Main   Match AU07 by Richard Pavlicek  

2002 USBC

Nickell vs. Schwartz

BoardNickell NSScoreSchwartz NSScoreIMP ResultState of Match
14 H East +1-4505 C× North -2-300Schwartz +4Schwartz 4-0
25 H North -1-1004 NT East -4+200Schwartz +7Schwartz 11-0
31 NT West +2-1501 NT West +2-150TieSchwartz 11-0
43 NT North +1+6303 NT South +1+630TieSchwartz 11-0
55 S East -2+1005 S East -1+50Nickell +2Schwartz 11-2
61 S East +3-1701 S East +3-170TieSchwartz 11-2
72 S North -1-1003 S North =+140Schwartz +6Schwartz 17-2
82 S East =-1102 S East -2+100Schwartz +5Schwartz 22-2
93 NT West =-6003 NT West =-600TieSchwartz 22-2
106 S South =+14307 S South -2-200Nickell +17Schwartz 22-19
113 S East +1-1703 S West =-140Schwartz +1Schwartz 23-19
125 C× West -1+1003 D East =-110Nickell +5Nickell 24-23
133 NT West -1+1003 NT West -1+100TieNickell 24-23
144 S North -1-504 S North -1-50TieNickell 24-23
154 H West +2-4804 H East +2-480TieNickell 24-23

161 NT North -1-501 NT North =+90Schwartz +4Schwartz 27-24
171 NT North -1-501 NT North -1-50TieSchwartz 27-24
185 C South -1-1003 H West +1-170Nickell +2Schwartz 27-26
194 H North -1-504 H North -1-50TieSchwartz 27-26
203 H West -1+1003 H West -1+100TieSchwartz 27-26
214 H South -3-3004 S× North -1-200Schwartz +3Schwartz 30-26
223 NT West +2-6603 NT West +2-660TieSchwartz 30-26
231 NT South +1+1203 C South =+110TieSchwartz 30-26
244 S North -1-502 C× East -1+100Schwartz +4Schwartz 34-26
254 S West +1-6504 S East =-620Schwartz +1Schwartz 35-26
263 NT East =-6003 NT East -1+100Schwartz +12Schwartz 47-26
275 S West -1+505 D North -1-50Nickell +3Schwartz 47-29
284 S East -1+503 NT East +1-430Nickell +10Schwartz 47-39
294 H West =-6203 NT East +1-630TieSchwartz 47-39
304 S West +2-4804 S West +1-450Schwartz +1Schwartz 48-39

311 NT West -1+502 H North +1+140Schwartz +3Schwartz 51-39
323 H East +3-2304 H East +1-650Nickell +9Schwartz 51-48
335 D× West -3+5007 H South -2-100Nickell +12Nickell 60-51
343 H South -1-1001 NT East +1-120Nickell +1Nickell 61-51
352 S North +1+1402 S North +2+170Schwartz +1Nickell 61-52
364 H East -2+2004 H East -2+200TieNickell 61-52
376 H West =-9806 S East =-980TieNickell 61-52
381 NT West -2+2001 NT× South -1-100Nickell +7Nickell 68-52
394 S South -1-1004 S South =+620Schwartz +12Nickell 68-64
401 NT East -2+1003 D West -1+50Nickell +2Nickell 70-64
413 D× North -3-5004 H East =-620Nickell +3Nickell 73-64
425 C West =-6003 NT East -2+200Schwartz +13Schwartz 77-73
434 H South =+4204 S North =+420TieSchwartz 77-73
443 NT East =-4003 NT West +1-430Nickell +1Schwartz 77-74
45Passed out02 H East +1-140Nickell +4Nickell 78-77

613 C South +1+1303 C South =+110Nickell +1Nickell 79-77
625 C× South -3-5005 C× South -2-300Schwartz +5Schwartz 82-79
637 H× South -1-2006 H South =+1430Schwartz +17Schwartz 99-79
643 NT East -2+2001 NT East =-90Nickell +7Schwartz 99-86
653 NT West -1+503 NT West -1+50TieSchwartz 99-86
664 H East +1-4504 H West +1-450TieSchwartz 99-86
673 D East =-1103 H South -1-50Schwartz +2Schwartz 101-86
683 H North =+1403 H North -1-100Nickell +6Schwartz 101-92
694 S East =-4204 S East =-420TieSchwartz 101-92
702 H North +1+1402 S East +1-140Nickell +7Schwartz 101-99
713 NT East =-6003 NT West =-600TieSchwartz 101-99
725 C West -1+505 C West -1+50TieSchwartz 101-99
733 H South =+1402 D× West =-180Nickell +8Nickell 107-101
746 D North =+13706 S× South -1-200Nickell +17Nickell 124-101
753 NT East -3+1503 NT East -2+100Nickell +2Nickell 126-101

761 NT East =-901 NT East =-90TieNickell 126-101
773 NT West +2-6603 NT West =-600Schwartz +2Nickell 126-103
781 NT East =-901 NT East =-90TieNickell 126-103
794 H South +1+6504 H South -1-100Nickell +13Nickell 139-103
803 H North +1+1703 H South +1+170TieNickell 139-103
812 S South -2-1002 S South -2-100TieNickell 139-103
823 NT West =-4003 NT West =-400TieNickell 139-103
833 S South =+1403 S South =+140TieNickell 139-103
844 H East +2-6806 H West =-1430Nickell +13Nickell 152-103
853 NT North -5-5005 C North -1-100Schwartz +9Nickell 152-112
863 NT West +2-6603 NT West +2-660TieNickell 152-112
876 D North =+13707 C South =+2140Schwartz +13Nickell 152-125
884 H North =+4204 H North =+420TieNickell 152-125
895 C West +1-6205 C West +1-620TieNickell 152-125
904 S West =-6204 S East +1-650Nickell +1Nickell 153-125

915 H East +2-5105 H East +2-510TieNickell 153-125
923 S West -2+1002 NT East =-120Nickell +6Nickell 159-125
934 H East =-6204 H East =-620TieNickell 159-125
943 NT East +1-4306 H East =-980Nickell +11Nickell 170-125
953 NT West +2-4604 D East =-130Schwartz +8Nickell 170-133
962 D West +1-1102 D West +1-110TieNickell 170-133
973 NT South =+4002 C South =+90Nickell +7Nickell 177-133
983 D East -1+504 D East =-130Nickell +5Nickell 182-133
993 NT West +1-6303 NT West +1-630TieNickell 182-133
1003 NT South +3+6906 C North =+1370Schwartz +12Nickell 182-145
1013 NT South -1-1003 NT South -1-100TieNickell 182-145
1026 S South =+9807 NT South =+1520Schwartz +11Nickell 182-156
1034 S North -1-1004 H South +1+650Schwartz +13Nickell 182-169
1044 H South -1-504 H South -1-50TieNickell 182-169
1054 H South +1+4504 H South =+420Nickell +1Nickell 183-169

1066 S West -1+1004 S West +1-650Nickell +13Nickell 196-169
1071 NT North =+901 NT East =-90Nickell +5Nickell 201-169
1082 NT South -3-3003 C South =+110Schwartz +9Nickell 201-178
1094 H West -1+1003 H West =-140Nickell +6Nickell 207-178
1104 H South -1-504 H South -1-50TieNickell 207-178
1112 H South =+1102 H South =+110TieNickell 207-178
1123 NT West +2-6603 NT West -2+200Schwartz +13Nickell 207-191
1136 C East -2+1006 C West -2+100TieNickell 207-191
1146 D South +1+13906 C North +1+1390TieNickell 207-191
1156 C× East -2+5003 NT West +2-660Nickell +15Nickell 222-191
1164 D East -2+2003 D East =-110Nickell +7Nickell 229-191
1174 S East -2+1005 D× North -2-500Nickell +12Nickell 241-191
1183 NT South =+4003 NT South =+400TieNickell 241-191
1194 H South +1+6504 H South +1+650TieNickell 241-191
1206 S South -1-506 C North =+920Schwartz +14Nickell 241-205


United States Bridge ChampionshipJune 2002Memphis TNEast Memphis Hilton
Final, Segment 1OpenNickell NSClosedSchwartz NS
Board 1
None Vul
S 9
H 8 6 4
D 9 5 3
C K J 8 6 4 3
Schwartz
West

2 S
3 S
4 H

Lead
S 5
H 2
H Q
D 2
Nickell
North
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
10
4
D 4
10
Becker
East
1 H
3 H
3 NT


3rd
9
A
7
Freeman
South
1 S
Pass
Pass


4th
4
10
6
Hamman
West

4 H
Dbl


Lead
H A
D K
S 3
D Q
D 7
S 6
Cohen
North
Pass
5 C
AP


2nd
10
A
K
3
9
5
Soloway
East
1 H
Pass3rd
7
8
9
2
C 9
Berkowitz
South
Dbl
Pass4th
6
5
4
4
10
S A K 10 2
H K 9 7 2
D Q 8 7 6
C Q
TableS Q 6 4
H A Q J 5 3
D K 2
C 10 9 5


Par -450
5 H EW
S J 8 7 5 3
H 10
D A J 10 4
C A 7 2

Schwartz +4Schwartz 4-04 H East +1-4505 C× North -2-300


Board 2
N-S Vul
S 7 6 4
H J 10 8 7 6
D 9 8 2
C 6 5
Schwartz
West

2 H
4 NT
AP

Lead
D Q
H K
C Q
D K
H 2
C 6
Nickell
North

3 H
Pass


2nd
A
C 3
2
8
C 8
Becker
East
1 C
Pass
5 C


3rd
3
6
K
5
7
Freeman
South
2 C
4 H
5 H


4th
2
A
5
H Q
5
Hamman
West

4 NTLead
H Q
H 4
C 4
C K
C 9
Cohen
North

Pass2nd
C 3
C 8
2
5
D 2
Soloway
East
1 NT
Pass3rd
J
10
A
7
10
Berkowitz
South
2 NT
Pass4th
5
A
6
S 3
S 2
S Q 9 8
H
D K 10 6 4 3
C A K 9 8 3
TableS K 5
H A 5
D Q J 7 5
C Q J 10 7 4


Par -400
5 D EW
S A J 10 3 2
H K Q 9 4 3 2
D A
C 2

Schwartz +7Schwartz 11-05 H North -1-1004 NT East -4+200


Board 3
E-W Vul
S K Q 7 5
H K Q 9 7
D 9 2
C 10 9 6
Schwartz
West

1 D
1 NT

Lead
H Q
D 10
H 4
H 7
D 5
S 10
D 6
C 2
C A
Nickell
North

Pass
AP

2nd
A
K
6
S 2
9
A
C 6
4
Becker
East

1 S


3rd
2
4
K
5
J
5
8
K
Freeman
South
Pass
Pass


4th
3
2
J
10
A
4
3
9
Hamman
West

1 D
1 NT

Lead
H K
D 10
D 8
H 2
H 7
C A
C K
C 5
C 8
D J
H 8
Cohen
North

Pass
AP

2nd
A
3
K
6
S 2
6
10
9
D 7
A
S 3
Soloway
East

1 S


3rd
5
6
4
Q
4
2
3
J
7
5
9
Berkowitz
South
Pass
Pass


4th
3
2
9
J
10
4
Q
S 6
S 7
S 5
S 4
S A 3
H 10 6 3
D Q 6 5 4
C A K 7 5
TableS J 8 4 2
H A J
D J 10 8
C J 8 3 2


Par -120
2 NT EW
S 10 9 6
H 8 5 4 2
D A K 7 3
C Q 4

TieSchwartz 11-01 NT West +2-1501 NT West +2-150


Board 4
Both Vul
S 2
H K 5 4
D J 4
C Q J 9 8 6 5 2
Schwartz
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H 6
S 2
S Q
C 3
Nickell
North
Pass
1 NT
3 C


2nd
9
8
7
7
Becker
East
Pass
Pass
Pass


3rd
Q
K
C 2
Freeman
South
1 D
2 S
3 NT


4th
K
5
A
Hamman
West
Pass
Pass
AP


Lead
H 3
S 2
Cohen
North
3 C
3 H2nd
K
3
Soloway
East
Pass
Pass3rd
6
K
Berkowitz
South
3 D
3 NT4th
9
5
S 9 7 5
H Q 10 7 3 2
D 8 7 6
C A 10
TableS A 10 8 6 3
H J 8 6
D 9 3
C K 4 3


Par +630
4 NT NS
S K Q J 4
H A 9
D A K Q 10 5 2
C 7
TieSchwartz 11-03 NT North +1+6303 NT South +1+630


Board 5
N-S Vul
S K 9 7
H A 7 4 3
D J 8 7 6 5
C 10
Schwartz
West

3 S
4 S
5 D


Lead
D 9
C A
C 6
H A
D 5
H K
Nickell
North
Pass
Pass
Pass
Pass


2nd
3
4
2
10
A
J
Becker
East
1 S
4 C
4 NT
5 S


3rd
6
7
K
5
S 3
3
Freeman
South
Pass
Pass
Pass
AP


4th
10
10
S 7
2
4
S 4
Hamman
West

1 H
2 S
4 C
5 C

Lead
D 9
S A
C A
C 6
H A
Cohen
North
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
3
3
5
3
10
Soloway
East
1 C
1 S
3 C
4 NT
5 S

