6 5 4
H A Q 6
D 6 2
C A 9 7 2


TieFleisher 50-373 D East =-1103 D East =-110


Board 30
None Vul
S K 9 8 7 3
H 10
D 9 7 6 5
C 8 4 3
Weinstein
West

3 H
3 NT

Lead
H 10
C 2
D 2
Helness
North

Pass
AP

2nd
7
3
Levin
East
1 D
3 S


3rd
Q
K
Helgemo
South
1 H
Pass


4th
A
A
Zimmermann
West

Pass


Lead
D J
D 10
C 10
C 5
D A
H 2
C J
H Q
H 9
S J
Martel
North

Pass


2nd
5
6
A
2
H 6
J
4
A
S 7
Q
Multon
East
1 D
Dbl


3rd
4
Q
6
8
8
10
K
S 3
S 6
K
Stansby
South
3 H
AP


4th
2
3
3
9
7
7
H 3
S 4
K
A
S Q 5
H A J 9 8
D J 10 8
C Q J 6 2
TableS A 10 6 4
H 7
D A K Q 4
C K 10 9 7


Par -920
6 C EW
S J 2
H K Q 6 5 4 3 2
D 3 2
C A 5
Zimmermann +8Fleisher 50-453 NT West +2-4603 H× South -4-800


Board 31
N-S Vul
S A 6 2
H Q J
D 9 8 5 3
C J 9 6 2
Weinstein
West

Pass
AP

Lead
S 5
D A
D Q
S 4
S 7
D 9
Helness
North

1 NT


2nd
Q
7
H 8
10
A
C 8
Levin
East

Pass


3rd
3
5
3
J
K
2
Helgemo
South
1 D
3 NT


4th
2
J
K
6
C 3
C 4
Zimmermann
West

Pass
Pass

Lead
S 5
D A
D Q
S 4
S 7
H Q
Martel
North

1 NT
3 NT

2nd
Q
7
C 5
10
A
2
Multon
East

Pass
AP

3rd
3
3
5
J
9
5
Stansby
South
1 D
3 D


4th
2
J
K
6
C 3
S J 7 3
H 10 8 6 4 3
D 7
C K Q 5 4
TableS K 9 8 5 4
H K 9 2
D K J
C 10 8 7


Par +630
4 NT NS
S Q 10
H A 7 5
D A Q 10 6 4 2
C A 3
TieFleisher 50-453 NT North +1+6303 NT North +1+630


Board 32
E-W Vul
S A 2
H A Q 10 2
D Q J 4
C K 4 3 2
Weinstein
West
Pass
2 NT
4 S

Lead
C 7
D A
D K
D 8
S 3
S 4
C 2
H 6
Helness
North
1 NT
Pass
AP

2nd
6
2
6
10
2
9
J
K
Levin
East
2 D
3 S


3rd
K
5
9
S 5
Q
K
Q
A
Helgemo
South
Pass
Pass


4th
A
4
J
Q
7
A
9
7
Zimmermann
West
Pass
Pass


Lead
C 5
S J
S 2
D A
D K
D 8
C 2
H 9
Martel
North
1 C
Pass


2nd
6
10
8
2
6
10
J
Multon
East
1 D3rd
K
3
7
5
9
H 3
Q
Stansby
South
Pass4th
A
A
5
4
J
Q
9
S K 6 5 3
H K J 5 4 3
D 9 5
C 9 6
TableS Q J 8 4
H 7
D A K 8 7 3
C A J 10


Par -620
4 S EW
S 10 9 7
H 9 8 6
D 10 6 2
C Q 8 7 5


Fleisher +11Fleisher 61-454 S East =-6201 D East +2-110


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 2010Reno NVGrand Sierra Resort
Final, Segment 3OpenZimmermann NSClosedFleisher NS
Board 33
None Vul
S 7 6 5 3
H 10 8
D 8 6 5 4
C 8 4 3
Weinstein
West

1 S
3 NT


Lead
D 5
S J
C 2
C 5
Helness
North
Pass
Pass
AP


2nd
3
K
3
J
Levin
East
1 C
2 C3rd
K
7
Q
K
Helgemo
South
Pass
Pass4th
10
10
9
4
T.Bessis
West

1 S
2 D
3 NT

Lead
H 2
C 5
C 2
H 5
D 10
Kamil
North
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
4
9
8
7
M.Bessis
East
1 C
2 C
2 NT


3rd
10
K
Q
J
Fleisher
South
Pass
Pass
Pass


4th
K
3
J
8
S K Q 9 4
H A J 4
D Q J 10
C K 7 2
TableS 10
H K 9 6 5
D A 9 3
C A Q 10 6 5


Par -990
6 NT East
S A J 8 2
H Q 7 3 2
D K 7 2
C J 9
TieFleisher 61-453 NT West +2-4603 NT East +2-460


Board 34
N-S Vul
S J 8 7
H A 10 7
D A Q 10 4
C K 7 2
Weinstein
West

1 C
3 H

Lead
S 2
D 7
Helness
North

Dbl
Pass

2nd
A
A
Levin
East
Pass
1 H
4 H

3rd
7
3
Helgemo
South
Pass
Pass
AP

4th
5
8
T.Bessis
West

1 C
3 H

Lead
C Q
D 7
Kamil
North

Pass
Pass

2nd
A
A
M.Bessis
East
Pass
1 H
4 H

3rd
7
2
Fleisher
South
Pass
Pass
AP

4th
4
6
S A Q 10 3
H K J 8 2
D 7
C A 10 8 3
TableS K 5 4
H Q 9 6 5 3
D K J 3 2
C 4


