Main   Match AV10 by Richard Pavlicek  

2005 Vanderbilt

Schwartz vs. Onstott

BoardSchwartz NSScoreOnstott NSScoreIMP ResultState of Match
13 S East +1-1704 S East =-420Schwartz +6Schwartz 6-0
22 S East +1-1403 NT West =-400Schwartz +6Schwartz 12-0
32 NT South +1+1503 NT North +1+430Onstott +7Schwartz 12-7
41 NT South +3+1803 NT South =+600Onstott +9Onstott 16-12
53 NT North =+6005 C South -1-100Schwartz +12Schwartz 24-16
63 NT West -1+1002 S West =-110Schwartz +5Schwartz 29-16
72 S South =+1102 S South -1-100Schwartz +5Schwartz 34-16
83 NT West =-4003 NT East +1-430Schwartz +1Schwartz 35-16
93 H North =+1402 H South =+110Schwartz +1Schwartz 36-16
105 H× East -1+2004 H East =-620Schwartz +13Schwartz 49-16
114 S East -1+504 S East =-420Schwartz +10Schwartz 59-16
122 C× East =-1801 NT North -1-100Onstott +2Schwartz 59-18
133 NT North +4+7203 NT North +4+720TieSchwartz 59-18
145 C West -1+502 S West +2-170Schwartz +6Schwartz 65-18
152 C West -3+1502 H West -1+50Schwartz +3Schwartz 68-18
163 NT North +1+4305 C South =+400Schwartz +1Schwartz 69-18

176 C East -1+506 C East -1+50TieSchwartz 69-18
185 S North =+6504 S North =+620Schwartz +1Schwartz 70-18
192 H West +2-1701 D North -1-50Onstott +3Schwartz 70-21
203 NT South -2-2003 NT South =+600Onstott +13Schwartz 70-34
211 NT West +1-1202 C West +1-110TieSchwartz 70-34
224 S East -1+1005 S East -2+200Onstott +3Schwartz 70-37
233 NT North +2+6603 NT North -1-100Schwartz +13Schwartz 83-37
244 H North =+4204 S South =+420TieSchwartz 83-37
253 NT East +2-6603 NT East =-600Onstott +2Schwartz 83-39
264 S North +1+6504 S North +1+650TieSchwartz 83-39
273 NT North -1-501 NT North +3+180Onstott +6Schwartz 83-45
283 NT South +1+6303 NT North +1+630TieSchwartz 83-45
293 NT South +1+6303 S South =+140Schwartz +10Schwartz 93-45
303 NT North +1+4301 S South +3+170Schwartz +6Schwartz 99-45
313 NT North =+6003 NT North -2-200Schwartz +13Schwartz 112-45
322 S East +1-1402 S East +2-170Schwartz +1Schwartz 113-45

333 H North +1+1703 S West =-140Schwartz +7Schwartz 120-45
342 D East =-902 D East =-90TieSchwartz 120-45
352 S South -1-503 S South -2-100Schwartz +2Schwartz 122-45
366 C North -1-1003 NT South +2+660Onstott +13Schwartz 122-58
375 C South -1-1004 C South =+130Onstott +6Schwartz 122-64
384 S South -1-501 NT South +1+120Onstott +5Schwartz 122-69
392 S North =+1103 D East =-110Schwartz +6Schwartz 128-69
404 S North =+4204 S South =+420TieSchwartz 128-69
411 NT South +2+1501 NT South =+90Schwartz +2Schwartz 130-69
422 S West +1-1402 S East +2-170Schwartz +1Schwartz 131-69
434 H South +2+4805 H South +1+480TieSchwartz 131-69
444 H North =+6204 H South =+620TieSchwartz 131-69
454 S East +1-6504 S East +1-650TieSchwartz 131-69
464 H East +1-4504 H West +1-450TieSchwartz 131-69
474 S South =+6204 S South +1+650Onstott +1Schwartz 131-70
486 S West -2+2003 D× North -4-800Schwartz +14Schwartz 145-70

494 H West =-4204 H West =-420TieSchwartz 145-70
506 H West =-9806 H West =-980TieSchwartz 145-70
511 NT North -2-1002 D East +2-130Schwartz +1Schwartz 146-70
524 S North +3+7106 S North =+1430Onstott +12Schwartz 146-82
533 NT×× East -2+6003 C East -1+50Schwartz +11Schwartz 157-82
541 NT North -2-1002 S South +1+140Onstott +6Schwartz 157-88
552 S South =+1102 S South =+110TieSchwartz 157-88
564 D East =-1304 H× North -4-800Schwartz +12Schwartz 169-88
571 NT South -2-1003 H South -1-50Onstott +2Schwartz 169-90
586 NT East =-14403 NT East +3-690Onstott +13Schwartz 169-103
594 S North =+4203 NT South +2+460Onstott +1Schwartz 169-104
605 S× East -2+3005 S× East -2+300TieSchwartz 169-104
611 NT North +1+1201 NT North =+90Schwartz +1Schwartz 170-104
624 H West -1+504 H West -1+50TieSchwartz 170-104
633 NT East +2-4603 NT East -2+100Onstott +11Schwartz 170-115
643 C West =-1102 S South +2+170Onstott +7Schwartz 170-122


Vanderbilt Knockout TeamsMarch 2005Pittsburgh PALawrence Convention Center
Final, Segment 1OpenSchwartz NSClosedOnstott NS
Board 1
None Vul
S 9 7 2
H Q 8 5 4
D Q 9 5 4
C 9 4
Robison
West

Dbl
Dbl

Lead
D K
H 6
S 3
D A
H K
S 8
Cohen
North
Pass
3 D
Pass

2nd
8
A
7
J
2
J
Onstott
East
1 C
Pass
3 S

3rd
9
5
Q
4
4
K
Berkowitz
South
1 D
Pass
AP

4th
3
J
A
2
S 4
2
Buratti
West

2 D
4 S

Lead
D K
D A
C 2
S 4
C 5
S K
Compton
North
Pass
Pass
AP

2nd
8
J
7
A
Q
2
Lanzarotti
East
2 C
2 S


3rd
4
5
9
3
4
8
S.Cohen
South
Pass
Pass


4th
6
3
J
7
3
J
S K 6 5 3
H A 9 7 2
D J 8
C Q 8 7
TableS Q 10 8 4
H J
D 6 3 2
C A K J 10 3


Par -420
4 S EW
S A J
H K 10 6 3
D A K 10 7
C 6 5 2
Schwartz +6Schwartz 6-03 S East +1-1704 S East =-420


Board 2
N-S Vul
S 10 9 7 3
H J 3
D Q 8
C Q 10 8 4 2
Robison
West

1 NT
2 S
Lead
H 7
S 2
C A
C J
S 8
C 9
S A
H 2
H Q
C 4
D A
Cohen
North

Pass
AP
2nd
5
J
3
K
9
7
D 6
4
S 10
S 5
7
Onstott
East
1 S
2 D

3rd
J
6
2
8
Q
10
H 6
A
D 5
D 3
Berkowitz
South
Pass
Pass

4th
K
3
5
6
K
S 4
7
3
8
H 9
Buratti
West

1 NT
2 D
2 NT
3 H
3 NT

Lead
C 4
D 2
C 6
C 9
C Q
C 8
H 3
S A
S Q
H 2
Compton
North

Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
5
8
A
7
S 4
S 5
K
K
H 8
Lanzarotti
East
1 S
2 C
2 H
3 D
3 S


3rd
J
A
3
10
D 6
S J
7
8
H 6
S.Cohen
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
K
3
2
S 2
S 6
D 4
5
3
7
S 8 6
H A Q 9 6 5
D 10 4 2
C K 7 3
TableS A Q 5 4 2
H K 2
D A K J 5
C 6 5


Par -450
5 H EW
S K J
H 10 8 7 4
D 9 7 6 3
C A J 9
Schwartz +6Schwartz 12-02 S East +1-1403 NT West =-400


Board 3
E-W Vul
S 10 8 7
H K 7 5 3
D 2
C A K J 6 3
Robison
West

1 H
AP


Lead
H 9
H J
D K
D Q
D 6
Cohen
North

2 C2nd
3
A
2
H 7
Onstott
East

Pass3rd
2
5
5
3
Berkowitz
South
1 D
2 NT4th
Q
S 4
4
7
Buratti
West

1 H
Pass
AP

Lead
H 2
H 6
D K
D 6
S 4
H J
C Q
C 9
Compton
North

2 C
2 NT


2nd
Q
A
2
S 7
A
8
7
10
Lanzarotti
East

Pass
Pass


3rd
4
7
5
A
2
5
3
S.Cohen
South
1 D
2 D
3 NT


4th
3
D 3
4
7
8
S 6
2
S 9 3 2
H A 10 9 8 4
D K Q 6
C 10 7
TableS Q J 6 4
H 2
D A 10 5 3
C 8 5 4 2


Par +400
3 NT NS
S A K 5
H Q J 6
D J 9 8 7 4
C Q 9Onstott +7Schwartz 12-72 NT South +1+1503 NT North +1+430


Board 4
Both Vul
S K 10 9 7
H 6 5 4
D J 9 6 2
C A 10
Robison
West
Pass
PassLead
S 3
S 5
H 2
C 4
H 8
Cohen
North
Pass
Pass2nd
7
A
4
6
Onstott
East
Pass
Pass3rd
8
9
Q
10
Berkowitz
South
1 NT
4th
J
4
A
K
Buratti
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C 6
C 3
H 4
S 5
H 5
H A
H 10
C Q
C 9
D A
Compton
North
Pass
2 C
2 NT


2nd
10
J
3
3
Q
9
S 2
S 6
D 8
4
Lanzarotti
East
Pass
Pass
Pass


3rd
K
2
J
9
K
6
D 2
D 6
D 9
J
S.Cohen
South
1 NT
2 H
3 NT


4th
4
A
7
4
2
8
D 3
5
7
10
S A Q 6 3 2
H 9 7 2
D Q 8 4
C 6 2
TableS 8 4
H Q 8 3
D K 10 3
C K 8 7 5 3


Par +600
3 NT NS
S J 5
H A K J 10
D A 7 5
C Q J 9 4

Onstott +9Onstott 16-121 NT South +3+1803 NT South =+600


Board 5
N-S Vul
S 5 4 3
H Q 6 5
D A Q 9
C A K 10 7
Robison
West

Pass
APLead
H A
S 8
D J
S 7
Cohen
North
1 NT
2 NT
2nd
8
A
3
K
Onstott
East
2 H
Pass
3rd
7
Q
9
10
Berkowitz
South
Dbl
3 NT
4th
6
4
K
Buratti
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H 2
H K
C Q
C 5
C K
S 3
D J
Compton
North
1 NT
2 D
3 D
4 C