3rd
J
2
7
K
Berkowitz
South
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

4th
K
7
10
S 9
S Q 6 5 2
H Q J 2
D 4 3
C K Q 8 7
TableS A J 10 8 4
H 10
D A K Q 10 2
C A 6


Par -980
6 S EW
S 3
H K 9 8 6 5
D 9
C J 9 5 4 3 2


Nickell +2Schwartz 11-25 S East -2+1005 S East -1+50


Board 6
E-W Vul
S 9 3
H Q 10 9 7 5
D K 8
C 8 7 4 2
Schwartz
West

Dbl

Lead
C K
D 2
D Q
D 10
C 5
D 7
C 6
H 3
C 10
H 8
S A
Nickell
North

1 H

2nd
A
K
6
J
7
9
8
4
H 9
K
7
Becker
East
Pass
1 S

3rd
2
A
4
S K
S 4
S Q
S 6
A
S 8
2
3
Freeman
South
1 D
AP

4th
3
3
8
C 4
9
H 5
J
7
Q
10
10
Hamman
West

Dbl

Lead
C K
D 2
D A
D 10
C 5
D 5
C 6
H 3
C 10
D 7
Cohen
North

1 H

2nd
A
8
3
9
2
J
8
4
S 9
S 2
Soloway
East
Pass
1 S

3rd
4
Q
4
S J
S 4
S Q
S 6
A
S 10
Berkowitz
South
1 D
AP

4th
3
6
K
H 7
9
C 7
J
5
Q
S K Q J 7
H A 6 2
D 4 2
C A 10 6 5
TableS 10 8 6 4
H J 8 3
D A Q 10 7 5
C 3


Par -140
3 S EW
S A 5 2
H K 4
D J 9 6 3
C K Q J 9
TieSchwartz 11-21 S East +3-1701 S East +3-170


Board 7
Both Vul
S A Q 10 8 7 6 2
H J
D J 10 8 3
C 6
Schwartz
West

1 H

Lead
H 5
S 5
S A
C 6
S J
H 3
S 10
D J
D 2
H K
S 8
Nickell
North

2 S

2nd
A
4
9
A
D 4
8
C 7
Q
C 9
S 7
Becker
East

AP

3rd
2
Q
H 4
5
H 7
Q
D 5
6
K
C 2
Freeman
South
Pass


4th
J
3
K
8
2
S 6
H 6
7
3
9
Hamman
West

1 H

Lead
H 5
S 5
S A
C 6
S J
D Q
D 2
H K
S 10
S 8
Cohen
North

3 S

2nd
A
4
3
A
D 4
5
6
S 7
C 2
C 3
Soloway
East

AP

3rd
7
Q
H 4
5
D 9
7
K
3
H 9
C 9
Berkowitz
South
Pass


4th
J
9
K
10
2
3
10
8
H 6
D A
S K 4
H K Q 7 6 2
D A K 9 7
C 10 8
TableS J 9 3
H 5 3
D Q 2
C A Q 7 4 3 2


Par -90
1 NT EW
S 5
H A 10 9 8 4
D 6 5 4
C K J 9 5
Schwartz +6Schwartz 17-22 S North -1-1003 S North =+140


Board 8
None Vul
S 8 7 4
H K J 7 4
D A 10 4 3 2
C Q
Schwartz
West
Pass
2 C
2 H

Lead
H 9
D 8
D 2
S 3
C 3
C 2
S 2
C J
C 10
C 9
H K
Nickell
North
Pass
Pass
Pass

2nd
2
7
K
J
Q
S 10
7
4
5
7
10
Becker
East
1 NT
2 D
2 S

3rd
J
Q
5
A
K
D 3
K
H 3
H 5
D 9
8
Freeman
South
Pass
Pass
AP

4th
A
A
6
4
A
6
9
H 4
D 4
S 8
6
Hamman
West
Pass
2 C
2 H

Lead
S Q
H A
H 10
C Q
C 5
H J
D 7
H 7
D 2
Cohen
North
Pass
Pass
Pass

2nd
2
9
8
K
H 3
S 5
6
C 9
K
Soloway
East
1 NT
2 D
2 S

3rd
4
2
Q
A
S 7
S 9
A
D 5
S J
Berkowitz
South
Pass
Pass
AP

4th
K
4
K
3
6
5
8
6
9
S A 10 6 2
H Q 6 5 3 2
D Q 9 6
C 3
TableS K 5 3
H A 10
D K J 8
C K J 10 9 6


Par -400
3 NT EW
S Q J 9
H 9 8
D 7 5
C A 8 7 5 4 2

Schwartz +5Schwartz 22-22 S East =-1102 S East -2+100


Board 9
E-W Vul
S 10 9 5
H 9 6
D 10 9 2
C K J 6 5 3
Schwartz
West

1 NT
2 D
3 NT

Lead
D 10
H 7
C 7
C 2
H 9
C 10
C 6
D Q
D 4
H 4
Nickell
North
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
6
K
3
S 3
3
J
S 2
2
5
10
Becker
East
Pass
2 C
2 NT


3rd
K
6
A
Q
Q
4
S 8
7
9
J
Freeman
South
1 D
Pass
Pass


4th
3
2
9
K
A
S 4
8
A
J
C 5
Hamman
West

1 NTLead
C 5
C 7
H 2
D 3
H Q
C Q
C 6
H K
S 7
Cohen
North
Pass
Pass2nd
2
J
8
2
A
K
D 6
C 3
5
Soloway
East
Pass
3 NT3rd
9
A
J
J
6
4
S 3
4
K
Berkowitz
South
1 D
AP4th
10
D 4
9
K
3
S 4
8
7
Q
S A J 7
H A K J
D Q 5 3
C Q 10 8 7
TableS K 6 2
H 5 4 3 2
D J 7 6
C A 4 2


Par -600
3 NT EW
S Q 8 4 3
H Q 10 8 7
D A K 8 4
C 9

TieSchwartz 22-23 NT West =-6003 NT West =-600


Board 10
Both Vul
S Q 10 2
H 6
D K Q J 9 7 5
C A Q 3
Schwartz
West

Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C 2
H 6
H 5
S 2
H 7
C 3
Nickell
North

2 D
3 S
4 NT
6 H


2nd
A
2
4
5
8
J
Becker
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
7
A
S 10
K
S Q
S 3
Freeman
South
1 S
3 H
4 H
6 D
6 S


4th
4
3
10
6
D 2
5
Hamman
West

Pass
Pass
Pass
Pass


Lead
S 6
H A
H 5
D 5
H Q
D K
H K
Cohen
North

2 D
3 S
5 S
7 S


2nd
2
3
4
3
8
2
Soloway
East
Pass
Pass
Pass
Pass
AP


3rd
9
6
S 10
S 3
S Q
H 7
Berkowitz
South
1 C
2 S
5 D
5 NT4th
J
2
10
8
C 7
A
S 8 6
H K 8 4 3
D A 8
C 10 9 6 5 2
TableS 9 5
H 10 2
D 10 6 4 3 2
C K J 8 7


Par +2210
7 S NS
S A K J 7 4 3
H A Q J 9 7 5
D
C 4
Nickell +17Schwartz 22-196 S South =+14307 S South -2-200


Board 11
None Vul
S 7 2
H Q 10 7 4
D A Q 10 7 5
C A 8
Schwartz
West

1 C
2 S
3 S

Lead
D K
H J
S A
S K
S 6
C J
H Q
Nickell
North

1 D
3 D
AP

2nd
6
K
2
7
D 7
Q
A
Becker
East

1 S
Pass


3rd
10
4
4
5
J
K
5
Freeman
South
Pass
2 D
Pass


4th
3
6
3
8
9
A
2
Hamman
West

1 S
Pass
Pass

Lead
S 7
S 6
S Q
C 10
C 8
C 7
Cohen
North

Dbl
2 D
Pass

2nd
4
2
8
5
J
3
Soloway
East

Rdbl
2 S
3 S

3rd
3
J
10
4
2
K
Berkowitz
South
Pass
Pass
3 D
AP

4th
K
9
D 5
A
6
D 7
S A K 10 6
H K 9 3 2
D 8 6
C K 6 4
TableS Q J 5 4
H A 8 6
D J 3
C J 10 9 7


Par -140
3 S EW
S 9 8 3
H J 5
D K 9 4 2
C Q 5 3 2


Schwartz +1Schwartz 23-193 S East +1-1703 S West =-140


Board 12
N-S Vul
S A Q J 9 6 4
H K J 7
D 10 8
C A 5
Schwartz
West
1 C
3 C
5 C

Lead
S A
S J
H 4
C 2
D Q
D 2
C 3
Nickell
North
1 S
4 S
Dbl

2nd
5
10
A
5
3
5
A
Becker
East
2 C
4 NT
AP

3rd
3
K
7
J
6
A
7
Freeman
South
2 S
Pass


4th
2
8
8
4
8
10
9
Hamman
West
1 H
Pass


Lead
S 3
S 9
H 2
D A
D 6
H 5
D J
Cohen
North
1 S
Pass


2nd
2
10
A
8
10
Q
Soloway
East
3 D3rd
J
K
7
2
Q
K
Berkowitz
South
Pass4th
5
8
8
3
K
D 4
S 8 2
H A Q 9 3
D A 6
C Q 10 6 3 2
TableS 10 5
H 8
D Q J 9 7 4 2
C K J 8 7


Par -130
4 C EW
S K 7 3
H 10 6 5 4 2
D K 5 3
C 9 4

Nickell +5Nickell 24-235 C× West -1+1003 D East =-110


Board 13
Both Vul
S 9 4
H A 10 7
D Q 10 7 5 3
C 10 8 6
Schwartz
West

1 NT
Pass
2 D
3 NT

Lead
C 6
D A
D 2
S J
S 6
D 6
S K
H 2
H A
C 10
D J
Nickell
North
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
3
3
5
3
7
7
8
6
5
7
Q
Becker
East
Pass
2 C
Rdbl
2 NT


3rd
J
4
8
5
A
K
H 3
8
Q
9
S 10
Freeman
South
Pass
Dbl
Pass
Pass


4th
A
S 2
C 2
4
9
C 4
H 7
10
4
K
Hamman
West

1 NT
Lead
S 9
D 4
C 6
D 2
S 6
D 6
S K
C 7
D A
Cohen
North
Pass
Pass
2nd
J
S 8
3
5
7
3
3
2
7
Soloway
East
Pass
3 NT
3rd
2
J
J
8
A
K
H 3
K
S 10
Berkowitz
South
1 S
AP
4th
5
Q
A
C 4
4
C Q
H 7
8
H 6
S A 5
H 8 4 3
D A J 9 6 2
C A K 5
TableS K J 10 6
H J 9 5 2
D K 8 4
C 7 3


Par -140
3 H East
S Q 8 7 3 2
H K Q 6
D
C Q J 9 4 2TieNickell 24-233 NT West -1+1003 NT West -1+100


Board 14
None Vul
S A K Q 10 6 4
H 2
D K 8
C K J 6 2
Schwartz
West

4 H

Lead
H K
C 10
C A
C 5
H 6
Nickell
North

4 S

2nd
7
J
4
9
S 4
Becker
East
1 H
AP

3rd
A
Q
8
S 9
4
Freeman
South
Pass


4th
2
3
2
6
Hamman
West

3 H

Lead
H K
C 10
C A
C 5
H 8
Cohen
North

4 S

2nd
7
J
4
9
Soloway
East
1 H
AP

3rd
A
Q
8
S 7
Berkowitz
South
Pass


4th
2
3
2
6
S 9 7 5
H A 10 8 6 3
D J 6 4
C 10 8
TableS J 8
H K Q 9 5 4
D 3 2
C A Q 7 5


Par +100
4 H× EW -1
S 3 2
H J 7
D A Q 10 9 7 5
C 9 4 3
TieNickell 24-234 S North -1-504 S North -1-50


Board 15
N-S Vul
S 7
H 6 4
D K 10 9 2
C K 10 9 5 3 2
Schwartz
West

1 H
3 C

Lead
S 7
C 4
H 8
C 8
H A
S 6
S 2
S K
Nickell
North

Pass
Pass

2nd
9
A
4
6
6
C 5
8
C 10
Becker
East

2 NT
4 H

3rd
4
H 5
J
H 10
3
A
J
10
Freeman
South
Pass
Pass
AP

4th
5
2
2
3
9
3
C 9
Hamman
West

2 D


Lead
H 2
C 4
H 7
C 8
S 5
S 10
S 2
S K
D A
D 4
Cohen
North

Pass


2nd
5
6
6
7
7
3
8
C 10
2
K
Soloway
East

4 H


3rd
4
H 10
K
H A
A
6
J
9
3
Berkowitz
South
Pass
AP


4th
J
5
9
3
4
C 2
C 9
Q
6
S K J 6 5
H A 10 8 7 5
D A 8 5 4
C
TableS A 10 9 2
H K Q J 3
D Q 7 3
C 8 4