Par -450
5 H EW
S 9 6 2
H 4
D 9 8 6 5
C Q J 9 6 5
TieFleisher 61-454 H East +1-4504 H East +1-450


Board 35
E-W Vul
S K 4
H Q J 10 9 7
D K 9 6 2
C A 5
Weinstein
West

Pass
4 S

Lead
H 4
D 4
S 3
Helness
North

1 H
AP

2nd
3
3
4
Levin
East

2 S


3rd
7
A
Q
Helgemo
South
Pass
Pass


4th
A
2
10
T.Bessis
West

Pass
4 S

Lead
H 4
C 10
H Q
S A
Kamil
North

Pass
AP

2nd
3
J
S Q
10
M.Bessis
East

3 S


3rd
7
Q
2
J
Fleisher
South
3 C
Pass


4th
A
A
5
K
S J 9 7 3
H K 8 6 5 3
D A 5
C Q 6
TableS A Q 8 6 5 2
H A
D Q 10 8 4
C K 10


Par -660
5 NT EW
S 10
H 4 2
D J 7 3
C J 9 8 7 4 3 2
Fleisher +1Fleisher 62-454 S East +1-6504 S East =-620


Board 36
Both Vul
S 10 7 5 4 3 2
H 6 5
D 8 3 2
C Q 3
Weinstein
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
D A
D K
D J
H Q
C 5
S 2
Helness
North
Pass
1 S
2 S


2nd
10
Q
S 6
5
2
8
Levin
East
1 D
2 D
Pass


3rd
7
6
S 9
9
Q
Q
Helgemo
South
Dbl
Dbl
3 S


4th
2
3
8
A
J
C 6
T.Bessis
West
Pass
Pass
Pass


Lead
D A
D K
D J
H J
S A
Kamil
North
Pass
1 S
2 S


2nd
10
Q
S 6
5
M.Bessis
East
1 D
Pass
AP


3rd
6
7
S 9
9
Fleisher
South
Dbl
2 D4th
2
3
8
A
S 9
H Q J 10 4 3
D 7 6
C 9 8 7 6 2
TableS K J 8
H 9
D A K J 9 5 4
C J 10 4


Par +140
3 S NS
S A Q 6
H A K 8 7 2
D Q 10
C A K 5

Zimmermann +1Fleisher 62-463 S North =+1402 S North =+110


Board 37
N-S Vul
S 10 9 8 5 2
H K 9 2
D 2
C A K 10 8
Weinstein
West

1 D
4 D
Pass

Lead
D K
C 7
S 2
D 10
S 9
C 6
C 8
Helness
North
Pass
1 S
4 S
5 S

2nd
3
10
3
Q
4
D 5
3
Levin
East
Pass
Pass
5 D
AP

3rd
A
5
A
S 8
K
A
9
Helgemo
South
1 C
2 S
Pass


4th
2
4
7
7
D 9
2
D 4
T.Bessis
West

2 D
5 D
AP

Lead
C K
S 10
S 9
D Q
D 6
H J
C A
Kamil
North
Pass
4 D
Pass


2nd
2
3
Q
2
S 2
4
3
M.Bessis
East
Pass
Pass
Pass


3rd
4
6
K
7
K
3
6
Fleisher
South
1 S
4 S
Dbl


4th
7
7
D 8
3
10
K
S 7
H A 7 3
D A Q J 9 8 6 5 4
C 7
TableS Q 4 3
H J 10 8 5
D K 7
C J 5 3 2


Par +300
5 D× EW -2
S A K J 6
H Q 6 4
D 10 3
C Q 9 6 4


Fleisher +11Fleisher 73-465 S North -2-2005 D× West -2+300


Board 38
E-W Vul
S J 9 5 4
H 10 5 3
D A 9 3 2
C 8 4
Weinstein
West

Dbl
2 D

Lead
C 8
C K
C 5
S J
S 4
D K
S 5
D J
S A
D 10
Helness
North

Pass
AP

2nd
10
6
J
3
6
A
8
2
D 8
9
Levin
East
Pass
2 C


3rd
A
4
D 3
2
Q
C 9
10
H 2
9
C Q
Helgemo
South
1 NT
Pass


4th
2
3
7
7
D 4
5
D 6
Q
K
7
T.Bessis
West

Pass


Lead
D J
D 5
D 8
S 9
S 4
Kamil
North

Pass


2nd
2
10
9
3
8
M.Bessis
East
Pass
Pass


3rd
H 6
3
C 3
2
Q
Fleisher
South
1 NT4th
Q
S 6
7
7
S 7
H A Q J
D K J 10 8 6 4
C J 6 2
TableS K 8 6 3
H K 8 6 2
D
C Q 10 9 7 3


Par -110
3 C East
S A Q 10 2
H 9 7 4
D Q 7 5
C A K 5
Fleisher +2Fleisher 75-462 D West -1+1001 NT South +2+150