2nd
5
C 9
3
4
H 10
6
3
Lanzarotti
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
J
4
7
A
6
A
9
S.Cohen
South
2 C
3 C
3 S
5 C


4th
8
6
2
H 3
8
Q
K
S Q J 10
H 9 7 4 2
D 8 5 3
C 8 4 3
TableS 8 7 6
H A K J 10 3
D K 10 6 2
C 2


Par +500
5 H× EW -3
S A K 9 2
H 8
D J 7 4
C Q J 9 6 5Schwartz +12Schwartz 24-163 NT North =+6005 C South -1-100


Board 6
E-W Vul
S A J 6
H 7 6
D Q 7 4 2
C J 9 8 2
Robison
West

1 S
2 NT

Lead
H 7
D 5
S 2
C 8
D 6
D 3
H 6
H Q
H 2
Cohen
North

Pass
Pass

2nd
A
K
A
10
9
Q
K
10
J
Onstott
East
1 H
2 C
3 NT

3rd
5
A
Q
3
J
8
4
S 4
S 5
Berkowitz
South
Pass
Pass
AP

4th
3
4
8
5
2
S 9
9
S J
S 6
Buratti
West

1 NT
2 S

Lead
D 4
S 2
C 8
D 9
D 2
H J
C 6
S K
Compton
North

Pass
AP

2nd
5
A
10
10
8
3
3
6
Lanzarotti
East
1 H
2 C


3rd
K
Q
A
Q
S 3
6
Q
H 2
S.Cohen
South
Pass
Pass


4th
A
9
5
6
3
Q
2
7
S K 10 5 4 2
H 9 3
D A J 10 3
C Q 5
TableS Q
H A K Q 8 2
D 8 6 5
C K 10 7 6


Par -600
3 NT West
S 9 8 7 3
H J 10 5 4
D K 9
C A 4 3Schwartz +5Schwartz 29-163 NT West -1+1002 S West =-110


Board 7
Both Vul
S Q 4 2
H 10 6
D Q 10 6 3
C Q 10 8 3
Robison
West

Pass
Pass

Lead
C 4
D K
C 9
H A
H 5
C 5
S 2
S 5
C Q
Cohen
North

Pass
2 S

2nd
3
8
K
Q
D 2
H 3
K
9
Onstott
East

Dbl
AP

3rd
A
5
2
6
10
6
A
Q
Berkowitz
South
1 S
2 H


4th
7
3
8
2
J
10
3
H 4
Buratti
West

Pass
Pass

Lead
S J
H A
H K
S 10
C 3
H 3
D 3
H J
H 9
C A
Compton
North

1 NT
2 S

2nd
2
Q
S 3
Q
5
D 2
K
5
7
Lanzarotti
East

Dbl
AP

3rd
K
6
10
D 7
K
S 4
8
D 5
D J
S.Cohen
South
1 S
2 H


4th
A
4
2
5
2
8
4
C 8
D 6
S J 10 9 3
H Q
D J 5 4 2
C J 6 4 2
TableS K
H J 9 8 4 2
D A K 9 7
C A 9 5


Par +110
2 S NS
S A 8 7 6 5
H A K 7 5 3
D 8
C K 7
Schwartz +5Schwartz 34-162 S South =+1102 S South -1-100


Board 8
None Vul
S A 10 5
H Q J 9 8 5
D J 8
C 9 8 3
Robison
West
Pass
1 D
Dbl
3 NT

Lead
H 8
C A
C K
C J
C 10
C 6
C 2
S 9
D J
D 9
S 6
S 5
Cohen
North
Pass
1 H
Pass
AP

2nd
10
4
Q
D 5
S 3
H 7
H 4
7
A
K
H K
K
Onstott
East
1 C
1 S
3 H


3rd
2
5
7
D 3
H 6
D 4
D 6
4
2
Q
A
Berkowitz
South
Pass
2 H
Pass


4th
3
8
3
9
H Q
H 5
H J
10
7
8
2
Buratti
West
Pass
2 C
2 H
3 H

Lead
S 3
S 10
C A
C K
C J
C 10
C 6
C 2
H 10
H K
D Q
Compton
North
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
4
K
4
Q
D 2
H 4
H 2
H 7
S 6
Q
Lanzarotti
East
1 C
2 D
3 C
3 NT

3rd
A
7
5
7
D 4
D 6
D 7
D 10
A
S 2
S.Cohen
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
8
D 3
3
8
9
H 5
D 8
H 8
J
S J
S 4
H A K 6 3
D Q 10 7 6 4 3
C 7 5
TableS K 9 8 2
H 10
D A 9
C A K J 10 6 2


Par -400
5 D EW
S Q J 7 6 3
H 7 4 2
D K 5 2
C Q 4Schwartz +1Schwartz 35-163 NT West =-4003 NT East +1-430


Board 9
E-W Vul
S A Q 6
H Q J
D K J 9 7 5 3
C Q 10
Robison
West

Pass
Dbl
AP

Lead
H 4
C K
C A
C 5
D 5
H K
S J
S 8
Cohen
North
1 NT
2 H
Pass


2nd
3
10
Q
H Q
6
8
2
K
Onstott
East
Pass
Pass
2 S


3rd
A
4
2
J
H 5
D 7
6
A
Berkowitz
South
2 D
Pass
3 H


4th
J
3
8
9
4
2
7
3
Buratti
West

Dbl
AP


Lead
C A
C K
C 6
H Q
C 7
S J
S 6
Compton
North
1 NT
Rdbl2nd
10
Q
H J
4
D 3
K
4
Lanzarotti
East
Pass
Pass3rd
4
2
J
3
D 8
A
8
S.Cohen
South
2 D
2 H4th
8
3
9
A
H 5
3
2
S K 2
H A 8
D A Q 4 2
C A K 7 6 5
TableS 7 5 4 3
H 10 4 2
D 10 8 6
C J 4 2


Par +140
3 H NS
S J 10 9 8
H K 9 7 6 5 3
D
C 9 8 3Schwartz +1Schwartz 36-163 H North =+1402 H South =+110


Board 10
Both Vul
S Q 10 9 4 3
H 6
D 10 5
C K 6 4 3 2
Robison
West

2 NT
5 H
AP

Lead
S J
H A
H 2
D 6
C A
C Q
Cohen
North

4 S
Pass


2nd
A
6
C 3
A
5
9
Onstott
East
2 H
Pass
Pass


3rd
3
4
K
2
6
Berkowitz
South
Dbl
Pass
Dbl


4th
2
9
Q
10
8
Buratti
West

Rdbl
4 H


Lead
C Q
S 5
H A
Compton
North

3 S
AP


2nd
5
A
6
Lanzarotti
East
2 H
Pass3rd
2
3
4
S.Cohen
South
Dbl
Pass4th
7
2
9
S A 6
H A 5 3 2
D K J 7 3 2
C 9 5
TableS K 2
H K J 10 8 7 4
D Q 8 6
C 8 7


Par -200
4 S× NS -1
S J 8 7 5
H Q 9
D A 9 4
C A Q J 10

Schwartz +13Schwartz 49-165 H× East -1+2004 H East =-620


Board 11
None Vul
S 9
H A J 5 2
D K Q J 5
C K 8 5 2
Robison
West

1 H
4 S

Lead
D 3
D 6
S 9
C 6
C 2
H 3
S 5
H 4
C 9
C Q
H 10
D 7
Cohen
North

Pass
AP

2nd
A
J
Q
3
10
5
7
2
4
S 2
J
8
Onstott
East

1 S


3rd
5
2
6
J
7
8
C 8
S 8
H 7
S K
S J
S A
Berkowitz
South
Pass
Pass


4th
4
10
3
K
A
9
4
6
5
D Q
K
K
Buratti
West

1 H
2 S

Lead
C 3
D K
C A
S 3
C Q
H 8
D 3
H 4
C 10
D 7
Compton
North

Pass
Dbl

2nd
J
4
2
9
7
K
S 7
J
H 9
10
Lanzarotti
East

1 S
4 S

3rd
K
8
9
Q
D 6
3
5
S 4
H 7
H 10
S.Cohen
South
Pass
Pass
AP

4th
6
A
4
2
5
2
2
6
8
J
S A K 7 3
H Q 10 7 4 3
D A 6
C A J
TableS Q J 8 4
H 8
D 9 7 4 2
C Q 10 9 6


Par -420
4 S EW
S 10 6 5 2
H K 9 6
D 10 8 3
C 7 4 3Schwartz +10Schwartz 59-164 S East -1+504 S East =-420


Board 12
N-S Vul
S 6 3
H K 3 2
D Q 8 5 2
C A K 7 2
Robison
West
Pass
Rdbl
Pass

Lead
C 9
S 6
S 5
C 4
S 10
C A
D 5
D 4
H J
H 6
H A
Cohen
North
1 D
Pass
Dbl

2nd
3
4
9
2
7
D 7
9
C 8
2
3
Onstott
East
1 NT
2 C
AP

3rd
K
K
3
J
Q
H 4
J
2
7
Q
Berkowitz
South
Dbl
Pass


4th
Q
2
8
5
C 7
6
3
10
5
8
Buratti
West
Pass
Pass


Lead
D 10
S 6
H J
H 10
H Q
S A
S 10
C 5
D 5
Compton
North
1 C
1 NT


2nd
4
4
3
K
8
5
K
8
7
Lanzarotti
East
Dbl
AP


3rd
3
J
7
A
6
2
9
A
J
S.Cohen
South
1 S4th
Q
Q
4
5
2
3
D 8
Q
C 4
S Q 9 2
H J 10 9 6
D 3
C 10 8 6 4 3
TableS A 10 8 4
H A Q 7
D K 10 9 7
C Q J


Par -110
2 H EW
S K J 7 5
H 8 5 4
D A J 6 4
C 9 5

Onstott +2Schwartz 59-182 C× East =-1801 NT North -1-100


Board 13
Both Vul
S K 3 2
H K 8 6
D K 10 9 5 4 2
C 7
Robison
West

Dbl

Lead
S 7
C A
C K
C Q
C 2
C 4
C 5
C 6
Cohen
North
Pass
3 NT

2nd
Q
3
8
J
D 3
D 6
S 10
D 7
Onstott
East
2 S
AP

3rd
4
7
H 6
D 4
D 5
S 3
D 2
S K
Berkowitz
South
3 S


4th
2
10
9
S 9
S 5
S 6
S 8
S A
Buratti
West

Pass

Lead
S 6
C A
C K
C Q
C 6
C 5
C 4
D A
C 2
Compton
North
Pass
3 NT

2nd
Q
8
3
J
S 10
D 7
D 6
3
H 4
Lanzarotti
East
2 S
AP

3rd
J
7
H 8
D 2
S 2
D 5
D 4
9
S.Cohen
South
3 S


4th
3
9
10
S 5
S 7
S 8
S 9
Q
S J 10 4
H 10 9 5 4
D 7 6 3
C J 8 3
TableS A 9 8 7 6 5
H Q J 3
D Q J
C 10 9