Par -980
6 H EW
S Q 8 4 3
H 9 2
D J 6
C A Q J 7 6
TieNickell 24-234 H West +2-4804 H East +2-480


TopMain

United States Bridge ChampionshipJune 2002Memphis TNEast Memphis Hilton
Final, Segment 2OpenNickell NSClosedSchwartz NS
Board 16
E-W Vul
S A J 6 2
H K 7 5
D Q J 5
C J 10 4
Cohen
West
Pass
Pass

Lead
H 3
S 2
H 2
D 2
H J
S 5
S J
S 6
C 10
C 8
Rodwell
North
1 NT


2nd
4
3
7
6
A
4
10
D 4
A
6
Berkowitz
East
Pass


3rd
10
Q
8
J
C 3
A
8
H 6
5
Q
Meckstroth
South
Pass


4th
K
K
Q
K
5
7
9
D 3
2
4
Nickell
West
Pass
Pass

Lead
D A
D 4
C J
S 3
C 10
D 3
D 9
S 7
Rosenberg
North
1 NT


2nd
2
7
A
5
8
J
H 6
8
Freeman
East
Pass


3rd
6
10
5
9
6
K
8
4
Zia
South
Pass


4th
5
Q
3
J
Q
H 4
S 6
2
S K 9 4
H 10 2
D 10 8 6 3
C K Q 3 2
TableS 10 7 3
H J 9 8 3
D A K 9 4
C A 8


Par -110
3 D EW
S Q 8 5
H A Q 6 4
D 7 2
C 9 7 6 5Schwartz +4Schwartz 27-241 NT North -1-501 NT North =+90


Board 17
None Vul
S K 9 7 6
H Q J 7 4
D J 9
C A K 8
Cohen
West

Pass

Lead
C 2
H 2
C Q
D 9
H 5
C 7
H 4
S 10
C 6
S 5
D 3
Rodwell
North
1 NT


2nd
J
6
9
6
3
D 4
9
K
S 3
6
5
Berkowitz
East
Pass


3rd
5
Q
3
K
J
4
8
A
10
Q
A
Meckstroth
South
Pass


4th
8
K
A
8
A
K
10
2
H 7
J
J
Nickell
West

Pass

Lead
C 2
H 2
S 4
D 9
H 5
D 3
C 3
H 4
C 4
H 7
Rosenberg
North
1 NT


2nd
J
3
2
6
6
4
K
9
A
S 8
Freeman
East
Pass


3rd
5
Q
10
K
J
A
6
8
7
D 10
Zia
South
Pass


4th
8
A
K
2
K
J
9
10
D 5
D 7
S 10 5
H 10 6 3
D A 8 7 2
C 10 5 4 3
TableS A Q 8 4
H A K 9
D 6 3
C Q 7 6 2


Par -110
3 C EW
S J 3 2
H 8 5 2
D K Q 10 5 4
C J 9
TieSchwartz 27-241 NT North -1-501 NT North -1-50


Board 18
N-S Vul
S 9 8
H 10
D Q 9 2
C K Q J 10 5 3 2
Cohen
West

1 H
4 D
AP

Lead
H 2
D 5
D 10
C 4
C 2
C 6
C J
C 10
C 3
Rodwell
North

2 H
Pass


2nd
10
8
9
D 4
7
D 6
H 7
S 4
S 3
Berkowitz
East
1 D
3 H
4 H


3rd
K
K
3
K
A
Q
S 6
H 4
Meckstroth
South
Dbl
3 NT
5 C


4th
3
2
J
9
D 7
8
H 6
H 8
Nickell
West

1 H
Pass


Lead
S 9
S J
D 3
S 10
C A
D K
D 6
H A
H K
Rosenberg
North

Pass
3 C


2nd
K
5
A
7
H 2
9
Q
3
4
Freeman
East
1 C
2 H
3 H


3rd
A
8
4
C J
2
5
H J
6
8
Zia
South
Dbl
Pass
AP


4th
2
Q
2
3
7
J
8
10
C 3
S 7 5 2
H Q 9 8 6 2
D K 10 7 6 4
C
TableS K Q 4 3
H A K J 7
D 5 3
C 9 8 7


Par -200
5 C× NS -1
S A J 10 6
H 5 4 3
D A J 8
C A 6 4
Nickell +2Schwartz 27-265 C South -1-1003 H West +1-170


Board 19
E-W Vul
S K 6 5
H A Q 10 5 2
D A 9 2
C A 10
Cohen
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
D Q
D 2
S J
H 8
C 2
D 9
C 4
S 2
Rodwell
North

1 C
1 H
3 H


2nd
8
4
3
K
3
10
K
K
Berkowitz
East

Pass
Pass
Pass


3rd
6
H 6
6
3
A
H 7
10
A
Meckstroth
South
Pass
1 D
2 D
4 H


4th
A
7
Q
2
6
3
8
4
Nickell
West

Pass
Pass
Pass


Lead
D Q
D 2
S J
S A
S 9
H 9
S 10
D 9
C 2
D J
H Q
Rosenberg
North

1 H
2 NT
4 H


2nd
8
4
3
4
8
2
H J
10
3
C 4
Freeman
East

Pass
Pass
AP


3rd
3
H 6
5
2
H 3
4
H A
H 7
10
K
Zia
South
Pass
2 H
3 D4th
A
5
Q
6
K
K
7
6
Q
H 5
S 3 2
H J 9 3
D K 7 6 5 3
C K 9 3
TableS A Q 9 7
H 8 4
D Q J 10 4
C Q 8 6


Par +140
3 H NS
S J 10 8 4
H K 7 6
D 8
C J 7 5 4 2TieSchwartz 27-264 H North -1-504 H North -1-50


Board 20
Both Vul
S 7 5
H 6
D A Q 8 6 4
C A Q J 10 7
Cohen
West
1 H
Pass

Lead
S 7
H 2
H 4
D 10
D A
D 8
Rodwell
North
2 D
3 C

2nd
J
9
C Q
J
9
Berkowitz
East
2 H
3 H

3rd
3
A
J
Q
2
Meckstroth
South
Pass
AP

4th
2
6
K
5
3
Nickell
West
1 H
Pass

Lead
S 7
H Q
H 2
S A
H 4
C 2
C J
C 10
S K
D 5
Rosenberg
North
2 NT
Pass

2nd
J
9
10
5
C Q
K
9
H J
9
2
Freeman
East
3 H


3rd
4
3
A
6
5
A
3
4
D 7
J
Zia
South
Pass


4th
2
6
D 4
3
K
8
5
D 3
D 6
Q
S A 2
H A 8 7 4 3
D K J 7 3
C K 5
TableS K J 10 8 6
H Q J 5 2
D 9 5
C 9 8


Par -140
3 H West
S Q 9 4 3
H K 10 9
D 10 2
C 6 4 3 2TieSchwartz 27-263 H West -1+1003 H West -1+100


Board 21
N-S Vul
S J 10 4 2
H K Q
D Q 6 4 2
C 8 5 3
Cohen
West

4 C
APLead
C Q
D 7
H Q
S J
C K
C 10
H A
Rodwell
North
Pass
Dbl
2nd
3
8
3
6
5
8
C 4
Berkowitz
East
Pass
Pass
3rd
9
Q
8
7
S 3
S 5
Meckstroth
South
1 C
4 H
4th
A
J
4
K
7
H 10
Nickell
West

2 C
3 C
Pass
Dbl

Lead
C 9
S Q
C K
D A
D 5
H 2
Rosenberg
North
Pass
2 D
4 C
4 S
AP

2nd
A
K
5
2
4
8
Freeman
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
10
2
D J
3
S 5
4
Zia
South
1 D
2 H
4 H
Pass


4th
3
3
7
7
10
K
S K
H 4
D A 9 8 5
C K Q J 10 6 4 2
TableS 9 6 5 3
H 9 7 6 5 3 2
D J 3
C 9


Par +650
5 S NS
S A Q 8 7
H A J 10 8
D K 10 7
C A 7Schwartz +3Schwartz 30-264 H South -3-3004 S× North -1-200


Board 22
E-W Vul
S 9 8 7
H Q 8 4 2
D 8 7
C 6 5 4 2
Cohen
West

1 C
2 NT

Lead
H 2
S 6
H 5
Rodwell
North

Pass
Pass

2nd
3
8
9
Berkowitz
East
Pass
2 C
3 NT

3rd
K
Q
Q
Meckstroth
South
Pass
Pass
AP

4th
A
A
6
Nickell
West

1 D
3 NT

Lead
H 2
D A
S K
H 10
Rosenberg
North

Pass
AP

2nd
3
8
9
J
Freeman
East
Pass
2 C


3rd
K
9
2
Q
Zia
South
Pass
Pass


4th
A
3
A
6
S K J 6 4
H A J 9
D A K 5 4
C K 10
TableS Q 3 2
H 6 3
D J 9 6
C A Q J 7 3


Par -660
5 NT EW
S A 10 5
H K 10 7 5
D Q 10 3 2
C 9 8
TieSchwartz 30-263 NT West +2-6603 NT West +2-660


Board 23
Both Vul
S K 10
H 6 2
D 10 9 5 4
C 10 8 6 3 2
Cohen
West

1 S
AP

Lead
S Q
C 10
S J
C A
C 9
D A
C 7
C 6
Rodwell
North

Pass


2nd
K
4
10
K
D 8
7
S 2
D 3
Berkowitz
East

Pass


3rd
5
5
3
2
3
4
8
S 7
Meckstroth
South
1 C
1 NT


4th
4
Q
A
J
H 5
2
H 7
H 4
Nickell
West

1 S
Pass

Lead
S Q
S 10
C A
C 7
S 9
D 4
C 5
D 10
H 8
Rosenberg
North

Pass
3 C

2nd
K
3
Q
K
C 8
2
S 2
J
4
Freeman
East

Pass
AP

3rd
5
A
2
3
H 5
A
6
K
2
Zia
South
1 C
1 NT


4th
7
J
4
J
4
8
D 3
7
10
S Q J 9 8 6 2
H A J 4
D 8 7
C K Q
TableS 5 3
H Q 10 9 7 5
D Q J 3 2
C J 4


Par +500
4 H× East -2
S A 7 4
H K 8 3
D A K 6
C A 9 7 5TieSchwartz 30-261 NT South +1+1203 C South =+110


Board 24
None Vul
S A Q J 6 5 2
H A K J
D 8 5 2
C 10
Cohen
West
Pass
2 D
Pass

Lead
C Q
D 9
S 4
H 3
D 4
S 3
S Q
S J
S 6
Rodwell
North
1 C
2 S
4 S

2nd
A
J
2
2
10
A
C 9
D 6
H 7
Berkowitz
East
2 C
3 NT
AP

3rd
8
5
10
J
A
C 4
C 2
C 3
C 5
Meckstroth
South
Dbl
Pass


4th
10
7
K
Q
2
8
7
9
Nickell
West
Pass
Pass


Lead
S K
H A
S Q
D 6
C 7
D 4
D 3
C J
C K
C 5
D 7
Rosenberg
North
1 S
Dbl


2nd
3
7
C 4
10
10
9
8
2
A
S 9
C 6
Freeman
East
2 C
AP


3rd
A
4
8
Q
Q
A
K
8
S 7
S 6
J
Zia
South
Pass4th
10
2
4
2
3
5
H 6
S 5
S 2
9
H J
S 9 7 4 3
H 10 9 2
D A Q J 3
C 8 7
TableS 10
H Q 7 5
D K 7 6 4
C K Q J 9 4


Par +400
3 NT NS
S K 8
H 8 6 4 3
D 10 9
C A 6 5 3 2

Schwartz +4Schwartz 34-264 S North -1-502 C× East -1+100


Board 25
E-W Vul
S 10 5 3
H J 8 5
D K Q
C A 10 8 3 2
Cohen
West

Pass
3 S

Lead
D K
S 2
S 4
S 6
D 7
C A
Rodwell
North
1 NT
Pass
Pass

2nd
5
5
J
10
2
Berkowitz
East
Pass
Dbl
4 S

3rd
6
K
A
Q
3
Meckstroth
South
2 H
Pass
AP

4th
A
9
3
H 6
Q
Nickell
West

Dbl
4 S

Lead
H K
H 9
C J
S 3
D 7
H J
D 5
S A
S 6
Rosenberg
North
Pass
3 H
AP

2nd
3
4
4
Q
2
S 4
4
5
10
Freeman
East
1 D
3 S


3rd
5
8
6
9
3
10
A
8
K
Zia
South
2 H
Pass


4th
2
A
A
2
Q
7
K
J
S A 7 6 2
H 7 4 3
D A 3
C K Q 9 6
TableS K Q 8 4
H A 2
D J 10 9 8 7 5
C J


Par -620
4 S EW
S J 9
H K Q 10 9 6
D 6 4 2
C 7 5 4Schwartz +1Schwartz 35-264 S West +1-6504 S East =-620


Board 26
Both Vul
S 10 9
H Q 9 6 5 2
D A 2
C J 10 4 2
Cohen
West

2 C
3 NT


Lead
D 6
S 10
D K
S 4
D Q
D 5
C 3
D 8
C A
Rodwell
North

Pass
AP


2nd
3
K
7
7
H 6
H 5
Q
C 4
10
Berkowitz
East
1 NT
2 S3rd
A
3
4
A
C 5
C 7
2
S 2
9
Meckstroth
South
Pass
Pass4th
10
8
2
9
9
J
8
S 6
6
Nickell
West