Board 39
Both Vul
S Q 10 7
H 8 6 2
D A Q 8 5
C A K 9
Weinstein
West

Pass
Pass
AP

Lead
D J
S 10
C 5
C K
C 9
D 10
D 6
D 8
C 8
S A
Helness
North

1 NT
2 D


2nd
A
6
2
4
J
5
2
H 5
S 4
8
Levin
East

Pass
Pass


3rd
4
K
A
6
Q
3
Q
S 3
S 7
H 3
Helgemo
South
Pass
2 C
2 S


4th
7
5
3
10
S 2
K
H 4
9
S J
Q
T.Bessis
West

Pass
Pass
Pass

Lead
H K
H J
H 9
H Q
H 5
S A
Kamil
North

1 NT
2 D
2 NT

2nd
7
6
8
C 5
D 6
M.Bessis
East

Pass
Pass
AP

3rd
A
4
10
3
S 2
Fleisher
South
Pass
2 C
2 H


4th
2
S 3
S 8
S 7
S 10
S 5 4 2
H A J 9 3
D J 10 9 2
C 10 2
TableS A J 6
H K Q 10 5 4
D 4 3
C J 4 3


Par +620
4 S NS
S K 9 8 3
H 7
D K 7 6
C Q 8 7 6 5

Zimmermann +6Fleisher 75-522 S South +1+1402 NT North -1-100


Board 40
None Vul
S 8 4
H 10 8 4
D A K 9 5
C Q 8 4 2
Weinstein
West
Pass
Pass


Lead
C 6
H 3
H A
H 9
C J
Helness
North
Pass
2 H


2nd
2
2
8
10
3
Levin
East
Pass
AP


3rd
K
K
6
7
4
Helgemo
South
1 H4th
5
4
J
Q
A
T.Bessis
West
Pass
Pass
AP

Lead
H A
S 5
H 2
H 8
S Q
H J
Kamil
North
Pass
1 S


2nd
4
4
9
6
8
D 2
M.Bessis
East
Pass
Pass


3rd
3
J
10
Q
7
Fleisher
South
1 C
1 NT


4th
5
K
7
K
A
S Q 10 5
H A K 9
D Q 8 2
C 10 9 6 3
TableS J 7 6 3 2
H 7 6 3
D J 3
C A K 7


Par -100
3 H× North -1
S A K 9
H Q J 5 2
D 10 7 6 4
C J 5
TieFleisher 75-522 H South =+1101 NT South +1+120


Board 41
E-W Vul
S 8 4
H 6 5
D A K J 8 6
C 8 7 5 2
Weinstein
West

4 H

Lead
D A
C 8
D 2
H 9
H J
S Q
Helness
North
Pass
Pass

2nd
5
10
6
3
6
4
Levin
East
2 D
Pass

3rd
3
J
H 10
Q
8
2
Helgemo
South
Pass
Pass

4th
7
A
4
5
D 9
K
T.Bessis
West

3 NT

Lead
D 10
D A
H 8
D Q
H 9
S Q
S 5
C Q
Kamil
North
Pass
Pass

2nd
2
H 10
3
K
C 4
8
7
M.Bessis
East
1 H
4 H

3rd
J
3
Q
H 4
J
3
4
Fleisher
South
Pass
AP

4th
5
7
5
4
6
K
9
S Q J 7
H Q J 7 2
D Q 7 2
C A 6 3
TableS A 9 3 2
H A K 10 9 8 4
D 5
C Q 10


Par -100
5 D× NS -1
S K 10 6 5
H 3
D 10 9 4 3
C K J 9 4

TieFleisher 75-524 H West =-6204 H East =-620


Board 42
Both Vul
S J 3
H Q J 4 3 2
D K 5 4 3
C Q J
Weinstein
West

2 H
3 H


Lead
D 9
D A
D Q
C Q
C J
C 9
D 10
Helness
North

Pass
Pass


2nd
8
S 4
S 10
2
5
H 7
S 2
Levin
East
1 D
3 C
4 D


3rd
5
S 5
S 6
10
K
S J
H 8
Helgemo
South
1 S
Pass
AP


4th
J
3
K
3
H 6
A
4
T.Bessis
West

2 H
3 H
AP

Lead
S A
C A
C 2
S K
S Q
D A
D Q
D 5
D 10
C 5
C K
Kamil
North

Pass
Pass


2nd
5
7
8
J
D 3
9
S 7
J
C 9
10
M.Bessis
East
1 D
3 C
5 D


3rd
3
3
D 8
C 4
D 6
H 6
H 7
S 8
H 9
S 6
Fleisher
South
1 S
Pass
Dbl


4th
D 2
J
Q
2
4
4
K
H 8
H 2
H 3
S K Q 9 6 5
H A 10 9 8 7 6
D 8
C 3
TableS
H 5
D A Q J 10 7 6 2
C A 6 5 4 2