Par +1440
6 NT NS
S Q
H A 7 2
D A 8
C A K Q 6 5 4 2


TieSchwartz 59-183 NT North +4+7203 NT North +4+720


Board 14
None Vul
S J 4 3
H K 7 3
D J 8 7 5 3
C K J
Robison
West

1 S
2 C
3 H
5 C

Lead
D 3
H 2
S A
S K
S 7
D 8
D 4
C A
H 9
D 6
S 9
C 7
Cohen
North

Pass
Pass
Pass
AP

2nd
2
A
3
4
J
K
H 4
J
7
H J
D 7
4
Onstott
East
Pass
1 NT
3 C
4 C


3rd
A
3
6
10
H 10
9
C 6
3
C 5
C 10
C 9
S 2
Berkowitz
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
Q
5
5
Q
D 10
H 6
J
2
Q
5
H 8
K
Buratti
West

1 S
2 CLead
D 3
H 6
S 3
H A
H 9
D 4
S K
Compton
North

Pass
Pass2nd
2
K
6
7
3
10
4
Lanzarotti
East
Pass
1 NT
2 S3rd
9
5
Q
10
S 10
S 2
C 3
S.Cohen
South
Pass
Pass
AP4th
Q
4
A
2
8
5
5
S A K 9 8 7 2
H A 9 6
D Q
C A 10 6
TableS 10 6
H 10 5
D K 6 4 2
C Q 9 7 5 3


Par -140
3 S EW
S Q 5
H Q J 8 4 2
D A 10 9
C 8 4 2

Schwartz +6Schwartz 65-185 C West -1+502 S West +2-170


Board 15
N-S Vul
S A K J 7
H J 10 6
D 5 4 2
C A 5 4
Robison
West

1 H
2 C

Lead
S K
C 5
C 2
D 2
C Q
H A
D Q
S 4
Cohen
North

Pass
AP

2nd
2
3
7
8
4
6
5
Q
Onstott
East

1 S


3rd
6
K
A
10
D 3
2
K
C 10
Berkowitz
South
Pass
Pass


4th
3
6
9
A
8
4
7
7
Buratti
West

1 H
2 H

Lead
S K
D 2
D Q
C Q
H J
Compton
North

Dbl
AP

2nd
2
8
5
A
2
Lanzarotti
East

Pass


3rd
10
7
3
3
4
S.Cohen
South
Pass
1 NT


4th
3
A
10
2
Q
S 3
H A Q 9 8 5 3
D A Q
C Q 10 7 6
TableS 9 8 5 4 2
H 2
D K 9 8 6 3
C 9 3


Par +100
3 H× EW -1
S Q 10 6
H K 7 4
D J 10 7
C K J 8 2


Schwartz +3Schwartz 68-182 C West -3+1502 H West -1+50


Board 16
E-W Vul
S J 9 6
H K
D K 10 9 7 6
C Q 10 5 3
Robison
West
Pass
Pass
PassLead
H Q
C Q
C 5
C A
C 4
S 9
D Q
D J
Cohen
North
Pass
3 C
3 NT2nd
2
6
8
S 3
S 4
8
K
Onstott
East
Pass
Pass
AP3rd
6
2
J
3
10
7
A
Berkowitz
South
2 D
3 D
4th
K
7
D 4
K
S 2
K
H 7
Buratti
West
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
C 7
S J
H K
C 3
H 7
S 6
S 5
Compton
North
Pass
1 D
2 C
3 NT
5 C

2nd
Q
2
4
8
5
8
9
Lanzarotti
East
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
6
7
2
9
C 5
10
C K
S.Cohen
South
1 C
1 H
2 S
4 C


4th
2
3
3
D 4
10
K
Q
S K 5 4 3
H 9 6 5 3
D Q 8 5 4
C 7
TableS 8 2
H Q J 10 4
D A J 3 2
C K 8 6


Par +920
6 C NS
S A Q 10 7
H A 8 7 2
D
C A J 9 4 2
Schwartz +1Schwartz 69-183 NT North +1+4305 C South =+400


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 2005Pittsburgh PALawrence Convention Center
Final, Segment 2OpenSchwartz NSClosedOnstott NS
Board 17
None Vul
S 10 8 2
H 10 8 5 2
D 8 5
C 5 4 3 2
S.Cohen
West

2 C
3 NT
6 C


Lead
D J
H J
D 10
D 3
S 2
C 6
D 7
C J
C 10
Berkowitz
North
Pass
Pass
Pass
AP


2nd
A
5
K
C 2
A
8
S 8
9
5
Compton
East
1 C
2 NT
4 NT3rd
5
6
8
2
3
K
C A
Q
Cohen
South
Pass
Pass
Pass4th
4
Q
6
9
4
3
Q
4
Becker
West

2 C
3 D
3 NT
6 C

Lead
D Q
S 4
D J
H 4
D 6
S 3
C A
C 6
Casen
North
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
A
2
K
8
10
6
8
9
Schwartz
East
1 C
2 S
3 H
4 NT


3rd
8
9
5
A
3
8
7
K
Krekorian
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
4
Q
2
3
S 10
K
2
S 7 6 4
H J 4
D A K 7 3
C K Q 10 7
TableS A K 9 5
H A K 6
D 6 4 2
C A J 6


Par -980
6 S EW
S Q J 3
H Q 9 7 3
D Q J 10 9
C 9 8

TieSchwartz 69-186 C East -1+506 C East -1+50


Board 18
N-S Vul
S J 10 9 5 2
H A Q 6
D Q J 6 5
C 6
S.Cohen
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
D 8
H 8
S J
D Q
D 5
S A
Berkowitz
North

1 S
2 D
3 H
4 H
5 D


2nd
3
A
3
2
9
6
Compton
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
A
10
8
C 3
S Q
2
Cohen
South
1 C
2 C
2 S
3 S
4 NT
5 S


4th
6
2
4
4
7
7
Becker
West

Pass
Pass
Pass
Lead
H J
D 3
H 4
D 5
C A
C K
C 3
D Q
S A
C J
Casen
North

1 S
2 NT
4 S
2nd
K
A
A
8
2
5
9
K
4
10
Schwartz
East
Pass
Pass
Pass
AP
3rd
8
6
5
S 8
6
H Q
S 5
S Q
2
D J
Krekorian
South
1 C
2 H
3 S

4th
6
2
2
4
4
7
Q
7
3
S 7
S K 6 4
H 8 4
D A 10 7 4
C 10 9 5 2
TableS 7 3
H J 10 9 5
D K 9 8 2
C Q 7 4


Par +650
5 S NS
S A Q 8
H K 7 3 2
D 3
C A K J 8 3
Schwartz +1Schwartz 70-185 S North =+6504 S North =+620


Board 19
E-W Vul
S A 10 6 5
H A 8 3
D Q 10 3 2
C K 5
S.Cohen
West

Pass
2 H

Lead
H 3
C 3
H 7
C 5
H 5
C 7
C J
H 6
S 3
D A
D 7
Berkowitz
North

1 D
AP

2nd
2
K
4
9
10
D 3
S 4
D 2
5
8
9
Compton
East

Dbl


3rd
Q
A
9
8
J
10
Q
D 6
K
4
K
Cohen
South
Pass
Pass


4th
K
2
A
6
8
4
S 6
S 2
8
10
Q
Becker
West

Pass


Lead
H 7
D 2
C 6
C J
H 5
D 4
D 7
S 2
H 2
C Q
S A
Casen
North

1 D


2nd
4
6
K
4
10
3
J
3
Q
D Q
7
Schwartz
East

AP


3rd
9
8
A
3
J
A
5
10
K
9
4
Krekorian
South
Pass4th
A
K
2
5
3
9
10
K
8
8
Q
S Q 3
H K J 9 6
D K 5 4
C Q 7 6 3
TableS K 9 7
H 7 5 2
D A 7 6
C A J 10 9


Par -620
4 H EW
S J 8 4 2
H Q 10 4
D J 9 8
C 8 4 2

Onstott +3Schwartz 70-212 H West +2-1701 D North -1-50


Board 20
Both Vul
S J 6
H K Q 6 5
D A 10 4
C K 7 6 2
S.Cohen
West
Pass
Pass

Lead
S 4
C 10
S 5
C 6
S A
S 3
Berkowitz
North
1 D
3 NT

2nd
6
H 3
2
A
K
Compton
East
1 S
AP

3rd
9
2
8
3
7
Cohen
South
2 NT


4th
Q
Q
J
D 9
H 5
Becker
West
Pass
Pass

Lead
S 8
C 10
H 9
S 7
H 2
C K
H Q
C 6
Casen
North
1 C
Pass

2nd
6
D 8
J
J
8
5
S 3
A
Schwartz
East
1 S
Pass

3rd
9
2
A
A
10
3
D 2
9
Krekorian
South
3 NT


4th
Q
Q
5
2
K
S 4
3
H 4
S 8 7 4
H A 10 7 4 3
D Q 9 8 7 5
C
TableS A 10 9 5 3
H 9 2
D 6
C A Q 8 5 4


Par +120
2 NT NS
S K Q 2
H J 8
D K J 3 2
C J 10 9 3

Onstott +13Schwartz 70-343 NT South -2-2003 NT South =+600


Board 21
N-S Vul
S A 10 7
H J 7 6 4 3
D K 10 3 2
C 3
S.Cohen
West

1 C
1 NT

Lead
H 4
C 2
S 3
H 5
C 4
H 10
H 7
C 6
C 8
D 5
S 2
Berkowitz
North
Pass
Pass
AP

2nd
8
3
4
6
J
J
S 5
D 10
10
A
10
Compton
East
Pass
1 D


3rd
K
A
J
Q
Q
D 6
D 4
K
D 8
K
6
Cohen
South
Pass
Pass


4th
A
5
7
2
D 3
C 7
9
9
D 2
J
Becker
West

1 C


Lead
H 3
H 5
S 3
S 9
H J
S 4
C 2
C K
C 4
S 8
Casen
North
Pass
Pass


2nd
Q
6
K
Q
C 8
J
3
7
10
H 4
Schwartz
East
Pass
2 C


3rd
K
8
2
A
C 9
10
A
6
Q
D 6
Krekorian
South
Pass
AP


4th
A
2
7
5
9
6
5
D 3
D 2
S Q J 8 2
H A 10 9 5
D A 8
C Q 6 2
TableS 6 5 3
H Q 8
D J 9 7 6
C A K 8 4