1 D
2 H
3 NT

Lead
H 8
D K
C 2
H 4
D 10
C 3
D Q
H 7
S 2
S 8
C K
Rosenberg
North

Pass
Pass
AP

2nd
3
6
5
5
J
A
H 2
9
7
10
D 5
Freeman
East
1 C
1 S
2 NT


3rd
6
3
6
K
4
4
C 8
A
A
J
10
Zia
South
Pass
Pass
Pass


4th
10
A
Q
S 6
2
7
7
S 5
9
Q
9
S A 8
H J 7 4 3
D Q 8 5 4 3
C A Q
TableS K J 4 2
H A K 10
D K 10
C 9 8 7 5


Par -620
4 H EW
S Q 7 6 5 3
H 8
D J 9 7 6
C K 6 3


Schwartz +12Schwartz 47-263 NT East =-6003 NT East -1+100


Board 27
None Vul
S 10 3
H A 7
D K Q J 4 2
C K Q 8 7
Cohen
West

2 S
Pass

Lead
C K
H 2
D K
Rodwell
North

3 D
Pass

2nd
3
A
6
Berkowitz
East

4 D
5 S

3rd
2
3
A
Meckstroth
South
Pass
5 D
AP

4th
A
4
8
Nickell
West

2 S
AP

Lead
S A
C 10
C 4
D K
D Q
D 2
Rosenberg
North

3 D


2nd
5
2
K
6
S 4
C 6
Freeman
East

4 S


3rd
2
A
3
3
7
A
Zia
South
Pass
5 D


4th
3
7
5
5
8
9
S K 9 8 7 6 2
H 10 2
D 9 8 5
C A 4
TableS A Q J 4
H K J 9 3
D 6
C 10 9 6 3


Par -100
5 D× NS -1
S 5
H Q 8 6 5 4
D A 10 7 3
C J 5 2
Nickell +3Schwartz 47-295 S West -1+505 D North -1-50


Board 28
N-S Vul
S J 8 7 6
H J 6 5 3 2
D K 6
C 7 2
Cohen
West
1 D
2 S
4 S

Lead
H 9
S Q
S 2
D 8
C J
H 4
C 5
H Q
C Q
S J
Rodwell
North
Pass
Pass
AP

2nd
10
K
7
10
2
A
7
C 8
9
3
Berkowitz
East
1 S
2 NT


3rd
2
A
10
A
6
3
A
8
D 3
Meckstroth
South
Pass
Pass


4th
K
6
C 3
6
K
7
4
5
S 8
Nickell
West
1 D
3 NT


Lead
C 10
H 8
S 3
S 2
D 8
C 2
D 10
D A
Rosenberg
North
Pass
Pass


2nd
J
2
K
6
2
Q
J
H 3
Freeman
East
2 NT
Pass


3rd
7
Q
A
10
3
K
6
9
Zia
South
Pass
Pass


4th
6
9
7
C 3
K
5
5
7
S A 9 5 2
H A 10 8
D A J 4 3
C J 5
TableS Q 10 4 3
H K Q 7
D 9 8 5
C A Q 6


Par -430
4 NT EW
S K
H 9 4
D Q 10 7 2
C K 10 9 8 4 3
Nickell +10Schwartz 47-394 S East -1+503 NT East +1-430


Board 29
Both Vul
S Q J 9 8 7 4
H 3
D J 8 3
C Q 9 5
Cohen
West

4 HLead
S J
S Q
D 6
H 10
H 2
Rodwell
North
2 D
Pass2nd
2
5
5
6
5
Berkowitz
East
Dbl
Pass3rd
10
A
8
4
Meckstroth
South
2 S
Pass4th
6
3
A
3
Nickell
West

1 H
2 D
3 NT

Lead
D 7
C 8
S 10
D A
H 10
H 2
H Q
Rosenberg
North
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
Q
9
3
2
5
6
S 7
Freeman
East
1 C
1 NT
2 NT


3rd
3
10
J
5
4
K
S 2
Zia
South
Pass
Pass
Pass


4th
4
K
K
J
3
S 4
S 6 3
H A K Q J 4
D Q 10 5
C J 8 4
TableS K 5 2
H 10 2
D A K 4
C A 10 7 3 2


Par -660
5 NT East
S A 10
H 9 8 7 6 5
D 9 7 6 2
C K 6


TieSchwartz 47-394 H West =-6203 NT East +1-630


Board 30
None Vul
S 7 3
H 7 5 4 3
D Q J 3
C A Q 5 3
Cohen
West

1 C
1 S

Lead
D Q
S 6
S K
H 10
Rodwell
North

Pass
Pass

2nd
2
7
8
Q
Berkowitz
East
Pass
1 D
4 S

3rd
5
A
4
Meckstroth
South
Pass
Pass
AP

4th
A
5
3
Nickell
West

1 S
4 S

Lead
D Q
S 4
C 10
D 3
C 6
H 7
Rosenberg
North

Pass
AP

2nd
2
3
2
4
A
10
Freeman
East
Pass
2 C


3rd
10
A
4
K
J
Q
Zia
South
Pass
Pass


4th
A
5
Q
S 6
8
A
S Q 10 9 6 4
H A K J 8
D A
C K 6 4
TableS A K J 2
H 10 9 6
D 7 6 4 2
C J 10


Par -980
6 S West
S 8 5
H Q 2
D K 10 9 8 5
C 9 8 7 2
Schwartz +1Schwartz 48-394 S West +2-4804 S West +1-450


TopMain

United States Bridge ChampionshipJune 2002Memphis TNEast Memphis Hilton
Final, Segment 3OpenNickell NSClosedSchwartz NS
Board 31
N-S Vul
S Q 5
H K 7 4
D Q J 8 4
C A Q 10 2
Cohen
West

1 C
1 NT


Lead
D Q
Soloway
North

Pass
AP


2nd
3
Berkowitz
East

1 D3rd
5
Hamman
South
Pass
Pass4th
A
Meckstroth
West

1 C
1 NT
Pass

Lead
S 6
H 4
D 5
C K
H K
H 7
D 7
D Q
C 4
D J
Rosenberg
North

Pass
Pass
2 H

2nd
2
5
K
A
8
6
2
6
Q
Rodwell
East

1 D
Pass
AP

3rd
8
Q
4
5
2
A
8
S 4
6
Zia
South
Pass
Pass
2 C


4th
Q
3
9
3
10
J
3
A
7
S A J 9 8
H J 10 3
D A K 10 2
C K 4
TableS 6 3
H 8 6 5
D 9 6 3
C J 9 8 6 5


Par +600
3 NT NS
S K 10 7 4 2
H A Q 9 2
D 7 5
C 7 3

Schwartz +3Schwartz 51-391 NT West -1+502 H North +1+140


Board 32
E-W Vul
S 10 8 6
H J 8
D 9 8 7 6 5 4
C J 2
Cohen
West
1 C
Pass


Lead
D J
H 5
H 2
D 3
D A
C 4
S 5
C 7
S 3
Soloway
North
2 D
Pass


2nd
2
7
J
Q
5
J
2
2
K
Berkowitz
East
Dbl
3 H


3rd
4
A
Q
6
C 8
H 6
J
H 3
Hamman
South
3 C
AP


4th
K
8
K
C 6
10
3
8
5
Meckstroth
West
1 C
2 S
3 S

Lead
S 2
D 2
H 5
D Q
D A
H 2
Rosenberg
North
Pass
Pass
Pass

2nd
A
7
K
6
8
J
Rodwell
East
1 S
3 H
4 H

3rd
6
K
A
S 3
C 6
Q
Zia
South
2 C
Pass
AP

4th
5
3
8
10
J
7
S A J 9 4
H A 4 2
D A Q 2
C K 7 4
TableS Q 7 5 3
H Q 10 9 6 5 3
D K
C 8 6


Par -650
5 S EW
S K 2
H K 7
D J 10 3
C A Q 10 9 5 3Nickell +9Schwartz 51-483 H East +3-2304 H East +1-650


Board 33
None Vul
S A 7
H A Q J 8
D A 7
C A K 6 5 2
Cohen
West

2 D
PassLead
C K
S A
S 7
D 4
H 8
S Q
H 4
Soloway
North
1 C
3 C
Dbl2nd
4
2
K
3
3
3
C 3
Berkowitz
East
Pass
5 D
AP3rd
J
8
9
Q
K
C 2
A
Hamman
South
1 H
Pass
4th
9
5
J
A
2
4
Meckstroth
West

2 D
Pass
Pass
AP

Lead
D Q
H 8
S Q
Rosenberg
North
1 C
4 NT
5 D
6 D


2nd
A
3
3
Rodwell
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
4
K
7
Zia
South
1 H
5 C
5 NT
7 H


4th
3
2
K
S J 10 6 5 3
H 2
D K Q J 10 2
C 9 3
TableS K 4 2
H 3
D 9 8 5 4
C Q 10 8 7 4


Par +990
6 NT NS
S Q 9 8
H K 10 9 7 6 5 4
D 6 3
C JNickell +12Nickell 60-515 D× West -3+5007 H South -2-100


Board 34
N-S Vul
S A J 10 9
H 8 7 6
D J
C A Q 10 8 4
Cohen
West

1 D
2 D
AP

Lead
D K
S 7
H J
C 5
D Q
H 8
H 10
C J
C 9
Soloway
North

2 C
Dbl


2nd
J
J
Q
6
6
K
5
3
H 9
Berkowitz
East
1 C
Pass
3 D


3rd
10
Q
3
Q
4
A
S 9
4
8
Hamman
South
Pass
Pass
3 H


4th
3
3
6
K
H 7
4
S 2
2
7
Meckstroth
West

1 DLead
S 8
D Q
D A
D 10
D 7
D 8
S 7
C 4
C J
S K
Rosenberg
North

Pass2nd
6
3
6
9
H 8
S J
A
7
6
5
Rodwell
East
1 C
1 NT3rd
10
2
4
K
5
S 4
2
9
10
H 3
Zia
South
Pass
AP4th
Q
J
H 6
H 7
C 5
H 2
3
3
K
9
S 7 6
H 9 5 4 3
D K 8 7 4 2
C 6 3
TableS K Q 4 2
H K J
D A Q 10 5
C K 7 2


Par -110
3 D EW
S 8 5 3
H A Q 10 2
D 9 6 3
C J 9 5

Nickell +1Nickell 61-513 H South -1-1001 NT East +1-120


Board 35
E-W Vul
S A 10 6 5 2
H 10
D 6 5 3
C A Q 7 5
Cohen
West

Pass
Pass
AP

Lead
S 3
S 2
H 4
D K
C 10
S 7
C 9
Soloway
North

1 S
2 C


2nd
8
4
10
A
4
K
6
Berkowitz
East

Pass
Pass


3rd
Q
9
A
2
7
H 5
5
Hamman
South
Pass
1 NT
2 S


4th
A
J
3
3
K
5
3
Meckstroth
West

Pass
AP


Lead
S 4
S 5
C 8
C 3
S 10
D 5
Rosenberg
North

1 S2nd
8
3
6
9
7
K
Rodwell
East

Pass3rd
Q
K
7
J
9
A
Zia
South
Pass
2 S4th
A
J
K
Q
H 4
2
S Q J
H K J 6 5 4
D 9 7 2
C J 6 4
TableS 7 4 3
H A 9 2
D K Q 8 4
C K 3 2


Par +420
4 S NS
S K 9 8
H Q 8 7 3
D A J 10
C 10 9 8


Schwartz +1Nickell 61-522 S North +1+1402 S North +2+170


Board 36
Both Vul
S A 10 6 3 2
H Q
D A J 10 7
C 10 6 2
Cohen
West
Pass
3 C
4 H

Lead
S 9
C 2
C Q
D 3
C 10
D 4
H 2
Soloway
North
1 S
Pass
AP

2nd
4
K
5
K
H 8
Q
Q
Berkowitz
East
2 H
3 NT


3rd
A
A
6
A
H J
7
Hamman
South
2 S
Pass


4th
8
4
3
2
7
6
Meckstroth
West
Pass
1 D
4 H

Lead
S 9
C 2
C A
D 4
Rosenberg
North
Pass
1 S
AP

2nd
4
3
5
K
Rodwell
East
1 C
2 H


3rd
A
Q
6
A
Zia
South
Pass
2 S


4th
8
4
K
2
S 4
H 9 6 2
D K Q 8
C J 9 8 7 5 4
TableS K Q 8
H A K 10 8 7 4
D 6 2
C K 3


Par +140
3 S NS
S J 9 7 5
H J 5 3
D 9 5 4 3
C A Q

TieNickell 61-524 H East -2+2004 H East -2+200


Board 37
N-S Vul
S 9 8 3
H 4 3 2
D J 7 5 4
C Q 10 3
Cohen
West

1 S
2 H
4 H
5 C

Lead
C 3
H A
H 9
C 6
Soloway
North
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
A
5
Q
Berkowitz
East
1 C
1 NT
3 H
4 S
6 H