Par -110
2 H EW
S A 10 8 7 4 2
H K
D 9
C K 10 9 8 7


TieFleisher 75-524 D East -2+2005 D× East -1+200


Board 43
None Vul
S Q J 7 5
H J 9 7 5
D 7 2
C A 5 3
Weinstein
West

2 D
5 D

Lead
H 7
C Q
C 9
C 5
Helness
North

2 H
Dbl

2nd
3
4
6
J
Levin
East

3 D
AP

3rd
K
3
A
K
Helgemo
South
1 H
4 H


4th
Q
7
8
2
T.Bessis
West

2 D
AP

Lead
D K
Kamil
North

2 H


2nd
2
M.Bessis
East

Pass


3rd
5
Fleisher
South
1 H
4 H


4th
A
S A 6
H Q
D K Q 10 9 8 4 3
C 6 4 2
TableS K 9 3 2
H 10 8 3
D J 6 5
C J 8 7


Par +430
4 NT NS
S 10 8 4
H A K 6 4 2
D A
C K Q 10 9
Zimmermann +2Fleisher 75-545 D× West -3+5004 H South +1+450


Board 44
N-S Vul
S A Q
H A Q 8 5 4
D A 9
C 9 8 7 6
Weinstein
West
Pass
Pass
AP

Lead
D 7
S A
S Q
H 4
D 5
S K
S 10
S 9
H 9
Helness
North
1 NT
2 S


2nd
J
4
8
J
K
6
C 5
D 2
10
Levin
East
Pass
Pass


3rd
Q
3
5
3
4
C 6
C 8
C 7
Q
Helgemo
South
2 H
3 NT


4th
A
7
2
2
9
J
C 2
C 4
T.Bessis
West
Pass
Pass
AP

Lead
D 8
S A
S Q
H 5
D 5
S K
S 10
S 9
H 9
C 9
Kamil
North
1 NT
2 S


2nd
J
4
8
J
K
7
C 5
H 10
D 3
M.Bessis
East
Pass
Pass


3rd
Q
3
5
3
4
C 6
C 7
C 8
A
Fleisher
South
2 H
3 NT


4th
A
2
6
2
9
J
C 2
C 4
7
S 7 6 2
H 10 2
D Q 6 4 3 2
C A K 5
TableS J 8 4
H K J 7
D 10 8 7 5
C 10 4 2


Par +140
3 S NS
S K 10 9 5 3
H 9 6 3
D K J
C Q J 3
Fleisher +3Fleisher 78-543 NT North -2-2003 NT North -1-100


Board 45
Both Vul
S J 7 5 4
H 9 5 4
D Q 10 9 2
C A 10
Weinstein
West

Pass

Lead
C 5
C 10
H A
S 2
H 3
Helness
North
Pass
Pass

2nd
3
K
6
6
5
Levin
East
1 NT


3rd
A
Q
2
K
J
Helgemo
South
Pass


4th
8
4
4
5
Q
T.Bessis
West

Pass

Lead
C J
C 10
H A
S 2
H 3
C Q
Kamil
North
Pass
Pass

2nd
3
K
6
6
5
6
M.Bessis
East
1 NT


3rd
A
7
2
K
J
D 10
Fleisher
South
Pass


4th
8
4
4
4
Q
D 5
S K 10 3
H 7 3 2
D A 7 6 3
C 6 4 3
TableS A 9 2
H A K J 10 8
D J 8 5
C K 8


Par -600
3 NT EW
S Q 8 6
H Q 6
D K 4
C Q J 9 7 5 2
TieFleisher 78-541 NT East =-901 NT East =-90


Board 46
None Vul
S 8 2
H K J 8 7
D 8 4 2
C A K J 4
Weinstein
West

2 S
AP

Lead
D 6
D 3
C 3
C K
C 4
H 3
S Q
S 3
Helness
North

Dbl


2nd
2
J
A
9
Q
5
7
8
Levin
East
1 S
Pass


3rd
A
Q
7
10
D 10
J
K
9
Helgemo
South
Pass
3 D


4th
5
4
5
6
2
Q
2
5
T.Bessis
West

Pass
2 S

Lead
S A
H 5
C 10
H 10
C A
C K
C J
D 2
S K
Kamil
North

1 C
3 D

2nd
2
J
6
3
7
9
S 6
3
8
M.Bessis
East
Pass
1 S
AP

3rd
Q
Q
4
2
5
H 6
S 4
10
10
Fleisher
South
Pass
2 D


4th
5
A
Q
K
3
2
8
Q
7
S A K 3
H 9 5 4 2
D Q 6
C 8 6 3 2
TableS Q J 10 9 6
H Q 10
D A 9 3
C Q 9 7


Par +140
3 H NS
S 7 5 4
H A 6 3
D K J 10 7 5
C 10 5TieFleisher 78-543 D South -1-503 D South -1-50


Board 47
N-S Vul
S Q 10 3
H 10 2
D J 6 3
C J 8 6 3 2
Weinstein
West

1 H
3 H

Lead
S 3
S A
D A
D K
S 8
H A
H 5
Helness
North

Pass
AP

2nd
7
9
7
9
H 4
2
10
Levin
East

2 H


3rd
K
10
J
6
Q
6
K
Helgemo
South
1 D
2 S


4th
4
2
2
8
5
8
Q
T.Bessis
West

1 H
3 H

Lead
S 3
S A
D K
D Q
S 8
C Q
H A
H 3
Kamil
North

Pass
AP

2nd
2
9
4
7
H 4
2
2
10
M.Bessis
East

2 H


3rd
K
10
3
6
Q
7
6
K
Fleisher
South
1 D
2 S


4th
4
5
2
8
6
4
8
Q
S 9 4
H A J 9 5 4 3
D 9 7 4
C A Q
TableS 7 6 5 2
H K 7 6
D 8 2
C K 10 9 7