Par -120
2 NT EW
S K 9 4
H K 2
D Q 5 4
C J 10 9 7 5

TieSchwartz 70-341 NT West +1-1202 C West +1-110


Board 22
E-W Vul
S K 10 9 3
H A 10 9 2
D 9
C Q 9 6 3
S.Cohen
West

2 D
3 H
4 S

Lead
C A
H 7
H 2
S 7
S A
Berkowitz
North

Pass
Pass
AP

2nd
7
8
Q
9
C 5
Compton
East
1 S
2 S
3 S


3rd
9
A
4
Q
Cohen
South
Pass
Pass
Pass


4th
K
5
K
6
Becker
West

3 D
Dbl


Lead
C A
C 2
D 5
S 7
S A
H Q
H 10
H K
H 8
Casen
North

5 C
Pass


2nd
7
J
7
10
C 4
3
5
2
9
Schwartz
East
1 S
Pass
5 S


3rd
9
Q
A
Q
D 2
6
4
D 3
S 4
Krekorian
South
3 C
Pass
AP


4th
K
S 2
9
6
3
A
J
7
S 7
H K J 8 6
D A K J 8 4 2
C J 7
TableS A Q J 8 5 4 2
H Q 5
D 6 5 3
C K


Par -500
6 C× NS -3
S 6
H 7 4 3
D Q 10 7
C A 10 8 5 4 2
Onstott +3Schwartz 70-374 S East -1+1005 S East -2+200


Board 23
Both Vul
S K Q J 9 5
H A Q 10
D 9 4
C K 7 3
S.Cohen
West

1 H
Pass
Pass

Lead
H 6
C 7
H 8
C K
S K
S 2
S J
S 9
S 5
C 3
Berkowitz
North

1 S
2 NT
3 NT

2nd
4
2
10
5
3
Q
10
D K
D 5
6
Compton
East

Pass
Pass
AP

3rd
K
Q
3
4
4
8
6
D 2
D 10
8
Cohen
South
Pass
2 S
3 S


4th
A
A
5
9
A
7
H 2
H 9
D 3
Becker
West

1 H
Pass
Pass

Lead
H 6
C 7
D 3
D 5
D 8
Casen
North

1 S
3 C
3 NT

2nd
4
2
4
10
Schwartz
East

Pass
Pass
AP

3rd
2
Q
Q
J
Krekorian
South
Pass
2 S
3 D


4th
10
A
2
9
S A 2
H K J 9 8 2
D J 8 7 3
C A 9
TableS 10 8 3
H 6 3
D K Q 6 5
C 10 6 5 2


Par +620
4 S NS
S 7 6 4
H 7 5 4
D A 10 2
C Q J 8 4

Schwartz +13Schwartz 83-373 NT North +2+6603 NT North -1-100


Board 24
None Vul
S 7 4 3
H A J 8 2
D A K 5 3
C A K
S.Cohen
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
D Q
D 3
H 10
C 2
D 5
H 5
H A
S 4
Berkowitz
North
1 C
2 NT
3 H


2nd
6
8
3
3
4
7
D J
6
Compton
East
Pass
Pass
Pass


3rd
7
H 4
2
8
H 9
J
S 2
9
Cohen
South
1 D
3 C
4 H


4th
A
2
K
A
9
6
Q
10
Becker
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C J
S 3
D 2
S 4
D 7
S 7
H 9
C 7
Casen
North
1 D
2 NT
3 S


2nd
K
6
A
8
K
Q
3
5
Schwartz
East
Pass
Pass
Pass


3rd
2
9
4
J
8
A
2
8
Krekorian
South
1 S
3 C
4 S


4th
3
10
6
K
C 4
C 6
K
A
S K 10
H Q 7 3
D 9 7 2
C J 10 9 8 6
TableS Q 8 6
H K 6
D Q J 10 8 4
C Q 7 2


Par +420
4 S NS
S A J 9 5 2
H 10 9 5 4
D 6
C 5 4 3TieSchwartz 83-374 H North =+4204 S South =+420


Board 25
E-W Vul
S 8 7 5 3 2
H A J 6
D 8 5
C 8 5 4
S.Cohen
West

3 NT


Lead
D 3
C 10
C 2
S J
S 10
H 3
Berkowitz
North
Pass
Pass


2nd
J
7
5
9
4
6
Compton
East
1 NT
Pass


3rd
8
K
A
6
Q
K
Cohen
South
Pass
Pass


4th
Q
4
J
2
3
7
Becker
West

2 C
3 S

Lead
D 3
C A
C 10
S 6
S 9
Casen
North
Pass
Pass
Pass

2nd
9
7
J
2
Q
Schwartz
East
1 H
3 C
3 NT

3rd
8
2
Q
J
8
Krekorian
South
Pass
Pass
AP

4th
Q
4
5
K
10
S A Q 6
H 5 3
D J 10 9
C K Q 6 3 2
TableS J 10
H K 9 8 4 2
D A Q 6
C A 10 9


Par -1370
6 C East
S K 9 4
H Q 10 7
D K 7 4 3 2
C J 7
Onstott +2Schwartz 83-393 NT East +2-6603 NT East =-600


Board 26
Both Vul
S 10 9 8 4 3 2
H A K Q 5
D 10
C A 8
S.Cohen
West

1 D
Pass

Lead
D A
D 7
S 4
C K
S 10
Berkowitz
North

1 S
4 S

2nd
3
Q
6
A
J
Compton
East
Pass
Pass
AP

3rd
2
K
K
10
Q
Cohen
South
Pass
2 S


4th
10
S 2
A
4
5
Becker
West

1 D
Pass

Lead
D A
D 7
S 3
C K
S 10
Casen
North

1 S
4 S

2nd
3
Q
6
A
J
Schwartz
East
Pass
Dbl
AP

3rd
2
K
K
2
Q
Krekorian
South
Pass
2 H


4th
10
S 2
A
4
S A 5
H 3 2
D K 9 6 4 2
C K Q J 5
TableS J 6
H J 9 7 4
D A 7
C 10 9 7 3 2


Par +500
5 C× EW -2
S K Q 7
H 10 8 6
D Q J 8 5 3
C 6 4
TieSchwartz 83-394 S North +1+6504 S North +1+650


Board 27
None Vul
S K Q 8
H K 8
D A J 10 4
C 10 9 5 4
S.Cohen
West

Pass


Lead
H 4
C 5
D 9
H 7
S 5
Berkowitz
North

3 NT


2nd
3
6
10
6
8
Compton
East

AP


3rd
10
Q
K
J
Cohen
South
2 D4th
K
K
3
8
Becker
West

Pass
Pass

Lead
C 8
S 3
H A
H 4
C 5
D 8
S Q
C 10
H Q
Casen
North

1 D
1 NT

2nd
A
5
3
6
2
A
2
6
S 10
Schwartz
East

Dbl
AP

3rd
7
K
J
2
Q
6
4
J
Krekorian
South
Pass
1 H


4th
4
A
8
K
K
3
6
H 10
S 10 6 5
H J 10 2
D Q 9 8 5 2
C K 7
TableS A 9 2
H A 7 5 4
D K 7 6
C 8 6 2


Par +140
3 S North
S J 7 4 3
H Q 9 6 3
D 3
C A Q J 3Onstott +6Schwartz 83-453 NT North -1-501 NT North +3+180


Board 28
N-S Vul
S A K 8 6
H J 6 2
D K 7 3
C J 9 8
S.Cohen
West
Pass
Dbl
AP

Lead
H Q
Berkowitz
North
1 D
Pass


2nd
2
Compton
East
Pass
3 H


3rd
10
Cohen
South
2 D
3 NT
Becker
West
Pass
Pass
AP

Lead
H 3
H Q
Casen
North
1 C
1 NT


2nd
K
2
Schwartz
East
Pass
Pass


3rd
A
8
Krekorian
South
1 D
3 NT


4th
6
5
S 10 9 7 4
H A Q 4
D 2
C Q 10 6 4 3
TableS Q J 5
H 10 8 7 3
D 8 5
C A K 5 2


Par +130
4 D NS
S 3 2
H K 9 5
D A Q J 10 9 6 4
C 7
TieSchwartz 83-453 NT South +1+6303 NT North +1+630


Board 29
Both Vul
S J 9 7 2
H K 8 7
D J 8 2
C A 4 3
S.Cohen
West

Pass
AP

Lead
D 9
S J
D 6
S 3
C 10
S 2
S 10
D K
D Q
H 2
C J
Berkowitz
North
Pass
2 NT


2nd
J
A
A
8
8
4
D 10
C 6
H 10
A
4
Compton
East
Pass
Pass


3rd
3
5
5
9
2
Q
7
8
C 3
7
Q
Cohen
South
1 NT
3 NT


4th
4
6
2
K
A
D 7
H 3
H 4
H 5
6
K
Becker
West

Pass
Pass

Lead
D 10
S J
D 3
S 10
H 6
D 7
Casen
North
Pass
2 C
3 S

2nd
J
K
A
6
2
8
Schwartz
East
Pass
Pass
AP

3rd
6
3
9
2
A
S 4
Krekorian
South
1 NT
2 S


4th
4
8
2
A
7
Q
S 8 6
H A Q 10
D 10 9 7 5
C J 7 6 2
TableS A K 4
H 6 5 4 3
D 6 3
C Q 10 9 5


Par +140
3 S NS
S Q 10 5 3
H J 9 2
D A K Q 4
C K 8

Schwartz +10Schwartz 93-453 NT South +1+6303 S South =+140


Board 30
None Vul
S J 5
H J 6 5 2
D J 9 2
C K 7 5 2
S.Cohen
West

Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
C 4
C J
C 8
S J
S 5
Berkowitz
North

1 D
2 C
2 S
3 NT

2nd
6
2
K
4
8
Compton
East
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
A
3
9
2
A
Cohen
South
1 C
1 S
2 D
3 H