3rd
5
6
7
Hamman
South
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

4th
8
2
3
Meckstroth
West

3 H
3 NT
4 NT
6 S

Lead
S 2
S J
H 6
S Q
H 7
C 6
H K
H 9
S 10
C 8
C 2
Rosenberg
North
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
A
8
2
D 6
3
4
D 8
D 2
D 5
3
J
Rodwell
East
2 NT
3 S
4 C
5 C


3rd
3
6
A
K
10
Q
8
J
D 10
K
Zia
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
4
7
5
9
Q
A
4
D 4
C 9
5
S A K J 10 5
H J 8 7 6
D Q 9
C 8 4
TableS Q 6 4
H A K 10 9
D A 10
C A K 7 2


Par -1510
7 S East
S 7 2
H Q 5
D K 8 6 3 2
C J 9 6 5TieNickell 61-526 H West =-9806 S East =-980


Board 38
E-W Vul
S A J 8
H 9 8 6 4 3
D J 10
C Q 7 4
Cohen
West

1 NT

Lead
H 4
C 8
C 2
Soloway
North

Pass

2nd
5
4
6
Berkowitz
East
Pass
Pass

3rd
J
A
J
Hamman
South
Pass
Pass

4th
A
3
Q
Meckstroth
West

Dbl

Lead
C 8
C 5
C K
C J
D K
S 5
H 4
H 2
D 5
Rosenberg
North

Pass

2nd
Q
6
7
H 3
10
3
7
6
Q
Rodwell
East
Pass
Pass

3rd
A
9
2
D 4
2
J
J
5
J
Zia
South
1 NT
Pass

4th
3
4
10
D 6
A
4
A
K
3
S Q 3
H A 10 2
D K Q 8 7
C K J 9 8
TableS 10 6 4 2
H Q 7 5
D 4 3 2
C A 5 2


Par -90
2 C East
S K 9 7 5
H K J
D A 9 6 5
C 10 6 3


Nickell +7Nickell 68-521 NT West -2+2001 NT× South -1-100


Board 39
Both Vul
S Q 10 6 4
H 10 6
D J 10 7 4
C K 7 6
Cohen
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H K
S A
S K
S 5
D J
H J
D 9
D A
D 5
C 6
C 2
Soloway
North

1 D
2 C
3 S


2nd
6
2
8
C 4
3
10
7
C 5
H 8
3
7
Berkowitz
East

Pass
Pass
Pass


3rd
4
4
6
Q
2
7
6
4
10
Q
J
Hamman
South
1 C
1 NT
2 S
4 S


4th
A
3
9
J
K
2
Q
8
H 3
A
9
Meckstroth
West

1 H
APLead
H Q
S A
S K
S 5
D J
H J
C 2
Rosenberg
North

Dbl
2nd
6
2
8
C 5
6
10
6
Rodwell
East

2 H
3rd
5
4
6
Q
2
3
Zia
South
1 D
4 S
4th
A
3
9
J
K
2
S 8 2
H K Q J 8
D K 9
C A 8 5 4 2
TableS J 9 3
H 9 7 5 4 3
D 8 6 3
C J 3


Par +620
4 S NS
S A K 7 5
H A 2
D A Q 5 2
C Q 10 9Schwartz +12Nickell 68-644 S South -1-1004 S South =+620


Board 40
None Vul
S K J
H J 4
D 10 7 2
C Q 10 9 7 6 3
Cohen
West
Pass
Pass

Lead
C J
H J
H 10
S 6
S J
S 10
D K
Soloway
North
Pass
Pass

2nd
2
Q
3
2
4
9
A
Berkowitz
East
1 C
1 NT

3rd
Q
A
4
K
Q
C 6
Hamman
South
Dbl
AP

4th
8
2
6
3
8
A
Meckstroth
West
Pass
3 D

Lead
S K
D J
D K
S Q
S 10
H 7
D 4
D 9
H 3
H 10
Rosenberg
North
Pass
Pass

2nd
A
8
A
8
9
2
S 7
C 3
4
5
Rodwell
East
2 NT
Pass

3rd
5
3
5
J
C 6
J
Q
H 8
Q
Zia
South
Pass
Pass

4th
2
2
7
4
3
K
10
S 6
A
S 9 8 2
H 5 3 2
D Q 9 6 5 3
C 5 2
TableS A 4 3
H K Q 8 6
D K J 4
C A K 8


Par -90
2 D EW
S Q 10 7 6 5
H A 10 9 7
D A 8
C J 4Nickell +2Nickell 70-641 NT East -2+1003 D West -1+50


Board 41
E-W Vul
S 10 8 4 3
H K 9 6 4 3
D 10 8 4
C A
Cohen
West

Dbl
Dbl

Lead
D K
S Q
S 7
D A
H J
C 5
H 4
C K
C 7
D 2
Soloway
North
Pass
3 D
AP

2nd
3
5
J
8
3
9
8
2
D J
10
Berkowitz
East
1 H
Pass


3rd
7
2
A
H 5
2
A
D 9
H 6
S 8
H 10
Hamman
South
2 NT
Pass


4th
4
3
4
5
D 6
4
7
3
6
Q
Meckstroth
West

3 C
4 H

Lead
C J
D 4
H A
S Q
S 7
S K
D A
S 6
H 5
Rosenberg
North
Pass
Dbl
AP

2nd
2
K
C 5
5
J
8
8
10
C 8
Rodwell
East
1 H
3 H


3rd
A
5
7
2
A
C 3
C 6
H 2
Zia
South
2 NT
4 C


4th
4
2
3
3
4
C 7
3
D 6
S A K 9 6 2
H J 7
D A J 7 2
C 9 2
TableS Q 7
H A Q 10 8 5 2
D K
C Q 6 4 3


Par -620
4 H EW
S J 5
H
D Q 9 6 5 3
C K J 10 8 7 5
Nickell +3Nickell 73-643 D× North -3-5004 H East =-620


Board 42
Both Vul
S 7 5 4 2
H 7 6 2
D A 8 7 2
C 9 3
Cohen
West

2 C
2 S
3 NT
5 C

Lead
H 6
D 3
S 2
S 6
C 2
S J
D 4
H K
C 7
Soloway
North

Pass
Pass
Pass
AP

2nd
A
J
3
4
K
5
2
J
5
Berkowitz
East
1 H
2 H
3 C
4 C


3rd
3
K
Q
A
A
D 9
C 4
D 6
J
Hamman
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
4
A
K
9
3
8
5
7
9
Meckstroth
West

2 C
2 S
3 NT


Lead
D J
D 10
D 2
C Q
H 4
H K
H 10
C K
Rosenberg
North

Pass
Pass
AP


2nd
4
K
C 4
A
2
J
Q
Rodwell
East
1 H
2 H
2 NT3rd
7
A
Q
9
A
C 6
C 8
Zia
South
Pass
Pass
Pass4th
3
9
6
2
3
6
7
S K J 10 6
H 4
D K 6 4
C A J 10 8 6
TableS A 3
H A K 10 9 8 5
D 9 3
C 7 4 2


Par -620
4 H EW
S Q 9 8
H Q J 3
D Q J 10 5
C K Q 5

Schwartz +13Schwartz 77-735 C West =-6003 NT East -2+200


Board 43
None Vul
S A J 10 3
H 9 6
D Q 9 8 5 4
C 6 2
Cohen
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
D J
C Q
C 9
H 3
H 5
Soloway
North

1 D
2 C
3 S


2nd
4
A
8
Q
Berkowitz
East

Pass
Pass
Pass


3rd
A
5
6
K
Hamman
South
1 C
1 H
2 S
4 H


4th
2
2
J
9
Meckstroth
West

Pass
PassLead
C Q
S 5
H 6
C K
D 6
H 3
Rosenberg
North

1 S
4 S2nd
A
2
4
2
Q
A
Rodwell
East

Pass
AP3rd
5
J
Q
3
A
5
Zia
South
1 H
4 D
4th
6
6
K
9
2
9
S 8 4 2
H K 5
D K J 10 6
C K 10 8 5
TableS 7 6
H 10 4 3
D A 7 3
C Q J 7 4 3


Par +420
4 S NS
S K Q 9 5
H A Q J 8 7 2
D 2
C A 9


TieSchwartz 77-734 H South =+4204 S North =+420


Board 44
N-S Vul
S 9 6 2
H 7 4 3
D 7 6 5
C J 10 8 2
Cohen
West
1 C
2 S
3 NT

Lead
C 3
D 2
C A
C 5
S 5
S K
S Q
S 10
S 3
H A
Soloway
North
Pass
Pass
AP

2nd
Q
5
6
D 4
7
6
9
H 3
H 4
7
Berkowitz
East
1 NT
2 NT


3rd
J
10
2
8
A
4
8
D 3
D K
9
Hamman
South
Pass
Pass


4th
4
Q
7
K
2
J
H 2
D 9
C 9
Meckstroth
West
1 C
2 S
3 NT

Lead
C J
S K
D 4
S J
D 2
D 9
S Q
S 10
S 3
D 8
Rosenberg
North
Pass
Pass
AP

2nd
4
6
5
A
6
J
9
H 3
C 2
C 8
Rodwell
East
2 D
3 H


3rd
5
4
10
2
K
7
8
H 6
C 7
C K
Zia
South
Pass
Pass


4th
Q
7
Q
5
A
3
C 3
H 2
C 9
C A
S A K Q 10 3
H A Q
D J 8 4 2
C Q 6
TableS 8 5 4
H K 10 9 6
D K 10 3
C K 7 4


Par -430
4 NT EW
S J 7
H J 8 5 2
D A Q 9
C A 9 5 3
Nickell +1Schwartz 77-743 NT East =-4003 NT West +1-430


Board 45
Both Vul
S 9 6 4 3 2
H Q 8
D K Q 10
C K J 2
Cohen
West

Pass
Soloway
North
Pass
Berkowitz
East
Pass
Hamman
South
Pass
Meckstroth
West

1 D
2 H

Lead
H 6
C 4
C 3
S 6
D 6
S 2
C Q
H 3
Rosenberg
North
Pass
Pass
AP

2nd
4
10
K
Q
8
J
5
5
Rodwell
East
Pass
1 H


3rd
Q
A
8
K
Q
A
J
9
Zia
South
Pass
Pass


4th
A
2
6
7
3
8
H 2
8
S 8 7
H K 9 7 4
D A 8
C A 9 7 5 3
TableS Q J 5
H A 10 3 2
D 7 5 4 3
C 8 4


Par +120
2 NT NS
S A K 10
H J 6 5
D J 9 6 2
C Q 10 6


Nickell +4Nickell 78-77Passed out02 H East +1-140


TopMain

United States Bridge ChampionshipJune 2002Memphis TNEast Memphis Hilton
Final, Segment 5OpenNickell NSClosedSchwartz NS
Board 61
Both Vul
S K 9 7 2
H A 2
D 9 8 6 3
C J 7 6
Schwartz
West

1 S
2 D

Lead
H J
C J
C 6
Nickell
North
Pass
1 NT
3 C

2nd
A
3
5
Becker
East
Pass
Pass
AP

3rd
4
2
9
Freeman
South
1 C
2 C


4th
3
10
Rodwell
West

2 S


Lead
H J
C A
C K
H 3
D 3
C Q
Cohen
North
Pass
3 C


2nd
2
10
S 4
6
A
2
Meckstroth
East
Pass
AP


3rd
9
6
7
A
7
Berkowitz
South
2 C4th
Q
3
5
4
2
S A Q J 10 4
H J 10 6
D K 10 5 2
C 10
TableS 6 5
H 9 8 7 5 4
D A Q 4
C Q 5 3


Par +130
4 C NS
S 8 3
H K Q 3
D J 7
C A K 9 8 4 2
Nickell +1Nickell 79-773 C South +1+1303 C South =+110


Board 62
None Vul
S 7
H 9 6 5 2
D K J 7 3 2
C A 6 5
Schwartz
West

1 D
Dbl
Dbl

Lead
H A
C 2
S 7
C 7
S 4
H 5
S 5
H 8
D 4
H K
S 6
Nickell
North

Pass
3 C
5 C

2nd
2
A
9
K
8
10
Q
6
9
C J
A
Becker
East
Pass
1 H
4 H
Dbl

3rd
3
3
3
10
C 6
C 8
D 2
Q
K
D 5
D 3
Freeman
South
Pass
2 C
4 S
AP

4th
J
4
2
5
10
4
J
C 9
A
9
D 6
Rodwell
West

Dbl
Dbl


Lead
H A
H 4
D 4
C 3
S 7
S 2
D 2
S 4
D 3
C K
Cohen
North

3 D
AP


2nd
2
5
5
8
J
C 5
6
8
8
2
Meckstroth
East
Pass
4 H3rd
3
Q
K
10
K
9
C 9
C 6
C J
H 6
Berkowitz
South
2 C
5 C4th
J
C 4
A
A
A
3
9
10
10
7
S A Q 8 2
H A 8 4
D Q 10 9 5
C 10 2
TableS J 10 9
H K Q 10 7 3
D A 8 6
C 7 3