Par -140
3 H EW
S A K J 8
H Q 8
D A K Q 10 5
C 5 4


TieFleisher 78-543 H West =-1403 H West =-140


Board 48
E-W Vul
S A 9 6 5
H A Q J
D 10 9 6
C A 10 7
Weinstein
West
Pass
Pass
AP


Lead
C 6
H 4
H A
H J
D 6
H K
S K
S Q
C 8
D 9
Helness
North
1 NT
2 S2nd
Q
9
3
6
3
C 5
8
J
9
S 4
Levin
East
Pass
Pass3rd
4
Q
5
7
K
S 5
6
9
10
Helgemo
South
2 C
4 NT4th
7
2
10
D 5
7
8
2
3
2
T.Bessis
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
S 3
H 4
D 6
C Q
H 5
H A
S 6
H K
Kamil
North
1 NT
2 D
2 NT


2nd
Q
9
3
4
10
6
4
C 5
M.Bessis
East
Pass
Pass
Pass


3rd
8
Q
K
7
J
7
K
Fleisher
South
2 C
2 S
3 NT


4th
5
2
5
2
3
D 7
J
S J 8
H 10 9
D A J 8 7 5
C K 9 5 4
TableS 10 7 4 3 2
H 8 6 3 2
D 3
C 6 3 2


Par +460
5 NT NS
S K Q
H K 7 5 4
D K Q 4 2
C Q J 8

TieFleisher 78-544 NT North +1+4603 NT North +2+460


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 2010Reno NVGrand Sierra Resort
Final, Segment 4OpenZimmermann NSClosedFleisher NS
Board 49
None Vul
S Q 9 8
H A 10
D K 4 2
C K Q J 9 3
Weinstein
West

Pass


Lead
H 7
S 8
S 2
Helness
North
1 NT
2 S


2nd
8
3
5
Levin
East
Pass
AP


3rd
K
A
Q
Helgemo
South
2 H4th
A
4
D 6
T.Bessis
West

4 H
Dbl

Lead
H K
S 8
C 8
C 5
H Q
D Q
D 10
Martel
North
1 C
4 S
AP

2nd
A
3
K
6
10
K
M.Bessis
East
1 H
Pass


3rd
7
J
A
S 4
2
A
Stansby
South
1 S
Pass


4th
8
K
4
3
J
9
S K 10 5 4
H K Q 9 5
D Q J 5 3
C 8
TableS 3
H 7 6 4 3 2
D A 10 8 7 6
C A 5


Par -400
5 D EW
S A J 7 6 2
H J 8
D 9
C 10 7 6 4 2

Zimmermann +9Fleisher 78-632 S North =+1104 S× South -2-300


Board 50
N-S Vul
S A Q 5 3
H A 3 2
D 6 2
C K 7 6 3
Weinstein
West

2 H
Dbl


Lead
D 6
H 5
C 2
S 3
H 4
S A
S 5
Helness
North

3 D
Pass


2nd
3
2
9
7
A
2
8
Levin
East
Pass
Pass
3 H


3rd
K
8
K
9
9
6
H 7
Helgemo
South
2 D
Pass
AP


4th
A
K
4
J
6
10
4
T.Bessis
West

1 NT
Pass
2 H

Lead
D 6
H 4
C J
H 5
C K
C 7
S 9
S 3
C 8
Martel
North

Pass
2 C
AP

2nd
3
3
A
A
5
10
10
K
D 7
M.Bessis
East
Pass
Pass
Pass


3rd
K
8
3
9
2
H 7
A
6
S J
Stansby
South
Pass
Dbl
2 D


4th
A
K
4
6
Q
9
2
4
S J 10 4
H Q J 10 5 4
D A Q
C A Q 9
TableS K 8 7 2
H 9 8
D 5 4 3
C 10 8 5 4


Par -110
2 S EW
S 9 6
H K 7 6
D K J 10 9 8 7
C J 2
Zimmermann +4Fleisher 78-673 H West -1+502 H West =-110


Board 51
E-W Vul
S Q 8
H A K 6
D A Q 5 3
C 10 9 7 3
Weinstein
West

1 CLead
D 2
C 10
D 6
C 3
H J
C 7
S 2
D K
D J
D 8
Helness
North

1 NT2nd
4
S 6
A
S 3
A
H 8
8
H 3
S 7
C Q
Levin
East

Dbl3rd
10
5
7
6
5
8
A
C 2
C 4
Helgemo
South
Pass
AP4th
Q
J
9
K
2
A
5
3
5
T.Bessis
West

1 C
1 NT
2 D

Lead
S Q
H 9
S 8
C A
C K
H J
C 10
H 8
S 2
H Q
D 6
Martel
North

Pass
Pass
AP

2nd
A
4
10
3
7
A
D 2
2
C 9
C Q
5
M.Bessis
East

1 H
2 C


3rd
5
7
J
S 6
S 3
5
8
10
D 7
D 10
K
Stansby
South
Pass
Pass
Pass


4th
4
K
K
5
6
3
2
6
7
D 3
4
S K 4 2
H J 10 7
D 10 6
C A K J 4 2
TableS A 10 6 3
H Q 9 8 5
D K J 8 7 2
C