4th
5
H 4
H 7
3
6
Becker
West

Pass
Lead
D 6
C 6
S J
S 5
S K
H 4
C 9
D 4
D 2
Casen
North

Pass
2nd
9
8
4
8
9
3
S 2
5
C 4
Schwartz
East
Pass
Pass
3rd
Q
K
7
A
H 2
J
J
J
Krekorian
South
1 S

4th
A
3
3
6
10
Q
2
3
S 9 6 3
H K 9 3
D 10 8 6 5
C A J 8
TableS 10 8 4
H Q 10 8
D Q 3
C Q 10 9 4 3


Par +430
4 NT NS
S A K Q 7 2
H A 7 4
D A K 7 4
C 6

Schwartz +6Schwartz 99-453 NT North +1+4301 S South +3+170


Board 31
N-S Vul
S A 2
H Q 10 4 3
D A K Q 2
C A J 5
S.Cohen
West

Pass
AP

Lead
S 10
C J
S Q
S 5
D 3
D K
H 3
H 2
D Q
C A
Berkowitz
North

2 NT


2nd
3
6
2
H 4
7
5
9
Q
4
10
Compton
East

Pass


3rd
4
2
J
9
A
9
K
S 6
10
7
Cohen
South
Pass
3 NT


4th
A
K
8
K
6
H 8
A
5
C 3
4
Becker
West

Pass
AP

Lead
S J
C J
S 5
S 7
D 3
D A
H 4
H 8
D K
D 2
Casen
North

2 NT


2nd
3
6
2
K
7
5
9
Q
8
J
Schwartz
East

Pass


3rd
4
2
9
Q
Q
9
K
D 6
10
Krekorian
South
Pass
3 NT


4th
A
K
8
H 3
4
H 2
A
5
H 7
S Q 5 4
H A J 8 7 2
D 7
C K 9 4 3
TableS J 10 9 7 6
H 9
D J 8 6 5 4
C 10 6


Par +600
3 NT NS
S K 8 3
H K 6 5
D 10 9 3
C Q 8 7 2
Schwartz +13Schwartz 112-453 NT North =+6003 NT North -2-200


Board 32
E-W Vul
S A 8 3
H K 9 7 3
D A Q 2
C J 10 6
S.Cohen
West
1 D
1 NT
2 D

Lead
H 2
D A
D 2
S 5
C 6
D J
S Q
Berkowitz
North
Dbl
Pass
Pass

2nd
Q
9
K
2
7
5
4
Compton
East
1 S
2 C
2 S

3rd
K
8
6
K
K
Q
10
Cohen
South
Pass
Pass
AP

4th
6
3
4
A
2
S 6
Becker
West
1 H
1 NT
2 D

Lead
C 4
C 2
H 4
H A
H 5
C 9
H Q
C 8
D A
Casen
North
Pass
Pass
Pass

2nd
Q
6
2
7
9
5
K
K
9
Schwartz
East
1 S
2 C
2 S

3rd
J
A
J
6
S 5
S 10
S Q
S K
8
Krekorian
South
Pass
Pass
AP

4th
7
3
3
8
10
10
D 6
S A
S K 10
H A Q J 5
D 10 7 5 4 3
C Q 2
TableS Q J 9 6 5
H 6 4
D K 9
C A 9 8 7


Par -140
3 S EW
S 7 4 2
H 10 8 2
D J 8 6
C K 5 4 3Schwartz +1Schwartz 113-452 S East +1-1402 S East +2-170


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 2005Pittsburgh PALawrence Convention Center
Final, Segment 3OpenSchwartz NSClosedOnstott NS
Board 33
None Vul
S A J 2
H K 10 8 7 2
D 9 5
C J 9 6
Krekorian
West

Dbl
Pass
AP

Lead
S 7
D A
D 3
C 4
C 8
S 3
Becker
North
Pass
1 H
3 C


2nd
Q
10
Q
6
3
8
Casen
East
Pass
2 S
Dbl


3rd
6
5
9
Q
9
9
Schwartz
South
1 D
2 NT
3 H


4th
2
4
2
A
K
Buratti
West

Dbl
2 S


Lead
H 2
H 9
S 3
D 9
D 6
H A
S 7
C 6
D 3
Robison
North
Pass
1 H
3 H


2nd
5
7
8
2
Q
8
Q
2
S 6
Lanzarotti
East
Pass
Dbl
3 S


3rd
J
S 4
10
A
5
S 5
K
A
Onstott
South
1 D
2 H
AP


4th
Q
3
J
10
4
4
A
3
S K 10 9 6
H A Q 9
D Q 10
C 10 5 4 3
TableS 7 5 4 3
H 5
D K J 4 2
C K Q 7 2


Par +300
4 S× EW -2
S Q 8
H J 6 4 3
D A 8 7 6 3
C A 8
Schwartz +7Schwartz 120-453 H North +1+1703 S West =-140


Board 34
N-S Vul
S Q 6 3
H A Q 5
D K 3 2
C Q 10 9 3
Krekorian
West

1 H

Lead
H K
H 10
H Q
C 3
C 8
S 4
D 9
D 7
D Q
Becker
North

Pass

2nd
2
J
7
A
K
K
2
K
Casen
East
1 D
2 D

3rd
5
A
C 5
2
7
3
8
A
Schwartz
South
Pass
AP

4th
6
3
4
J
9
7
4
5
Buratti
West

1 H

Lead
C 2
C 8
D 2
D 9
D A
H 6
C K
H 3
C 3
H 7
S 3
Robison
North

Pass

2nd
7
4
6
3
C 5
K
S 9
10
D Q
S 5
7
Lanzarotti
East
1 D
2 D

3rd
9
J
4
10
H 2
4
10
J
6
8
A
Onstott
South
Pass
AP

4th
A
Q
7
5
K
5
D 8
Q
S 10
A
J
S K J 10 9
H J 9 8 4 2
D 9 7
C J 7
TableS 8 7
H 7 6 3
D A Q J 10 8 6
C A 8


Par +100
3 D× EW -1
S A 5 4 2
H K 10
D 5 4
C K 6 5 4 2
TieSchwartz 120-452 D East =-902 D East =-90


Board 35
E-W Vul
S K 4
H J 2
D J 3 2
C K Q 8 7 6 3
Krekorian
West

Dbl
AP


Lead
H A
H 4
D 7
D A
D 6
H 7
S 2
S 4
Becker
North

1 NT2nd
2
J
10
3
J
Q
3
Casen
East

2 H3rd
9
K
Q
8
K
5
K
Schwartz
South
1 S
2 S4th
10
3
2
9
4
C 3
6
Buratti
West

Dbl
Pass
Pass

Lead
H A
H 8
D 8
D A
D 6
H 7
S 2
S 4
Robison
North

Rdbl
2 S
3 S

2nd
2
J
9
3
J
Q
3
10
Lanzarotti
East

2 H
Dbl
AP

3rd
6
K
Q
7
K
4
K
Q
Onstott
South
1 S
Pass
3 H


4th
10
3
2
4
10
C 3
6
S 3
H A 8 5 4
D A Q 6 5
C J 9 5 4
TableS J 10 7 6
H K 9 7 6
D K 8 7
C 10 2


Par -140
3 H EW
S A Q 9 8 5 2
H Q 10 3
D 10 9 4
C ASchwartz +2Schwartz 122-452 S South -1-503 S South -2-100


Board 36
Both Vul
S A 5
H J 5 2
D A
C K Q J 9 8 7 2
Krekorian
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H 6
H 3
S 2
Becker
North
1 C
3 C
4 H


2nd
9
5
Q
Casen
East
Pass
Pass
Dbl


3rd
A
K
Schwartz
South
1 S
4 D
6 C


4th
2
10
Buratti
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H 4
H 6
H 3
D 6
C 2
Robison
North
1 C
3 C
3 S


2nd
2
10
J
2
4
Lanzarotti
East
Pass
Pass
Pass


3rd
K
A
7
A
A
Onstott
South
1 S
3 D
3 NT


4th
9
5
Q
3
5
S K 9
H A 8 4 3
D 10 9 7 5 2
C 5 3
TableS 10 6 4 3 2
H K 7 6
D 8 4 3
C 10 4


Par +660
5 NT NS
S Q J 8 7
H Q 10 9
D K Q J 6
C A 6
Onstott +13Schwartz 122-586 C North -1-1003 NT South +2+660


Board 37
N-S Vul
S A J 9 8 6
H Q 3
D 10 5 3
C K 10 8
Krekorian
West

Dbl
3 D
Pass

Lead
D A
D 2
C 4
H 3
H 7
C 5
Becker
North
Pass
Rdbl
Pass
5 C

2nd
3
5
2
2
5
3
Casen
East
1 D
Pass
Pass
AP

3rd
9
K
H 4
J
Q
Schwartz
South
2 C
Pass
3 H


4th
J
8
8
6
A
Buratti
West

Pass
Dbl


Lead
H 8
D 4
D A
D 2
Robison
North
Pass
3 NT
4 C


2nd
3
8
5
10
Lanzarotti
East
1 NT
Pass
AP


3rd
A
Q
7
K
Onstott
South
3 C
Pass4th
9
3
J
S 7 5 3 2
H 10 8 6 5 4
D A Q 6 2
C
TableS K Q 4
H A 2
D K 9 7 4
C 9 7 5 4


Par +100
4 D× EW -1
S 10
H K J 9 7
D J 8
C A Q J 6 3 2

Onstott +6Schwartz 122-645 C South -1-1004 C South =+130


Board 38
E-W Vul
S K Q 10 2
H 7
D 10 9 7 3
C Q 9 7 3
Krekorian
West

Pass
Pass
AP

Lead
S 3
H A
H 4
C 3
H J
D 3
D 5
S 5
D 9
C 2
H 9
Becker
North

2 D
3 S


2nd
2
5
6
4
8
A
K
6
H K
Q
Casen
East
1 H
Pass
Pass


3rd
7
7
S 10
A
S Q
2
8
K
6
K
Schwartz
South
1 NT
2 S
4 S


4th
9
10
2
5
3
4
7
4
Q
6
Buratti
West

PassLead
H 5
S 9
S 2
S 5
D 9
H 6
H 9
S 8
D 3
H 10
Robison
North

Pass2nd
7
6
7
J
5
C 3
J
C 2
A
C 6
Lanzarotti
East
1 H
Pass3rd
Q
K
A
Q
2
K
8
10
6
C 5
Onstott
South
1 NT
4th
A
4
3
H 3
Q
4
C 7
C 4
4
C 9
S J 6 3
H 8 6 5
D Q 8 4
C J 10 5 2
TableS 7 4
H K Q 10 9 3 2
D A 5
C K 8 4