Par -420
4 H EW
S K 6 5 4 3
H J
D 4
C K Q J 9 8 4


Schwartz +5Schwartz 82-795 C× South -3-5005 C× South -2-300


Board 63
N-S Vul
S A 10
H K Q 5 3
D A Q J 8
C K J 4
Schwartz
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
S 7
Nickell
North

2 NT
3 D
4 S
4 NT
7 H
Becker
East

Pass
Pass
Dbl
Pass
Dbl
Freeman
South
1 H
3 C
4 D
Rdbl
5 H
AP
Rodwell
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
D 2
H J
Cohen
North

2 NT
3 D
3 S
4 S
6 H

2nd
J
4
Meckstroth
East

Pass
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
K
5
Berkowitz
South
1 H
3 C
3 H
3 NT
5 C


4th
H 6
A
S 7 5 3 2
H 8 4
D 9 7 6 4 2
C 10 2
TableS Q J 9 6
H A 2
D K 10 5 3
C 9 5 3


Par +1440
6 NT North
S K 8 4
H J 10 9 7 6
D
C A Q 8 7 6
Schwartz +17Schwartz 99-797 H× South -1-2006 H South =+1430


Board 64
E-W Vul
S A 10 9 3
H J
D K Q 9
C K 10 9 5 2
Schwartz
West
1 S
3 NT

Lead
C 4
C 2
S 2
D J
C 10
D 2
D 4
C 9
C 5
S A
Nickell
North
2 C
Pass

2nd
8
J
3
6
Q
5
K
H 2
S J
H 7
Becker
East
2 NT
Pass

3rd
K
7
Q
3
6
A
7
H 3
H 4
4
Freeman
South
Pass
Pass

4th
3
A
7
Q
S 5
9
H 6
S 6
H 8
8
Rodwell
West
1 S
Pass

Lead
H 5
S J
C 9
S Q
H 7
C 6
S K
Cohen
North
Pass
Pass

2nd
8
7
Q
4
K
A
9
Meckstroth
East
1 NT


3rd
J
2
7
5
10
5
D 2
Berkowitz
South
Pass


4th
A
A
8
3
D 9
3
H 3
S K 8 6 5 2
H Q 10 8
D A 4 3
C A 8
TableS Q J
H A 7 2
D J 10 8 7 2
C Q J 3


Par -110
3 D EW
S 7 4
H K 9 6 5 4 3
D 6 5
C 7 6 4Nickell +7Schwartz 99-863 NT East -2+2001 NT East =-90


Board 65
None Vul
S K 10 9
H Q 9 5 4
D 7 6 5 2
C 9 3
Schwartz
West

3 NT

Lead
H 4
D 8
H 2
S 9
C A
C 2
C Q
C J
C 8
C 7
S 7
Nickell
North
Pass
Pass

2nd
J
5
6
4
9
3
10
H 7
S 3
S 5
Becker
East
3 C
Pass

3rd
K
9
9
Q
6
K
D 3
D 4
D J
H 3
Freeman
South
Pass
Pass

4th
A
K
S 2
A
4
5
D 2
D 7
H 5
D 6
Rodwell
West

3 NT

Lead
H 4
C A
C 2
C Q
C J
C 7
C 8
D 9
D A
S 3
Cohen
North
Pass
Pass

2nd
J
9
3
10
H 2
H 8
S 6
K
S J
A
Meckstroth
East
3 C
Pass

3rd
K
6
K
D 4
D 3
D 8
D J
S 8
H 5
K
Berkowitz
South
Pass
Pass

4th
A
4
5
D 6
D 2
S 9
D 7
5
10
2
S A J 8
H A 10 6 3
D J 8 4 3
C A 2
TableS 7 4 2
H J
D Q 10 9
C K Q J 8 7 6


Par -100
3 H× NS -1
S Q 6 5 3
H K 8 7 2
D A K
C 10 5 4
TieSchwartz 99-863 NT West -1+503 NT West -1+50


Board 66
N-S Vul
S 10 3
H 4 2
D K 10 9 5
C Q 8 6 5 2
Schwartz
West

4 D

Lead
D 3
H A
C 3
H K
S 5
S Q
Nickell
North

Pass

2nd
7
J
4
4
3
Becker
East
1 NT
4 H

3rd
K
3
A
7
K
Freeman
South
2 S
AP

4th
A
2
2
S 8
A
Rodwell
West

2 H

Lead
S 10
S A
Cohen
North

Pass

2nd
4
6
Meckstroth
East
1 C
4 H

3rd
Q
3
Berkowitz
South
1 S
AP

4th
5
K
S J 9 6 5
H K 9 8 6 5 3
D 8 7
C A
TableS K 4
H A Q 10 7
D A Q
C J 10 9 7 3


Par -450
5 H EW
S A Q 8 7 2
H J
D J 6 4 3 2
C K 4
TieSchwartz 99-864 H East +1-4504 H West +1-450


Board 67
E-W Vul
S 6 4
H J 10 4
D 7 5 4
C A 9 8 4 2
Schwartz
West

Pass
2 NT


Lead
H A
D 6
D 8
D Q
S 3
S 5
S A
Nickell
North

1 NT
Pass


2nd
3
3
5
H 2
2
4
9
Becker
East

2 D
3 D


3rd
4
K
A
H 6
K
10
Freeman
South
1 H
Pass
AP


4th
D 2
4
J
7
6
J
Rodwell
West

Pass
2 NT
Pass

Lead
D K
D 8
D 10
S 8
C 3
S 6
S 2
C 2
S J
H J
Cohen
North

1 NT
Pass
3 H

2nd
4
5
H 9
9
7
3
C 5
6
H 3
D 6
Meckstroth
East

2 D
3 D
AP

3rd
2
Q
S 5
4
10
A
H 4
K
H 10
A
Berkowitz
South
1 H
Dbl
Pass


4th
3
J
7
10
A
K
7
Q
Q
S K 9 5
H K 8 7 6 3
D K 8
C Q 10 5
TableS Q 10 7 3
H
D A Q 10 9 6 2
C J 6 3


Par -100
3 H× NS -1
S A J 8 2
H A Q 9 5 2
D J 3
C K 7

Schwartz +2Schwartz 101-863 D East =-1103 H South -1-50


Board 68
Both Vul
S Q 8 5 3
H Q 10 6 5
D 10
C J 9 8 6
Schwartz
West
Pass
1 S
PassLead
H J
S J
H 4
C 9
H 8
S 5
C K
C 5
Nickell
North
Pass
Pass
3 H2nd
K
A
10
4
Q
9
S 2
S 10
Becker
East
Pass
2 S
AP3rd
2
3
9
2
S 7
H A
6
8
Freeman
South
1 D
Dbl
4th
5
6
3
Q
7
4
3
A
Rodwell
West
Pass
1 S
Pass
Pass
AP

Lead
C 4
H 2
S J
H 4
H 3
S 5
C K
D K
C 10
C 8
Cohen
North
Pass
Pass
2 H
3 C


2nd
2
10
A
6
8
7
S 4
A
D 2
D 5
Meckstroth
East
Pass
Pass
2 S
Pass


3rd
Q
J
3
9
Q
H 7
6
6
J
5
Berkowitz
South
1 D
Dbl
Dbl
3 H


4th
9
A
6
K
C 7
2
A
10
3
S A K 10 4 2
H 8 4 2
D 8 6 3 2
C Q
TableS 9 7 6
H J 9
D K Q 9 5
C A 7 4 3


Par +140
3 H NS
S J
H A K 7 3
D A J 7 4
C K 10 5 2


Nickell +6Schwartz 101-923 H North =+1403 H North -1-100


Board 69
N-S Vul
S 7 5
H 5 3
D 10 8 6 5
C J 9 5 4 2
Schwartz
West

4 H
Lead
D A
D K
D 2
S A
S 2
Nickell
North
Pass
Pass
2nd
3
9
Q
5
7
Becker
East
1 NT
4 S
3rd
6
8
5
6
8
Freeman
South
Pass
AP
4th
4
7
J
J
K
Rodwell
West

1 H
2 C
3 D
4 S

Lead
D A
D K
D 2
S A
S 2
Cohen
North
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
3
9
Q
5
7
Meckstroth
East
1 C
1 NT
2 S
3 NT


3rd
8
5
6
6
Berkowitz
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
4
7
J
J
S A 10 9 4 3 2
H K 7 2
D Q 9 3
C 10
TableS Q 8 6
H A 10 9 4
D J 7 4
C A K Q


Par -430
4 NT EW
S K J
H Q J 8 6
D A K 2
C 8 7 6 3

TieSchwartz 101-924 S East =-4204 S East =-420


Board 70
E-W Vul
S K J 8
H A J 9 7 5 2
D 9 8
C Q J
Schwartz
West

1 NT

Lead
H 3
D 8
C 2
S 7
S 2
S 9
H 2
H 10
H J
H 7
H 5
Nickell
North

2 H

2nd
4
A
7
J
5
K
S 10
Q
D 5
C 4
D J
Becker
East
1 D
AP

3rd
8
3
K
Q
A
3
K
A
D 4
C 8
C 9
Freeman
South
Pass


4th
9
6
J
4
8
6
6
D 2
C 5
C 3
C 6
Rodwell
West

1 NT

Lead
H K
H 10
C 4
D 10
D 6
H 4
D A
C J
D J
H 9
S A
Cohen
North

2 H

2nd
6
Q
7
8
9
8
3
A
7
C 2
K
Meckstroth
East
1 D
2 S

3rd
5
A
K
5
Q
J
C 3
8
C 6
C 9
10
Berkowitz
South
Pass
AP

4th
3
S 2
Q
4
K
S 3
S 8
5
S J
S 7
S A 9 7
H Q 8 6
D 10 6
C K 10 6 5 3
TableS Q 10 3 2
H 3
D A Q J 5 2
C A 4 2


Par -140
3 S EW
S 6 5 4
H K 10 4
D K 7 4 3
C 9 8 7
Nickell +7Schwartz 101-992 H North +1+1402 S East +1-140


Board 71
Both Vul
S K 6 5
H 10 7 6 2
D 8 6 5 3 2
C 3
Schwartz
West

Pass
2 NT

Lead
S 3
C 3
D A
D 10
S 7
D Q
H 3
C Q
Nickell
North

1 D
Pass

2nd
9
A
4
K
10
5
2
9
Becker
East

1 NT
3 NT

3rd
K
4
7
9
6
C 7
J
D 8
Freeman
South
1 C
Pass
AP

4th
J
6
2
3
4
H 4
A
Rodwell
West

Pass
1 NT

Lead
D 3
S 3
S 6
D 9
H J
S 8
Cohen
North

Pass
Pass

2nd
10
9
2
2
A
A
Meckstroth
East

Dbl
3 NT

3rd
K
K
7
A
3
Berkowitz
South
1 D
Pass
AP

4th
7
J
10
4
2
S A 10 9
H 9 5 3
D Q J 9 7
C 10 9 6
TableS J 4 2
H K Q J
D A 10
C A K 8 7 5


Par -600
3 NT EW
S Q 8 7 3
H A 8 4
D K 4
C Q J 4 2


TieSchwartz 101-993 NT East =-6003 NT West =-600


Board 72
None Vul
S 10 7 5 4
H J 10 9
D K Q 8 4
C 5 2
Schwartz
West
1 C
2 C

Lead
H J
C 7
D 10
D 9
H 10
Nickell
North
Pass
2 S

2nd
A
3
K
7
3
Becker
East
1 D
5 C

3rd
4
A
A
3
Freeman
South
1 S
AP

4th
2
2
2
Q
Rodwell
West
2 C
Pass

Lead
S 5
H K
C 7
C K
D 3
D 5
H 10
Cohen
North
Pass
3 S

2nd
6
7
3
5
Q
2
Meckstroth
East
2 D
5 C

3rd
K
J
A
8
A
10
Berkowitz
South
3 C
AP

4th
8
A
2
H 5
7
K
S Q 8 2
H 7 2
D 10 3
C A K Q J 6 4
TableS 6
H A 8 3
D A J 9 6 5
C 10 9 8 7


Par -100
4 S× NS -1
S A K J 9 3
H K Q 6 5 4
D 7 2
C 3
TieSchwartz 101-995 C West -1+505 C West -1+50


Board 73
E-W Vul
S 8 3
H Q 10 7 6
D K J 5
C A J 9 8
Schwartz
West

Dbl
1 D
Dbl
2 S

Lead
S A
D 3
H 6
S K
D A
Nickell
North
Pass
Rdbl
Pass
Rdbl
3 H

2nd
3
K
2
8
5
Becker
East
Pass
Pass
Pass
1 S
AP

3rd
5
6
9
4
Freeman
South
1 C
Pass
1 H
Pass


4th
2
2
A
7
Rodwell
West

Dbl
2 D
AP


Lead
H 7
H 5
D 2
H 10
C 2
C 8
D 3
D 5
Cohen
North
1 NT
Pass
Pass2nd
2
6
4
4
10
5
K
10
Meckstroth
East
Pass
2 C
Pass3rd
3
8
J
J
A
K
8
C 6
Berkowitz
South
Pass
Pass
Dbl4th
A
9
6
C 4
3
D Q
9
S A K 10 9
H A 5
D A Q 7 4 3
C 10 4
TableS J 6 5 4
H 8 4 2
D 10 8 6
C 7 5 3