Par -140
3 H EW
S J 9 7 5
H 4 3 2
D 9 4
C Q 8 6 5


Fleisher +5Fleisher 83-671 NT× North -2-3002 D West +1-110


Board 52
Both Vul
S A K Q 4 2
H A 8
D K J 6 2
C 8 7
Weinstein
West
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C J
Helness
North
1 S
2 D
2 NT
4 S


2nd
Q
Levin
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Helgemo
South
2 C
2 H
3 NT
6 NT
T.Bessis
West
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
S 10
Martel
North
1 S
2 S
4 C
5 H
M.Bessis
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Stansby
South
2 C
3 C
4 NT
6 C
S 10 9 8 7 5
H Q 7
D 9 7 4
C K 5 4
TableS J 6 3
H K J 6 5 2
D 10 5 3
C J 6


Par +1370
6 D NS
S
H 10 9 4 3
D A Q 8
C A Q 10 9 3 2
Zimmermann +2Fleisher 83-696 NT North =+14406 C South =+1370


Board 53
N-S Vul
S 9 8 5
H 9 6
D A K 9 6 4
C Q 10 2
Weinstein
West

2 C
3 NT

Lead
C 6
H Q
C 4
Helness
North
Pass
Pass
AP

2nd
7
A
A
Levin
East
1 NT
2 S


3rd
Q
2
Helgemo
South
Pass
Pass


4th
K
9
T.Bessis
West

2 C
3 NT

Lead
C 6
H K
C 4
H 4
H 10
S 7
H J
S 3
S Q
S K
D J
D A
Martel
North
Pass
Pass
AP

2nd
7
A
A
9
7
2
D 6
8
6
10
Q
C 5
M.Bessis
East
1 NT
2 S


3rd
Q
2
10
Q
5
A
D 2
J
D 3
D 5
7
C 8
Stansby
South
Pass
Pass


4th
K
6
3
3
D 4
5
8
4
9
D 9
K
8
S A 3
H J 5 4 2
D 10 8 7 5 3
C A 7
TableS K Q J 7
H K Q 10
D J 2
C K 9 5 3


Par -400
3 NT EW
S 10 6 4 2
H A 8 7 3
D Q
C J 8 6 4TieFleisher 83-693 NT East =-4003 NT East =-400


Board 54
E-W Vul
S 10 6 4
H A 10 6 4 2
D K J 10
C 10 7
Weinstein
West

Pass

Lead
D Q
D 2
S 10
D 4
S 6
S 4
S 9
S 8
Helness
North

2 S

2nd
K
8
A
9
3
J
H 3
C 6
Levin
East
1 D
AP

3rd
A
5
2
C 5
5
K
H 2
Helgemo
South
1 S


4th
3
10
Q
J
C 2
C 4
C 3
T.Bessis
West

Pass

Lead
D Q
D 2
S 4
C A
C 3
H Q
S 10
Martel
North

2 S

2nd
K
3
A
J
K
3
3
M.Bessis
East
1 D
AP

3rd
A
5
8
9
2
A
7
Stansby
South
1 S


4th
8
10
Q
7
10
J
S Q
H 9 8 7 5 3
D Q 5
C 9 6 5 4 2
TableS A J 3
H J
D A 7 6 4 2
C A Q 8 3


Par -100
4 S× NS -1
S K 9 8 7 5 2
H K Q
D 9 8 3
C K J

TieFleisher 83-692 S South +2+1702 S South +2+170


Board 55
Both Vul
S Q 9 7 5
H K 8 2
D K Q 8
C K J 10
Weinstein
West

Pass
Pass


Lead
D J
C 10
H 3
H 6
S 5
S 2
H Q
C 9
S 7
H 7
Helness
North

1 C
2 S


2nd
K
A
4
K
6
C 2
S 3
4
A
S J
Levin
East

Pass
AP


3rd
2
Q
A
5
8
Q
9
J
4
Helgemo
South
Pass
1 S4th
6
5
2
J
D 3
K
8
3
C 8
T.Bessis
West

Pass
2 H
4 D

Lead
S 5
D 2
S 7
H 2
D 10
S K
S 10
C 8
C 3
D 3
C 7
Martel
North

1 C
2 S
Pass

2nd
A
4
6
3
K
3
J
10
Q
8
S 8
M.Bessis
East

Dbl
3 C
4 H

3rd
2
J
4
J
H 5
C 2
H 6
A
H 9
H 7
Stansby
South
Pass
1 S
3 S
AP

4th
C 5
Q
C 4
A
5
9
Q
9
J
6
S
H A 10 9 6
D J 10 9 7 3
C 8 5 4 2
TableS A K 10 6
H Q 7 5 3
D 2
C A 7 6 3


Par -140
3 H West
S J 8 4 3 2
H J 4
D A 6 5 4
C Q 9


Zimmermann +12Fleisher 83-812 S South =+1104 H West =-620


Board 56
None Vul
S 10 4 3
H K 10 8
D K Q J 4
C J 7 2
Weinstein
West
1 S
Pass

Lead
D K
S 3
C A
D 9
S 4
C 5
H 3
S A
Helness
North
Pass
Pass

2nd
6
Q
6
7
7
2
2
10
Levin
East
2 S


3rd
2
9
3
3
J
S 8
S 6
H 5
Helgemo
South
Pass


4th
5
2
7
J
K
4
8
T.Bessis
West
1 S
2 S

Lead
D J
D Q
S J
C A
H 3
C K
C 10
H Q
S 10
Martel
North
Pass
Pass

2nd
6
9
2
4
A
7
J
4
8
M.Bessis
East
2 H
4 S

3rd
2
A
3
3
S 5
H 5
S 7
D 3
9
Stansby
South
Pass
AP

4th
5
10
Q
2
8
6
9
K
S A K 6 5 2
H
D 10 5 3
C K 10 8 5 3
TableS Q 8 7
H Q J 9 7 6 5 3
D 9 6
C A