Par +420
4 S NS
S A 9 8 5
H A J 4
D K J 6 2
C A 6


Onstott +5Schwartz 122-694 S South -1-501 NT South +1+120


Board 39
Both Vul
S Q 9 8 7 5 3 2
H K
D 5 4
C J 8 5
Krekorian
West

Dbl


Lead
C 9
C 2
H K
H Q
H 2
D 2
S Q
C 6
Becker
North

2 S


2nd
K
J
10
J
D 10
3
10
8
Casen
East

AP


3rd
A
4
A
D 4
D 5
K
H 5
S J
Schwartz
South
1 H4th
5
7
8
4
3
S 2
K
10
Buratti
West

Dbl
Dbl

Lead
H A
H Q
H 7
D K
D 10
S 10
Robison
North

1 S
2 S

2nd
8
J
D A
4
5
H 6
Lanzarotti
East

Pass
3 D

3rd
K
C 5
C 8
2
Q
A
Onstott
South
1 H
2 C
AP

4th
4
3
9
3
6
5
S A K 6 4
H J 8
D A K 10
C A 6 3 2
TableS J 10
H 10 9 4 3
D Q 9 8 7 2
C 9 4


Par -120
2 NT EW
S
H A Q 7 6 5 2
D J 6 3
C K Q 10 7


Schwartz +6Schwartz 128-692 S North =+1103 D East =-110


Board 40
None Vul
S A Q 4
H A K J 9 7
D K 10 5
C K 3
Krekorian
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C A
C 9
S A
S 4
D 8
C 8
Becker
North
2 NT
3 S
4 D


2nd
5
4
3
K
9
S Q
Casen
East
Pass
Pass
Pass


3rd
2
6
2
6
A
Schwartz
South
3 H
3 NT
4 S


4th
3
K
7
8
5
Buratti
West
Robison
North
Lanzarotti
East
Onstott
South
S 8 7
H 8 3 2
D A Q 7 4
C 10 8 6 2
TableS K 5 3
H 6 5 4
D J 8 6 3 2
C A 9


Par +420
4 S NS
S J 10 9 6 2
H Q 10
D 9
C Q J 7 5 4

TieSchwartz 128-694 S North =+4204 S South =+420


Board 41
E-W Vul
S Q
H 8 4 3
D J 10 9 3 2
C K 9 4 3
Krekorian
West

Pass

Lead
D Q
D 6
D 10
D 8
D 3
C 3
C Q
C 6
C 9
S Q
Becker
North
Pass
Pass

2nd
2
7
H Q
J
S 3
7
8
J
S 9
10
Casen
East
Pass
Pass

3rd
5
9
S 4
S J
C 2
A
4
K
H 2
Schwartz
South
1 NT


4th
A
4
K
S 5
S 7
5
10
S 8
H 7
Buratti
West
Robison
North
Lanzarotti
East
Onstott
South
S K 7 2
H A 9 7
D K Q 8 7
C J 8 5
TableS J 10 9 8 3
H Q J 10 6
D 5 4
C 10 7


Par -100
4 D× South -1
S A 6 5 4
H K 5 2
D A 6
C A Q 6 2Schwartz +2Schwartz 130-691 NT South +2+1501 NT South =+90


Board 42
Both Vul
S 8 5 4
H A Q 9 4
D J 9 4
C 8 6 5
Krekorian
West

1 S
2 S

Lead
D 4
H 3
H A
C 8
D Q
S 2
D 3
S 7
Becker
North

Dbl
AP

2nd
8
2
7
2
9
4
C 4
10
Casen
East
Pass
Rdbl


3rd
K
Q
5
J
10
K
J
Q
Schwartz
South
1 D
1 NT


4th
5
6
10
A
2
A
A
Buratti
West

2 H


Lead
C Q
S K
C J
S J
S Q
S 9
S 6
S 3
C 9
D Q
C 10
Robison
North

Pass


2nd
4
A
A
5
8
D 4
D 9
H 9
8
J
H 3
Lanzarotti
East
1 NT
2 S


3rd
5
2
6
7
H 6
D 8
H 7
H 8
3
A
D 5
Onstott
South
Pass
AP


4th
K
4
2
10
H 5
D 6
D 2
D 3
7
7
H 4
S Q J 9 6 3 2
H 10 2
D Q 5
C A 9 4
TableS K 7
H J 8 7 6
D A 10 8
C K 10 3 2


Par -140
3 S EW
S A 10
H K 5 3
D K 7 6 3 2
C Q J 7

Schwartz +1Schwartz 131-692 S West +1-1402 S East +2-170


Board 43
None Vul
S K J 4
H A K 10 8 5
D A 10 6
C K 5
Krekorian
West

Dbl
Pass


Lead
S 10
H A
Becker
North

Rdbl
4 H


2nd
J
Q
Casen
East

2 S
AP


3rd
5
2
Schwartz
South
2 H
Pass4th
2
3
Buratti
West

Pass
Pass
Pass

Lead
C A
C 4
Robison
North

2 NT
4 NT
5 H

2nd
5
K
Lanzarotti
East

Pass
Pass
AP

3rd
8
6
Onstott
South
2 H
3 H
5 D


4th
2
S Q 10 9 7
H 3
D Q 8 2
C A Q 9 4 3
TableS 8 6 5 3
H Q
D J 9 7 5 3
C 8 7 6


Par +990
6 NT NS
S A 2
H J 9 7 6 4 2
D K 4
C J 10 2
TieSchwartz 131-694 H South +2+4805 H South +1+480


Board 44
N-S Vul
S K 8 2
H A Q 7 4
D A 3
C 9 8 6 2
Krekorian
West
Pass
2 S
Pass
AP

Lead
C K
H 8
D 4
D 3
D 6
C 6
D 7
C 8
D 9
Becker
North
1 C
Pass
3 H


2nd
4
10
5
8
S 6
J
S 7
Q
Casen
East
1 S
Pass
Pass


3rd
3
3
A
K
H 7
A
H A
H 2
Schwartz
South
Dbl
Dbl
4 H


4th
2
4
2
Q
10
5
J
7
Buratti
West
Pass
Pass
AP


Lead
H 3
D A
D 3
D 6
C 2
D 7
H 7
H J
H 10
D 9
Robison
North
1 C
2 H2nd
Q
2
10
S 7
J
S 6
S 4
5
9
C 5
Lanzarotti
East
Pass
Pass3rd
8
4
K
H 4
A
H A
K
S 2
C 6
C 8
Onstott
South
1 H
4 H4th
2
5
Q
8
3
J
6
S 3
S 9
S A 7 6
H 9 6 5 3
D Q 5
C 10 7 5 3
TableS Q 10 9 4 3
H 8
D J 10 8 2
C K Q J


Par +500
4 S× EW -3
S J 5
H K J 10 2
D K 9 7 6 4
C A 4

TieSchwartz 131-694 H North =+6204 H South =+620


Board 45
Both Vul
S 8 7 3
H J
D Q 9 6 5 2
C 10 9 3 2
Krekorian
West

4 S


Lead
C K
C Q
C A
Becker
North
Pass
Pass


2nd
5
7
J
Casen
East
2 S
Pass


3rd
10
2
3
Schwartz
South
Dbl
Pass


4th
4
8
S 2
Buratti
West

Rdbl
4 S

Lead
C A
C Q
C K
S 4
S A
S J
Robison
North
Pass
2 NT
AP

2nd
5
7
J
9
7
8
Lanzarotti
East
2 S
Pass


3rd
3
2
9
10
5
6
Onstott
South
Dbl
3 C


4th
4
8
S 2
3
C 6
D 3
S A J 10
H A Q 9 6 2
D A 10
C J 7 5
TableS K Q 6 5 4 2
H K 7 3
D J 8
C 8 4


Par -500
6 D× NS -2
S 9
H 10 8 5 4
D K 7 4 3
C A K Q 6
TieSchwartz 131-694 S East +1-6504 S East +1-650


Board 46
None Vul
S Q 2
H 10 3 2
D A J 7 3 2
C Q J 10
Krekorian
West

2 C
4 H


Lead
C 7
S A
S 5
S 10
H K
H 9
S 4
Becker
North

Pass
AP


2nd
3
6
7
C J
6
Q
C Q
Casen
East
1 NT
2 H3rd
10
3
K
H 8
4
A
H J
Schwartz
South
Pass
Pass4th
A
2
Q
8
2
3
J
Buratti
West

1 H
2 C
4 H

Lead
C Q
S 3
S 5
C 3
C 8
S 10
C 9
D A
D 3
D 9
H A
H 5
Robison
North

Pass
Pass
AP

2nd
2
2
7
10
7
D 2
6
6
K
Q
3
10
Lanzarotti
East
1 C
1 NT
2 H


3rd
4
A
K
A
H 7
H 8
D 5
4
8
H 4
9
K
Onstott
South
Pass
Pass
Pass


4th
K
6
Q
5
J
8
H 2
10
S 4
7
6
Q
S K 10 9 4 3
H A 7 5 4
D 10 5
C K 3
TableS A 5
H K J 9 8
D K 9 6
C A 9 8 2


Par -980
6 H EW
S J 8 7 6
H Q 6
D Q 8 4
C 7 6 5 4
TieSchwartz 131-694 H East +1-4504 H West +1-450


Board 47
N-S Vul
S A 10 8 7 5 3
H J 8 7
D Q J 7
C 4
Krekorian
West

Pass
AP

Lead
C K
S 2
D Q
D J
H 3
S K
Becker
North

4 H


2nd
4
9
4
K
J
Casen
East

Pass


3rd
3
A
5
A
Q
Schwartz
South
1 NT
4 S


4th
A
6
3
S 4
A
Buratti
West

Pass
AP

Lead
D 3
C 4
C 5
H 7
C K
H 8
S K
S 2
H J
D A
Robison
North

4 H


2nd
Q
9
10
5
S 5
6
4
9
Q
Lanzarotti
East

Pass


3rd
2
A
S 3
4
8
A
7
A
S J
Onstott
South
1 NT
4 S


4th
5
2
3
9
J
2
6
Q
K
S 9 4
H K 9 3 2
D 3
C K Q 10 7 6 2
TableS Q 6
H Q 10 6 5
D K 10 4 2
C 9 8 3


Par +650
5 S NS
S K J 2
H A 4
D A 9 8 6 5
C A J 5
Onstott +1Schwartz 131-704 S South =+6204 S South +1+650


Board 48
E-W Vul
S J 10 5
H Q
D Q 10 9 8 5 3
C 10 8 5
Krekorian
West
1 S
2 H
3 C
5 S