Par +140
3 H NS
S Q 7 2
H K J 9 3
D 9 2
C K Q 6 2
Nickell +8Nickell 107-1013 H South =+1402 D× West =-180


Board 74
Both Vul
S 4 3
H J 6 2
D Q J 6 5 4 2
C Q 9
Schwartz
West

Pass
5 C
Pass

Lead
C 5
Nickell
North

2 D
Dbl
6 D
Becker
East
Pass
3 C
Pass
AP
Freeman
South
2 C
3 S
5 D
Rodwell
West

Pass
4 C
Dbl

Lead
C 2
S K
S Q
Cohen
North

1 D
4 S
AP

2nd
Q
2
A
Meckstroth
East
Pass
2 C
5 C


3rd
K
3
4
Berkowitz
South
1 C
3 S
6 S


4th
A
10
S A 9 8 2
H K 9 7 4
D 10
C 10 7 3 2
TableS 10
H Q 10 8 5 3
D 3
C K J 8 6 5 4


Par +500
6 H× EW -2
S K Q J 7 6 5
H A
D A K 9 8 7
C A
Nickell +17Nickell 124-1016 D North =+13706 S× South -1-200


Board 75
None Vul
S K 4 3
H 10 8 7 6 2
D J 10 3
C 4 2
Schwartz
West

Pass
3 C

Lead
H K
H J
D A
D K
S Q
H 2
H 9
H 6
C 4
Nickell
North

Pass
Pass

2nd
3
4
Q
S 2
5
C 7
C 10
S 10
A
Becker
East

1 D
3 NT

3rd
8
7
2
4
6
Q
10
C 5
8
Freeman
South
Pass
Dbl
AP

4th
5
A
3
J
K
C 9
D 6
C J
D 5
Rodwell
West

Pass
3 NT

Lead
H Q
D K
D A
S Q
H 7
H J
H 9
Cohen
North

Pass
AP

2nd
3
Q
C 6
5
5
C 9
D 5
Meckstroth
East

2 NT


3rd
2
2
4
6
K
6
10
Berkowitz
South
Pass
Pass


4th
A
3
10
K
4
C 3
S A J 6
H 4 3
D 9 7 5 4 2
C J 10 9
TableS Q 10 9
H A 5
D A K 8 6
C A Q 7 3


Par -100
3 H× NS -1
S 8 7 5 2
H K Q J 9
D Q
C K 8 6 5Nickell +2Nickell 126-1013 NT East -3+1503 NT East -2+100


TopMain

United States Bridge ChampionshipJune 2002Memphis TNEast Memphis Hilton
Final, Segment 6OpenNickell NSClosedSchwartz NS
Board 76
N-S Vul
S 9 8 2
H K J 9 5
D 7 6 3
C A 9 7
Schwartz
West
Pass
Pass

Lead
D J
Nickell
North
Pass
Pass
Becker
East
1 NT
Freeman
South
Pass
Rodwell
West
Pass
Pass

Lead
D J
S A
S Q
H 4
H 5
Rosenberg
North
Pass
Pass

2nd
2
7
K
2
Meckstroth
East
1 NT


3rd
3
3
4
K
Zia
South
Pass


4th
Q
2
8
8
S J 10 4 3
H 6 3 2
D A 5 2
C 8 6 5
TableS A Q 6 5
H A 8 7
D K Q
C J 10 3 2


Par +90
2 D NS
S K 7
H Q 10 4
D J 10 9 8 4
C K Q 4
TieNickell 126-1011 NT East =-901 NT East =-90


Board 77
Both Vul
S K 6 2
H 9 8 5 4 2
D Q 5
C 9 7 3
Schwartz
West

1 NTLead
H 8
D J
C 2
D 3
D 10
D 9
D 7
S 8
H 9
S 4
Nickell
North
Pass
Pass2nd
3
Q
4
5
6
8
S 3
10
6
2
Becker
East
Pass
3 NT3rd
10
A
Q
K
S 5
S 7
C 8
Q
Q
9
Freeman
South
Pass
AP4th
A
4
3
2
H 5
H 2
H 4
K
K
A
Rodwell
West

1 C
2 H
3 NT

Lead
H 4
D J
D 3
D K
D 10
D 7
S 8
H 8
S Q
S 10
Rosenberg
North
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
J
5
Q
6
8
C 4
3
3
6
J
Meckstroth
East
Pass
2 C
2 S


3rd
Q
9
A
S 4
S 5
C 8
7
10
9
C 3
Zia
South
Pass
Pass
Pass


4th
A
2
4
C 7
S 2
H 5
K
K
A
S Q J 7 5 4
H A K 7
D J 3
C A Q 8
TableS 9 8
H J 6 3
D A K 10 9 7
C 10 5 2


Par -660
5 NT EW
S A 10 3
H Q 10
D 8 6 4 2
C K J 6 4

Schwartz +2Nickell 126-1033 NT West +2-6603 NT West =-600


Board 78
None Vul
S 9 7 4
H A 10 5
D K 7 4 2
C Q J 3
Schwartz
West

1 S

Lead
H 3
H 10
H 6
S Q
H 7
S 3
D 3
Nickell
North

Pass

2nd
2
J
9
A
S 6
K
2
Becker
East
1 C
1 NT

3rd
A
K
5
2
D 4
7
Q
Freeman
South
Pass
AP

4th
8
4
Q
4
D 5
5
A
Rodwell
West

1 S

Lead
H 3
H 10
S Q
H K
H 7
S 3
D 5
Rosenberg
North

Pass

2nd
2
Q
A
9
D 3
6
Meckstroth
East
1 D
1 NT

3rd
A
6
2
5
D 7
7
Zia
South
Pass
AP

4th
8
4
4
J
S 5
10
S K 8 6 2
H 9 4 2
D 10 9 3
C A 7 5
TableS Q J 10 5
H Q J 8
D Q J 5
C K 10 6


Par +100
2 S× EW -1
S A 3
H K 7 6 3
D A 8 6
C 9 8 4 2
TieNickell 126-1031 NT East =-901 NT East =-90


Board 79
N-S Vul
S 7 6
H A 9 7 3
D A 10 9 8 7 2
C J
Schwartz
West

2 S
AP

Lead
D 3
H 2
H 3
D 6
D 10
C K
C 9
D 7
D 8
Nickell
North

Dbl


2nd
2
8
4
S 2
J
A
H 7
5
Becker
East

3 S


3rd
Q
A
J
A
H 5
J
4
S 4
Freeman
South
1 C
4 H


4th
K
6
10
4
S 3
6
2
S 5
Rodwell
West

1 S
2 S

Lead
D 3
D 2
S 5
H J
S J
C 6
Rosenberg
North

Dbl
4 H

2nd
10
5
6
10
4
2
Meckstroth
East

Rdbl
AP

3rd
4
K
K
3
9
Q
Zia
South
1 C
2 H


4th
6
H 8
A
K
7
J
S Q 9 8 5 3 2
H 10 8
D 3
C A Q 10 9
TableS K J
H K 6 4
D Q J 5 4
C 8 6 5 4


Par -140
3 S EW
S A 10 4
H Q J 5 2
D K 6
C K 7 3 2Nickell +13Nickell 139-1034 H South +1+6504 H South -1-100


Board 80
E-W Vul
S 9 8 2
H A K Q 8 5
D 9 7 5
C 9 3
Schwartz
West
Pass
1 SLead
S 5
H 3
C 3
H 6
H Q
C 9
C Q
Nickell
North
Pass
3 H2nd
A
7
5
C 8
10
K
7
Becker
East
1 D
AP3rd
4
A
J
K
9
A
S 8
Freeman
South
Dbl
4th
2
4
2
2
D 4
4
D 3
Rodwell
West
Pass
1 H
Dbl
Pass

Lead
S Q
H 6
C 3
H 9
H Q
Rosenberg
North
Pass
Dbl
2 S
3 H

2nd
2
7
5
C 4
10
Meckstroth
East
1 D
Rdbl
Dbl
AP

3rd
6
A
J
K
3
Zia
South
Dbl
2 H
Pass


4th
A
2
7
4
S K Q J 4
H 7
D K 10 4
C 10 8 7 4 2
TableS 10 6 5
H 10 4 2
D A Q J 8 3
C K 5


Par +420
4 H NS
S A 7 3
H J 9 6 3
D 6 2
C A Q J 6


TieNickell 139-1033 H North +1+1703 H South +1+170


Board 81
None Vul
S 7 5
H 4 2
D J 10 8 7 3
C 10 9 4 3
Schwartz
West

Pass
AP

Lead
C 2
Nickell
North
Pass
2 D


2nd
10
Becker
East
1 NT
Pass


3rd
Q
Freeman
South
Dbl
2 S


4th
A
Rodwell
West

Pass
AP

Lead
C 2
C 5
C 6
H Q
S 8
S 4
S Q
S 2
H 9
Rosenberg
North
Pass
2 D


2nd
10
J
4
K
10
7
6
9
D 7
Meckstroth
East
1 NT
Pass


3rd
Q
3
8
2
J
K
D 3
H 4
10
Zia
South
Dbl
2 S


4th
A
7
K
A
5
A
H 5
H 8
6
S J 9 6 4
H K 9 3
D Q 6 5
C J 6 2
TableS K 8
H A J 10 8 5
D K 9 2
C Q 8 7


Par -120
2 NT EW
S A Q 10 3 2
H Q 7 6
D A 4
C A K 5TieNickell 139-1032 S South -2-1002 S South -2-100


Board 82
N-S Vul
S Q J 10 8
H Q 10 4 3
D A 6
C 7 6 3
Schwartz
West

1 NT

Lead
S Q
S 10
S 5
D J
D 9
S J
Nickell
North

Pass

2nd
3
9
K
6
A
Becker
East
Pass
3 NT

3rd
7
A
8
3
5
Freeman
South
Pass
AP

4th
6
2
H 6
7
2
Rodwell
West

1 NT

Lead
S Q
D J
D 9
S 10
S 7
S 8
Rosenberg
North

Pass

2nd
3
6
A
9
4
Meckstroth
East
Pass
3 NT

3rd
5
3
5
A
J
Zia
South
Pass
AP

4th
K
4
7
2
C 2
S K 6 4 2
H A K 9 7
D Q J 9
C K 9
TableS 9 3
H 8 6
D K 10 5 3
C A Q 10 4 2


Par -400
5 D EW
S A 7 5
H J 5 2
D 8 7 4 2
C J 8 5
TieNickell 139-1033 NT West =-4003 NT West =-400


Board 83
E-W Vul
S 10 6 5 4
H A 5
D J 6 3
C A J 6 2
Schwartz
West

Pass

Lead
C 10
Nickell
North

3 S
Becker
East

AP
Freeman
South
1 S
Rodwell
West

Pass

Lead
C 10
S 4
S K
Rosenberg
North

3 S

2nd
A
2
J
Meckstroth
East

AP

3rd
5
A
5
Zia
South
1 S


4th
4
7
S J 7
H Q 6 4 3
D K 4 2
C Q 10 9 8
TableS 2
H K J 10 9
D A 10 9 8 5
C K 7 5


Par +140
3 S NS
S A K Q 9 8 3
H 8 7 2
D Q 7
C 4 3
TieNickell 139-1033 S South =+1403 S South =+140


Board 84
Both Vul
S 10 8 6 5
H J 8
D J 8 3 2
C K 6 4
Schwartz
West
1 D
Pass
3 S

Lead
S K
H 2
H Q
C 5
Nickell
North
Pass
Pass
Pass

2nd
A
8
7
Q
Becker
East
2 C
3 H
4 H

3rd
5
K
3
3
Freeman
South
2 S
Pass
AP

4th
C 2
6
J
Rodwell
West
1 NT
4 H


Lead
S 8
H 2
H Q
D K
D 9
C 3
Rosenberg
North
Pass
Pass


2nd
C 2
8
7
4
5
4
Meckstroth
East
2 D
6 H


3rd
J
K
3
6
A
J
Zia
South
2 S
AP


4th
A
6
J
3
2
Q
S A 9
H A 4 3 2
D A Q 10 7 6
C 10 3
TableS
H K Q 10 9 5
D K 9
C A J 8 7 5 2


Par -1440
6 NT EW
S K Q J 7 4 3 2
H 7 6
D 5 4
C Q 9
Nickell +13Nickell 152-1034 H East +2-6806 H West =-1430


Board 85
N-S Vul
S K 5 4
H J 10
D 2
C A K Q J 10 8 4
Schwartz
West

PassLead
H K
H A
H Q
H 3
H 7
H 5
H 9
D 9
D A
Nickell
North
3 NT
2nd
2
4
6
C 3
C 5
C 6
S 8
3
C A
Becker
East
Pass
3rd
8
D 5
S 2
S 3
S 9
C 2
S 10
10
8
Freeman
South
Pass
4th
10
J
C 4
C 8
C 10
C Q
S 4
2
4
Rodwell
West