Par -140
3 S EW
S J 9
H A 4 2
D A 8 7 2
C Q 9 6 4


Fleisher +5Fleisher 88-812 S West +1-1404 S West -1+50


Board 57
E-W Vul
S 10 5
H A K 10 9
D K J 9 7 4
C 7 3
Weinstein
West

3 C

Lead
H A
H K
S 10
C A
C K
C Q
C 8
S J
Helness
North
1 D
Pass

2nd
2
5
Q
3
7
D 4
H 9
5
Levin
East
Pass
Pass

3rd
3
8
K
4
5
H 6
H J
4
Helgemo
South
1 S
Pass

4th
7
4
A
9
10
J
D 8
T.Bessis
West

3 NT

Lead
H K
S 10
C A
C K
C Q
C 8
C 6
C 2
S J
H 4
Martel
North
1 D
Pass

2nd
2
Q
3
7
D 4
H 10
H 9
D 7
5
A
M.Bessis
East
Pass
Pass

3rd
8
K
4
5
H 5
D 2
S 4
S 8
H 6
J
Stansby
South
1 S
Pass

4th
7
A
9
J
10
D 8
S 2
D 6
6
3
S A J 3
H 7 4
D A 3
C A K Q 8 6 2
TableS Q 8 4
H Q J 6 5 2
D Q 10 2
C 5 4


Par -630
4 NT West
S K 9 7 6 2
H 8 3
D 8 6 5
C J 10 9Zimmermann +11Zimmermann 92-883 C West +1-1303 NT West +2-660


Board 58
Both Vul
S A J 6 4 3
H 10 7
D K Q 10 8 6
C 6
Weinstein
West

2 C
3 C


Lead
D 4
C 5
C A
C 2
D 3
D K
S A
Helness
North

2 D
AP


2nd
A
6
4
Q
5
J
2
Levin
East
1 C
Pass3rd
6
K
7
8
Q
S 5
9
Helgemo
South
Pass
Pass4th
2
3
S 3
D 8
9
7
T.Bessis
West

1 D
Dbl
3 NT

Lead
S 3
C 9
C K
C 2
S 5
S 4
D 3
C J
C 8
Martel
North

1 S
Pass
AP

2nd
2
6
3
Q
8
Q
A
D Q
S 6
M.Bessis
East
1 C
Pass
3 D


3rd
9
A
5
7
A
K
10
D 9
D J
Stansby
South
Pass
2 S
Pass


4th
10
4
D 8
D 6
7
D 5
2
10
S 10 8
H K Q 4
D A 7 5
C J 9 8 7 5
TableS Q 7 2
H A 9 8 6
D J 9 2
C A K 2


Par +110
2 S NS
S K 9 5
H J 5 3 2
D 4 3
C Q 10 4 3
Zimmermann +12Zimmermann 104-883 C East -1+1003 NT West =-600


Board 59
None Vul
S A 7 2
H Q J 10 6
D J
C Q J 9 8 2
Weinstein
West

Pass
AP


Lead
S J
C 6
C J
S Q
C 2
S 10
S 4
Helness
North

3 D2nd
2
5
7
A
10
7
H 6
Levin
East

Pass3rd
6
Q
4
5
D 6
8
9
Helgemo
South
1 NT
3 NT4th
K
3
K
3
A
D 2
D 7
T.Bessis
West

1 S
Pass
AP

Lead
C A
S Q
C 6
C 8
S J
Martel
North

Dbl
3 S


2nd
2
2
5
10
A
M.Bessis
East

2 S
Pass


3rd
3
9
Q
D 2
5
Stansby
South
1 D
3 D
3 NT


4th
4
K
7
K
3
S Q J 10 4
H 9 7 4 3
D 9 3
C A K 5
TableS 9 8 6 5
H 8 5
D K Q 5 4
C 10 7 3


Par +420
4 H NS
S K 3
H A K 2
D A 10 8 7 6 2
C 6 4


Fleisher +1Zimmermann 104-893 NT South =+4003 NT South +1+430


Board 60
N-S Vul
S J 10 8 6 3
H J 10 9
D 8 6 4
C J 10
Weinstein
West
Pass
1 S
2 D

Lead
S Q
C 7
C 3
H J
D K
D A
C 9
Helness
North
Pass
Pass
AP

2nd
A
10
8
A
5
Q
5
Levin
East
1 D
2 C


3rd
3
Q
J
6
2
3
S 2
Helgemo
South
1 H
Pass


4th
5
K
2
4
4
6
D 8
T.Bessis
West
Pass
Dbl
2 D

Lead
S Q
C 7
H 7
C 4
S 3
C 3
S 8
D K
D J
Martel
North
Pass
Pass
AP

2nd
A
10
8
5
4
S 7
D A
Q
M.Bessis
East
1 D
2 C


3rd
6
Q
9
8
D 5
D 4
H 6
2
Stansby
South
1 H
Pass


4th
5
K
A
J
2
2
9
6
S A K 9 7 2
H Q 8 4
D 7 3 2
C 8 7
TableS 5 4
H A
D A K J 10 9
C Q 9 6 4 2