Lead
H Q
S 3
H 7
S J
S 7
Becker
North
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
3
10
4
9
Casen
East
2 D
2 NT
3 S
6 S

3rd
2
Q
S 5
6
Schwartz
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
A
K
J
A
Buratti
West
1 S
DblLead
S Q
S 2
D 3
H 2
S 3
C Q
C 3
C A
S 7
D 9
H 3
Robison
North
3 D
Pass2nd
K
J
6
A
10
2
7
10
D 8
K
Lanzarotti
East
Pass
Pass3rd
A
9
J
Q
D 2
4
K
6
H K
4
Onstott
South
Pass
Pass4th
5
6
S 4
J
8
5
8
9
H 5
H 4
S A 7 4 3 2
H A 9 8 4
D
C A K J 4
TableS Q 9
H K J 3
D A K 7 6 2
C Q 6 3


Par -1430
6 H EW
S K 8 6
H 10 7 6 5 2
D J 4
C 9 7 2


Schwartz +14Schwartz 145-706 S West -2+2003 D× North -4-800


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 2005Pittsburgh PALawrence Convention Center
Final, Segment 4OpenSchwartz NSClosedOnstott NS
Board 49
None Vul
S J 10 9
H 6
D K Q J 4
C Q 10 9 8 3
Krekorian
West

1 H
4 H

Lead
D K
C K
C A
C 6
H 4
H 7
S A
S 2
S 5
Berkowitz
North
Pass
3 C
AP

2nd
2
2
7
H 3
6
9
10
9
8
Casen
East
Pass
3 H


3rd
A
3
10
Q
A
K
3
K
Q
Cohen
South
1 D
Pass


4th
3
4
5
J
2
C 8
4
6
J
Buratti
West

1 H
3 S

Lead
D K
C 10
C A
C 6
H K
H 4
S 3
S 2
S.Cohen
North
Pass
3 H
Pass

2nd
2
4
7
H 3
6
C 9
4
9
Lanzarotti
East
Pass
Dbl
4 H

3rd
6
K
3
8
7
A
A
K
Compton
South
1 C
Pass
AP

4th
3
2
5
J
2
9
J
6
S A Q 7 2
H K Q 10 5 4 3
D 3
C 7 2
TableS K 5 3
H A 8 7
D 10 8 5 2
C J 5 4


Par -300
5 D× NS -2
S 8 6 4
H J 9 2
D A 9 7 6
C A K 6TieSchwartz 145-704 H West =-4204 H West =-420


Board 50
N-S Vul
S 5 4 3
H 6 5
D K J 10 8 7 2
C 4 2
Krekorian
West

2 H
2 NT
4 D
5 S


Lead
C 4
C 8
H 3
S 10
H 4
H A
H J
Berkowitz
North

Pass
Pass
Pass
Pass


2nd
6
9
2
3
9
D 7
D 2
Casen
East
1 S
2 S
3 H
4 NT
6 H


3rd
K
2
Q
A
10
8
S 2
Cohen
South
Pass
Pass
Pass
Pass
AP


4th
5
A
5
7
6
K
S 9
Buratti
West

2 H
2 NT
4 D
4 H
4 NT

Lead
D 7
H 3
H A
H J
S.Cohen
North

Pass
Pass
Dbl
Pass
Pass

2nd
Q
2
6
S 4
Lanzarotti
East
1 S
2 S
3 H
Pass
4 S
6 H

3rd
5
Q
4
Compton
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

4th
3
5
9
S J 10
H A Q J 10 7
D A 6 3
C Q 9 5
TableS A K Q 8 6 2
H 8 4 3
D Q 4
C A 6


Par -1520
7 NT EW
S 9 7
H K 9 2
D 9 5
C K J 10 8 7 3
TieSchwartz 145-706 H West =-9806 H West =-980


Board 51
E-W Vul
S K 10 9 5
H A 8 5 2
D K 9 7
C K J
Krekorian
West

Pass


Lead
D J
H 5
S J
C 10
C 6
H 2
H 4
S 10
C Q
Berkowitz
North

1 NT


2nd
5
3
3
2
K
7
S 4
2
Casen
East

AP


3rd
2
J
9
A
8
K
A
6
Cohen
South
Pass4th
K
6
Q
J
4
10
9
A
Buratti
West

Pass
Dbl

Lead
H 4
D 7
C 10
S 10
C 8
C 9
S 2
H 10
D 8
H 9
S.Cohen
North

1 H
Pass

2nd
6
J
2
Q
4
D 9
7
2
4
K
Lanzarotti
East

Pass
2 D

3rd
A
5
Q
6
A
D 10
A
7
K
D 6
Compton
South
1 C
Pass
AP

4th
3
2
K
3
J
5
5
J
A
S A 4 3
H 10 6
D 6 4 2
C A Q 9 6 3
TableS Q 2
H Q 9 7 3
D A Q J 10 3
C 10 8


Par -100
3 S× North -1
S J 8 7 6
H K J 4
D 8 5
C 7 5 4 2
Schwartz +1Schwartz 146-701 NT North -2-1002 D East +2-130


Board 52
Both Vul
S A K 10 8 6
H 3
D A Q
C A K 6 3 2
Krekorian
West
Pass
Pass
Pass
AP


Lead
C J
S A
S 6
S 7
H 3
Berkowitz
North
1 C
2 C
2 S2nd
7
4
9
J
4
Casen
East
Pass
Pass
Pass3rd
4
5
Q
K
K
Cohen
South
1 NT
2 D
4 S4th
K
2
3
D 2
2
Buratti
West
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
C J
S A
S 6
S 7
H 3
C 10
S.Cohen
North
1 S
3 C
4 NT
5 D
6 S

2nd
7
4
9
J
A
Q
Lanzarotti
East
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
4
5
Q
K
5
5
Compton
South
2 S
3 H
5 C
6 H


4th
A
3
2
D 2
2
2
S J 3 2
H J 8 7 2
D K J 6 5
C 5 4
TableS 9 4
H A 10 6 4
D 9 8 7 2
C J 10 9


Par +1440
6 NT NS
S Q 7 5
H K Q 9 5
D 10 4 3
C Q 8 7


Onstott +12Schwartz 146-824 S North +3+7106 S North =+1430


Board 53
N-S Vul
S 7 6 3
H A J 9 2
D J 10
C 9 7 6 4
Krekorian
West

1 H
3 C
Pass
Rdbl

Lead
H 7
S 9
C J
C 3
C K
C Q
C 8
S 4
H 3
H A
D J
Berkowitz
North
Pass
Pass
Pass
Dbl
AP

2nd
K
3
5
10
6
9
H 9
7
4
S Q
Casen
East
Pass
1 S
3 NT
Pass


3rd
2
K
2
A
D 4
S 2
D 5
8
J
6
Cohen
South
1 D
Pass
Pass
Pass


4th
8
5
7
4
D 3
D 7
D 2
J
S 10
5
Buratti
West

2 NT
Lead
C 10
H 8
C 6
C A
C K
H Q
S 4
H 7
S 6
S 10
D A
S.Cohen
North
Pass
Pass
2nd
2
3
3
7
9
2
7
4
Q
J
6
Lanzarotti
East
Pass
3 C
3rd
4
K
5
S 2
D 4
S 8
K
9
5
H 5
10
Compton
South
1 D
AP
4th
J
A
8
D 7
D 2
6
A
D 5
9
3
8
S 9 4
H K Q 10 5 4
D 6
C A K Q 8 2
TableS K Q 10 8 2
H 8
D K 9 8 5 4
C J 3


Par -110
2 S EW
S A J 5
H 7 6 3
D A Q 7 3 2
C 10 5Schwartz +11Schwartz 157-823 NT×× East -2+6003 C East -1+50


Board 54
E-W Vul
S 6 4 2
H K 2
D Q 10 9 8
C A J 9 8
Krekorian
West

Pass

Lead
H J
S 6
H 9
H Q
H 10
D 2
D 6
H 5
C 6
D Q
S 2
Berkowitz
North

1 NT

2nd
4
5
2
C 2
D 5
A
K
C 9
A
J
9
Casen
East
Pass
AP

3rd
3
10
A
6
8
4
9
C 7
4
C Q
A
Cohen
South
1 S


4th
K
J
7
C 8
S 4
8
3
S 3
3
C 5
7
Buratti
West

Pass

Lead
D K
H 7
H 10
S 5
D 4
S 4
S A
C Q
D 10
S.Cohen
North

2 S

2nd
8
8
4
10
Q
9
H 3
K
J
Lanzarotti
East
Pass
AP

3rd
2
K
6
J
3
Q
6
A
6
Compton
South
1 S


4th
A
A
2
2
5
7
K
4
S J 7
H 9 8 6 5 3
D K 4
C K 10 6 5
TableS K 9 5
H A Q J 10
D J 7 3 2
C 7 4


Par +140
3 S NS
S A Q 10 8 3
H 7 4
D A 6 5
C Q 3 2
Onstott +6Schwartz 157-881 NT North -2-1002 S South +1+140


Board 55
Both Vul
S 9 3 2
H A 6 4 2
D A 9
C 7 6 5 4
Krekorian
West

Pass

Lead
D Q
S 7
S 10
S J
H 10
C Q
D 5
C 5
C 8
Berkowitz
North

2 S

2nd
9
4
Q
9
5
3
2
9
10
Casen
East

AP

3rd
10
2
K
H 8
2
2
4
K
6
Cohen
South
1 S


4th
K
8
3
A
Q
4
A
J
A
Buratti
West

Pass

Lead
C J
C 9
S A
D K
D 2
S 9
S J
H 9
C Q
S.Cohen
North

2 S

2nd
4
K
4
6
3
10
3
2
3
Lanzarotti
East

AP

3rd
A
2
2
9
A
Q
D 8
Q
10
Compton
South
1 S


4th
8
5
8
5
7
K
5
3
6
S K J 4
H 9 5
D Q J 6 4 3
C J 10 2
TableS 10 8
H K Q 8 7
D 10 8 7 5
C A Q 9