Par -400
3 NT EW
S Q
H K 7 6 5 3 2
D Q 5
C A K 5 3Fleisher +1Zimmermann 104-902 D East +2-1302 D East +1-110


Board 61
Both Vul
S K J 10 3 2
H Q 7
D J 9 7 2
C A 3
Weinstein
West

2 S
3 H
4 C

Lead
D 7
H 3
S 4
D J
H 6
S A
S Q
Helness
North
1 S
Pass
Pass
Pass

2nd
Q
7
8
A
5
2
K
Levin
East
Dbl
3 C
3 S
4 H

3rd
K
A
9
3
K
7
H 10
Helgemo
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
H 2
4
10
S 5
Q
6
H J
T.Bessis
West

1 H
Dbl
4 H

Lead
D 2
H 3
S 4
D 7
H 10
S A
S Q
D 6
C 4
Martel
North
Pass
1 S
Pass
AP

2nd
Q
7
6
A
4
3
K
H 8
A
M.Bessis
East
1 C
Pass
2 H


3rd
K
A
9
8
K
7
H 6
J
Stansby
South
Pass
Pass
Pass


4th
H 2
5
J
S 5
Q
8
H J
5
S A Q 9 5
H K 9 8 3 2
D
C K 9 6 4
TableS 7 4
H A 10 6
D A Q 5 4
C Q J 7 2


Par -620
4 H EW
S 8 6
H J 5 4
D K 10 8 6 3
C 10 8 5
TieZimmermann 104-904 H West =-6204 H West =-620


Board 62
None Vul
S 9 6 4 2
H J 2
D J 10 2
C Q 9 3 2
Weinstein
West

Pass
Pass


Lead
S Q
H 4
Helness
North

2 S
3 S


2nd
2
3
Levin
East
Pass
Pass
AP


3rd
7
J
Helgemo
South
1 S
3 H4th
A
Q
T.Bessis
West

Pass
Pass
Pass

Lead
S Q
H 4
D 4
H 8
C 6
Martel
North

1 NT
2 S
3 S

2nd
2
3
A
6
4
M.Bessis
East
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
7
J
3
2
A
Stansby
South
1 S
2 H
2 NT


4th
A
Q
2
9
2
S Q J 10
H A 6 3
D 8 6 5 3
C A 8 7
TableS 7
H K Q 9 7
D Q 9 7 4
C J 10 6 5


Par +140
3 S NS
S A K 8 5 3
H 10 8 5 4
D A K
C K 4
TieZimmermann 104-903 S South =+1403 S South =+140


Board 63
N-S Vul
S 8 2
H A 3
D K Q 9 6 4
C A 10 7 5
Weinstein
West

1 NT
2 D
2 S

Lead
S 8
H 8
C 4
C 5
H 4
C 10
D K
S 5
S 7
Helness
North

Pass
Pass
AP

2nd
4
3
Q
6
A
8
5
2
9
Levin
East

2 C
2 H


3rd
3
6
A
J
9
H 5
2
Q
A
Helgemo
South
Pass
Pass
Pass


4th
K
Q
3
K
2
2
A
6
D 4
T.Bessis
West

1 NTLead
D K
D Q
H 8
C J
D 9
H 2
Martel
North

Pass2nd
5
7
3
Q
C 6
4
M.Bessis
East

Pass3rd
2
8
6
A
J
A
Stansby
South
Pass
Pass4th
3
A
Q
3
10
9
S A K 5
H J 8 4
D A 10 3
C K Q 9 2
TableS Q 10 7 4
H K 10 9 6
D 7 5
C 8 6 3


Par -110
2 H EW
S J 9 6 3
H Q 7 5 2
D J 8 2
C J 4
Fleisher +4Zimmermann 104-942 S West =-1101 NT West -1+50


Board 64
E-W Vul
S A Q 2
H 7 4
D 9 5 2
C A K 8 7 3
Weinstein
West
Pass
Pass

Lead
S 5
S 4
S A
Helness
North
1 C
2 S

2nd
2
7
9
Levin
East
Dbl
AP

3rd
J
Q
6
Helgemo
South
1 S


4th
K
3
T.Bessis
West
Pass
Pass

Lead
C Q
H 4
S 4
S Q
S 2
C 10
H 7
Martel
North
1 NT
Pass

2nd
A
6
5
9
J
J
3
M.Bessis
East
Dbl
Pass

3rd
4
K
A
6
K
K
Q
Stansby
South
2 S


4th
6
J
3
7
H 2
2
5
S 7 5
H J 10 5 2
D 10 6 4
C Q J 9 5
TableS J 9 3
H A 8 6 3
D A K Q 3
C 4 2


Par +140
3 S NS
S K 10 8 6 4
H K Q 9
D J 8 7
C 10 6
TieZimmermann 104-942 S South +1+1402 S South +1+140
TopMain

© 2010 Richard Pavlicek