Par +110
2 S North
S A Q 7 6 5
H J 10 3
D K 2
C K 8 3


TieSchwartz 157-882 S South =+1102 S South =+110


Board 56
None Vul
S K 8
H K J 10 7
D J 3
C A K 9 4 2
Krekorian
West
Pass
3 H
4 D

Lead
D A
Berkowitz
North
1 NT
Dbl
AP

2nd
2
Casen
East
3 D
Pass


3rd
J
Cohen
South
Dbl
Pass


4th
6
Buratti
West
Pass
3 D
Dbl

Lead
D 10
H 3
D 6
C Q
C 3
H A
D 2
D Q
H K
C A
C 9
S 10
S.Cohen
North
1 NT
3 H
AP

2nd
A
4
H 5
10
H 2
7
C 4
S 4
S J
D 7
D 9
8
Lanzarotti
East
2 C
4 D


3rd
5
10
K
2
K
S 7
4
S 2
S 6
5
J
Compton
South
Dbl
4 H


4th
3
Q
J
6
7
9
S 3
H J
6
S 5
H 8
S 10 9 5 2
H A 8 6 4 2
D K 5 2
C 10
TableS A J 7
H Q
D Q 10 9 8 7 6 4
C 7 6


Par +100
4 D× EW -1
S Q 6 4 3
H 9 5 3
D A
C Q J 8 5 3


Schwartz +12Schwartz 169-884 D East =-1304 H× North -4-800


Board 57
E-W Vul
S J 6 5 4 3
H K 10 8 2
D A 5
C Q 8
Krekorian
West

Dbl
AP

Lead
C A
C K
C 3
S 8
S 10
H K
H 10
S Q
S 9
C 10
Berkowitz
North
Pass
1 H


2nd
8
Q
S 3
K
J
4
3
5
6
H 2
Casen
East
Pass
Pass


3rd
9
2
J
A
2
5
7
D 10
D 9
6
Cohen
South
1 D
1 NT


4th
5
4
7
4
7
6
J
D 3
D 6
Buratti
West

Dbl
AP

Lead
C A
H 6
D Q
C 6
H 9
S 3
H J
S 7
S.Cohen
North
Pass
2 NT


2nd
8
2
2
4
10
2
8
Q
Lanzarotti
East
Pass
Pass


3rd
2
3
5
K
4
K
D 4
4
Compton
South
1 H
3 H


4th
5
7
K
Q
5
A
A
8
S A Q 10 9
H J 9 6
D 7 2
C A K 10 3
TableS 8 2
H 4 3
D K 10 9 8 4
C J 9 6 2


Par -100
3 H× NS -1
S K 7
H A Q 7 5
D Q J 6 3
C 7 5 4
Onstott +2Schwartz 169-901 NT South -2-1003 H South -1-50


Board 58
Both Vul
S 6 4
H 8 6 4 2
D K 6 3 2
C K J 6
Krekorian
West

3 C
5 NT
6 NT

Lead
C 7
D 4
D 2
C 3
C Q
D J
Berkowitz
North

Pass
Pass
AP

2nd
2
5
8
6
S 5
10
Casen
East
2 NT
3 D
6 D


3rd
K
Q
7
10
5
Cohen
South
Pass
Pass
Pass


4th
A
K
A
4
J
Buratti
West

1 H
2 C
3 NT

Lead
S 9
H A
H K
H 10
S 2
H J
D A
D Q
C 2
D J
S.Cohen
North

Pass
Pass
AP

2nd
7
9
Q
S Q
3
8
2
3
6
10
Lanzarotti
East
1 D
1 NT
2 H


3rd
6
3
5
7
K
C 10
4
8
Q
C 3
Compton
South
Pass
Pass
Pass


4th
J
2
4
6
4
S 8
5
7
4
K
S K 7
H J 7 5 3
D A Q
C 9 8 5 3 2
TableS A J 2
H A K 10
D J 9 8 4
C A Q 10


Par -1440
6 NT EW
S Q 10 9 8 5 3
H Q 9
D 10 7 5
C 7 4

Onstott +13Schwartz 169-1036 NT East =-14403 NT East +3-690


Board 59
None Vul
S A 10 8 5 4
H K 8 6 3
D A 6
C Q J
Krekorian
West

Pass
2 H


Lead
H 5
C J
D 3
S 5
S 2
C Q
D 6
C K
C 10
Berkowitz
North

1 S
4 S


2nd
9
A
10
3
J
4
2
D 5
H 4
Casen
East

Pass
AP


3rd
10
2
J
Q
A
3
K
H 3
H 6
Cohen
South
Pass
2 C4th
K
9
A
6
9
5
4
8
S K
Buratti
West

Pass
Pass
Pass

Lead
H 10
C 2
D 3
C Q
S 4
D 2
S Q
S.Cohen
North

1 S
2 D
3 NT

2nd
3
5
10
4
K
K
J
Lanzarotti
East

Pass
Pass
AP

3rd
2
J
J
3
2
4
Compton
South
1 C
1 NT
2 NT


4th
Q
A
A
9
6
6
S J 6
H A J 10 7 4
D J 9 5 4
C 9 5
TableS K 9 3
H 5 2
D Q 8 7 3 2
C A 8 4


Par +420
4 S NS
S Q 7 2
H Q 9
D K 10
C K 10 7 6 3 2
Onstott +1Schwartz 169-1044 S North =+4203 NT South +2+460


Board 60
N-S Vul
S A 10
H A 3
D A Q J 10 5
C 8 7 5 4
Krekorian
West
1 H
Dbl
Pass

Lead
C A
D 9
H A
D A
S K
Berkowitz
North
2 D
Pass
Dbl

2nd
6
8
7
S 2
9
Casen
East
4 S
5 S
AP

3rd
4
10
J
6
5
Cohen
South
5 D
Pass


4th
9
3
4
K
A
Buratti
West
1 H
Pass
Pass

Lead
D 2
D Q
S J
H A
C 4
S.Cohen
North
2 D
Pass
Dbl

2nd
K
S 2
9
7
9
Lanzarotti
East
4 S
5 S
AP

3rd
A
4
5
2
A
Compton
South
5 D
Pass


4th
3
8
A
4
6
S 5
H K Q 10 9 8 6 4
D K 8
C K J 6
TableS K Q J 8 7 6 4 3 2
H 7 5
D 3
C 9


Par +100
4 S× EW -1
S 9
H J 2
D 9 7 6 4 2
C A Q 10 3 2
TieSchwartz 169-1045 S× East -2+3005 S× East -2+300


Board 61
Both Vul
S K 10
H A 8
D A Q 8 7 5 2
C Q J 3
Krekorian
West

Pass

Lead
H 4
D A
D 5
D 10
C 4
C 2
S 2
S 9
C 8
Berkowitz
North
1 C
1 NT

2nd
2
J
S 6
K
Q
10
K
7
Casen
East
Pass
AP

3rd
Q
3
9
8
A
K
A
Q
Cohen
South
1 D


4th
A
4
6
S 3
5
3
4
10
Buratti
West

Pass

Lead
C 7
C 8
C 2
D A
D 2
D 10
C 6
H 6
S 7
S 3
S.Cohen
North
1 NT


2nd
10
J
H 2
J
H 4
K
D 7
8
5
Lanzarotti
East
Pass


3rd
K
A
4
3
9
5
S 6
J
K
Compton
South
Pass


4th
3
5
Q
4
6
C 9
S 4
K
A
S Q 5 2
H Q 6 5
D K 6 4
C K 8 6 4
TableS A 9 6 3
H J 9 7 4
D J
C A 9 7 2


Par +110
3 D NS
S J 8 7 4
H K 10 3 2
D 10 9 3
C 10 5Schwartz +1Schwartz 170-1041 NT North +1+1201 NT North =+90


Board 62
None Vul
S 7
H J 4 3
D J 10 9 6 4 2
C A 10 8
Krekorian
West

3 H


Lead
S 7
S A
S 8
C A
D 2
H 2
Berkowitz
North

Pass


2nd
5
10
J
9
A
7
Casen
East
2 D
4 H


3rd
Q
C 8
H J
5
8
Q
Cohen
South
2 S
AP


4th
4
9
C 6
7
3
4
Buratti
West

3 H
4 H

Lead
S 7
S A
S K
C A
S.Cohen
North

Pass
AP

2nd
5
J
2
9
Lanzarotti
East
Pass
4 D


3rd
Q
C 10
H J
2
Compton
South
2 S
Pass


4th
4
9
C 6
7
S J 10 4 2
H A K Q 9 8
D 3
C K Q 7
TableS 9 5
H 6 5 2
D A K Q 7 5
C J 9 6


Par -400
3 NT EW
S A K Q 8 6 3
H 10 7
D 8
C 5 4 3 2
TieSchwartz 170-1044 H West -1+504 H West -1+50


Board 63
N-S Vul
S K 9 7
H A 8 7 6 5
D Q 9 2
C K 7
Krekorian
West

Pass
3 D
3 S

Lead
H 2
H 8
D A
D K
D 4
S 7
Berkowitz
North

1 H
Pass
Pass

2nd
4
K
3
S 8
S 2
J
Casen
East

2 D
3 H
3 NT

3rd
A
9
7
8
J
4
Cohen
South
Pass
Pass
Dbl
AP

4th
3
10
2
9
Q
Q
Buratti
West

Pass
3 H


Lead
H 2
H 6
H 9
D A
D K
C Q
H 7
S.Cohen
North

2 H
3 S


2nd
4
J
S 3
3
S 2
8
D 4
Lanzarotti
East

3 D
3 NT


3rd
A
Q
8
7
8
3
S 5
Compton
South
1 S
Pass
AP


4th
3
10
K
2
9
K
D J
S A Q 3
H 10 4
D J 8 7
C J 6 5 4 3
TableS J
H K J 3
D A K 10 6 5 4
C A Q 9


Par -990
6 NT EW
S 10 8 6 5 4 2
H Q 9 2
D 3
C 10 8 2


Onstott +11Schwartz 170-1153 NT East +2-4603 NT East -2+100


Board 64
E-W Vul
S J 4 2
H J 7 3
D A Q J 8 7
C 6 3
Krekorian
West
1 H
2 C
Pass

Lead
S 2
Berkowitz
North
Pass
Pass
Pass

2nd
3
Casen
East
1 NT
2 H
3 C
Cohen
South
Pass
2 S
AP
Buratti
West
1 H
Pass


Lead
H A
D K
S 2
C J
S 5
S 4
S.Cohen
North
2 D
Pass


2nd
3
A
3
3
6
H 4
Lanzarotti
East
2 H
Pass


3rd
10
3
Q
Q
J
Compton
South
2 S4th
2
6
K
A
10
S K 9 6
H A K 9 8 5
D K
C J 10 8 4
TableS 10 3
H 10 6 4
D 9 4 3 2
C K Q 9 5


Par +140
3 S NS
S A Q 8 7 5
H Q 2
D 10 6 5
C A 7 2
Onstott +7Schwartz 170-1223 C West =-1102 S South +2+170
TopMain

© 2005 Richard Pavlicek