2 D
Pass
AP

Lead
H K
H Q
D 9
Rosenberg
North
1 C
3 C
4 C


2nd
2
4
K
Meckstroth
East
1 H
3 H
Pass


3rd
8
D 5
A
Zia
South
Pass
3 S
5 C


4th
10
J
2
S 10 9 3 2
H 8
D A Q J 10 7 5
C 9 2
TableS J 7 6
H A K Q 9 7 5 3
D 9 8
C 7


Par +100
4 H× EW -1
S A Q 8
H 6 4 2
D K 6 4 3
C 6 5 3
Schwartz +9Nickell 152-1123 NT North -5-5005 C North -1-100


Board 86
E-W Vul
S Q 3
H J 5 2
D 10 7 6 3
C 10 7 4 2
Schwartz
West

1 NT


Lead
H 2
C 3
D A
Nickell
North

Pass


2nd
K
A
5
Becker
East
Pass
3 NT


3rd
8
9
Freeman
South
Pass
AP


4th
3
2
Rodwell
West

2 D
3 NT

Lead
D 3
D 4
C 9
D 2
C Q
H 4
C K
Rosenberg
North

Pass
AP

2nd
Q
J
4
K
2
2
H 9
Meckstroth
East
2 C
3 C


3rd
A
6
J
10
5
K
S 6
Zia
South
Pass
Pass


4th
5
S 4
A
C 3
H 10
8
7
S A K 9 6
H A 7 4 3
D K J 5
C Q 9
TableS J 10 4
H K Q 6
D Q
C K J 8 6 5 3


Par -660
5 NT EW
S 8 7 5 2
H 10 9 8
D A 9 8 4 2
C A

TieNickell 152-1123 NT West +2-6603 NT West +2-660


Board 87
Both Vul
S Q 2
H K
D A 10 9 7 6 5 3
C Q 6 3
Schwartz
West

Pass
Pass
Pass
AP
Lead
H 4
D 3
D Q
Nickell
North

1 D
3 D
4 NT

2nd
7
4
Becker
East

Pass
Pass
Pass

3rd
J
8
Freeman
South
1 C
2 NT
3 NT
6 D

4th
K
J
Rodwell
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
S 3
C A
C 2
Rosenberg
North

1 D
3 D
4 C
4 NT
5 NT
6 H


2nd
2
5
8
Meckstroth
East

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
8
3
Q
Zia
South
1 C
2 NT
3 H
4 S
5 C
6 C
7 C


4th
10
7
10
S J 9 6 4 3
H J 6 5
D Q J
C J 8 5
TableS K 8 5
H Q 10 8 4 3 2
D 4 2
C 10 7


Par +2220
7 NT NS
S A 10 7
H A 9 7
D K 8
C A K 9 4 2


Schwartz +13Nickell 152-1256 D North =+13707 C South =+2140


Board 88
None Vul
S K J 8 4
H A Q 10 6 5
D 9
C A K 5
Schwartz
West
Pass
Pass
AP

Lead
H 4
H 6
C 4
D 9
D Q
D 8
C K
C 5
S 3
Nickell
North
1 H
2 S


2nd
3
8
J
A
K
6
8
6
2
Becker
East
2 D
Pass


3rd
9
K
A
7
4
H A
7
Q
8
Freeman
South
2 H
4 H


4th
10
2
2
3
S 4
2
3
9
9
Rodwell
West
Pass
Pass


Lead
C 2
D 9
D Q
H A
H 10
C 7
C 5
D K
Rosenberg
North
1 H
4 H


2nd
4
A
8
4
8
3
8
4
Meckstroth
East
Dbl
AP


3rd
9
7
10
3
K
K
Q
S 4
Zia
South
3 C4th
A
3
H 5
2
9
6
10
2
S 10 5 2
H 9 2
D 10 6 4 3
C J 10 9 3
TableS A Q 9
H 8 4
D A Q J 5 2
C 8 6 2


Par +420
4 H North
S 7 6 3
H K J 7 3
D K 8 7
C Q 7 4TieNickell 152-1254 H North =+4204 H North =+420


Board 89
E-W Vul
S 6 5 4 2
H 10 8 2
D A Q 9 6
C 10 2
Schwartz
West

5 C
Lead
D A
C A
H 3
H 7
Nickell
North
Pass
Pass
2nd
3
2
2
J
Becker
East
Pass
Pass
3rd
J
5
K
A
Freeman
South
3 D
Pass
4th
C 4
3
6
Rodwell
West

Dbl
3 NT
Dbl
5 C

Lead
C 2
C 6
H A
H 3
Rosenberg
North
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
5
D 2
2
8
Meckstroth
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
3
A
7
K
Zia
South
1 NT
2 H
4 C
4 D


4th
4
10
6
J
S A 3
H A 5 4 3
D
C A K Q J 8 7 4
TableS 10 9 8 7
H K Q 9 7
D 8 3
C 9 6 5


Par -2000
7 S× NS -8
S K Q J
H J 6
D K J 10 7 5 4 2
C 3
TieNickell 152-1255 C West +1-6205 C West +1-620


Board 90
Both Vul
S A J 6 2
H J 7 6 3
D 6 5 2
C 7 3
Schwartz
West

1 NT
2 S
4 S

Lead
D 2
H 9
S 4
C 7
C 6
S 3
S 10
Nickell
North

Pass
Pass
AP

2nd
10
7
8
2
K
2
C 5
Becker
East
Pass
2 H
3 NT


3rd
Q
K
K
A
3
Q
7
Freeman
South
Pass
Pass
Pass


4th
A
2
A
4
8
H 4
J
Rodwell
West

2 NT
4 S


Lead
H 8
S 5
D 6
S 7
Rosenberg
North

3 H
AP


2nd
9
8
7
2
Meckstroth
East
Pass
3 S3rd
J
K
Q
4
Zia
South
2 H
Pass4th
K
A
A
S K 7 3
H A 9
D A 9 8
C K Q 10 9 4
TableS Q 10 9 5 4
H K
D K J 10 7
C J 8 2


Par -650
5 S EW
S 8
H Q 10 8 5 4 2
D Q 4 3
C A 6 5


Nickell +1Nickell 153-1254 S West =-6204 S East +1-650


TopMain

United States Bridge ChampionshipJune 2002Memphis TNEast Memphis Hilton
Final, Segment 7OpenNickell NSClosedSchwartz NS
Board 91
None Vul
S Q 3 2
H Q 8 5
D 9 8 6 4
C 8 6 4
Cohen
West

Dbl
Pass
3 NT
5 D

Lead
C 7
H 2
H J
C 5
C K
Rodwell
North

2 H
Pass
Pass
Pass

2nd
2
3
8
6
Q
Berkowitz
East

Dbl
3 S
4 S
5 H

3rd
8
K
4
A
J
Meckstroth
South
2 D
2 S
Pass
Pass
AP

4th
10
5
S 6
9
4
Hamman
West

Pass
Rdbl
5 H


Lead
D 3
H 2
H J
H 7
D A
C A
S 5
D K
Rosenberg
North

3 S
4 S
AP


2nd
2
3
5
Q
5
7
8
Soloway
East

4 H
5 C3rd
6
K
9
A
7
2
A
Zia
South
2 S
Dbl
Pass4th
10
8
S J
S 6
4
4
2
S A 7 4
H K J 7
D K J 7 2
C J 5 2
TableS 5
H A 10 9 6 4 2
D A 10
C A K 10 3


Par -990
6 NT EW
S K J 10 9 8 6
H 3
D Q 5 3
C Q 9 7
TieNickell 153-1255 H East +2-5105 H East +2-510


Board 92
N-S Vul
S 10 4
H 10 8 4 2
D J 9 8 2
C A Q 9
Cohen
West
1 S
2 H

Lead
D 8
C 3
C A
H 2
S 2
H 9
C 10
S 7
Rodwell
North
Pass
Pass

2nd
A
8
4
3
4
5
5
Berkowitz
East
1 NT
3 S

3rd
6
J
2
Q
Q
4
H 6
Meckstroth
South
Pass
AP

4th
3
Q
K
A
K
K
9
Hamman
West
1 S
2 H

Lead
H Q
S 2
H 9
S 7
D 5
S 9
C 5
Rosenberg
North
Pass
Pass

2nd
A
10
5
J
K
H 8
K
Soloway
East
1 NT
2 NT

3rd
4
Q
2
3
2
D 7
A
Zia
South
Pass
AP

4th
3
K
K
4
4
A
3
S 9 8 6 3 2
H A J 6 5
D K 3
C K J
TableS Q 7
H K 3
D A Q 7 4
C 10 7 6 4 3


Par -120
2 NT EW
S A K J 5
H Q 9 7
D 10 6 5
C 8 5 2

Nickell +6Nickell 159-1253 S West -2+1002 NT East =-120


Board 93
Both Vul
S Q 10 5 2
H K 10 9
D K 10 9 5 4
C 3
Cohen
West

4 H

Lead
D Q
H J
H Q
H 8
S 2
S 7
Rodwell
North
Pass
Pass

2nd
A
K
D 6
D 2
3
K
Berkowitz
East
2 H
Pass

3rd
4
A
5
C 4
A
5
Meckstroth
South
Pass
Pass

4th
7
7
9
10
6
9
Hamman
West

4 H

Lead
C 10
H 5
H A
C 2
D 10
S 6
Rosenberg
North
Pass
Pass

2nd
A
9
D 2
8
7
5
Soloway
East
2 H
Pass

3rd
3
Q
J
K
8
J
Zia
South
Pass
Pass

4th
7
7
K
H 10
A
S K 8 6
H J 5
D A 3
C A K J 6 5 4
TableS J 9 3
H A Q 8 6 4 3 2
D 7
C 7 2


Par -500
5 D× NS -2
S A 7 4
H 7
D Q J 8 6 2
C Q 10 9 8
TieNickell 159-1254 H East =-6204 H East =-620


Board 94
None Vul
S A J 10 7 4
H 10 4
D 9 8
C K 7 4 2
Cohen
West

2 D
3 SLead
S 2
H A
H Q
H 3
H K
H 9
D 5
D 3
H 6
Rodwell
North

Pass
Dbl2nd
6
7
8
C 3
C 4
S 4
9
10
S 7
Berkowitz
East
1 NT
2 H
3 NT3rd
10
2
5
J
C 5
S 8
K
A
D 4
Meckstroth
South
Pass
Pass
AP4th
Q
4
10
C 2
D 2
S 3
7
8
S 5
Hamman
West

2 D
3 S
4 D
5 D

Lead
S K
S 2
H 2
H A
Rosenberg
North

Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
6
H 9
4
8
Soloway
East
1 NT
2 H
4 C
4 S
6 H

3rd
7
J
Q
5
Zia
South
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

4th
8
Q
7
10
S 6
H K J 9 6 5 2
D A J 5
C Q J 9
TableS Q 8
H A Q 3
D K 6 4 3
C A 10 6 5


Par -980
6 H EW
S K 9 5 3 2
H 8 7
D Q 10 7 2
C 8 3

Nickell +11Nickell 170-1253 NT East +1-4306 H East =-980


Board 95
N-S Vul
S K J 9 6
H 4 3
D 9 6
C K 10 9 8 2
Cohen
West

1 NT
2 NTLead
C 9
D A
D K
Rodwell
North

Pass
Pass2nd
Q
J
2
Berkowitz
East

2 D
3 NT3rd
6
4
5
Meckstroth
South
Pass
Pass
AP4th
4
9
6
Hamman
West

Pass
1 NT
2 S
Pass

Lead
D 2
D A
D K
C Q
Rosenberg
North

Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
3
10
J
3
Soloway
East

1 H
2 D
3 S
4 D

3rd
6
4
5
A
Zia
South
Pass
Pass
Pass
Dbl
AP

4th
8
9
C 2
8
S 10 7 2
H A J 6
D 5 4 3
C A J 7 4
TableS 8 5 4
H K Q 9 2
D A K Q 8 7
C Q


Par -420
4 H EW
S A Q 3
H 10 8 7 5
D J 10 2
C 6 5 3
Schwartz +8Nickell 170-1333 NT West +2-4604 D East =-130


Board 96
E-W Vul
S Q 10 8 6 5
H A J 7
D K
C 8 6 5 2
Cohen
West
1 C
2 D

Lead
C 5
D 6
S 5
D A
Rodwell
North
1 S
Pass

2nd
4
K
2
S 6
Berkowitz
East
Pass
Pass

3rd
K
8
J
10
Meckstroth
South
Pass
Pass

4th
A
5
A
2
Hamman
West
1 C
2 D

Lead
C 6
S A
C Q
C J
C 10
D 3
H 7
D 4
Rosenberg
North
1 S
Pass

2nd
4
5
2
5
8
6
10
7
Soloway
East
Pass
Pass

3rd
K
2
H 2
H 4
H 5
K
Q
S 8
Zia
South
Pass
Pass

4th
A
J
7
9
D 2
8
8
S A
H 9 8
D A Q J 7 6
C A Q J 10 3
TableS K 9 7 4 3 2
H 10 5 4 2
D 10 8
C 4


Par -120
2 NT EW
S J
H K Q 6 3
D 9 5 4 3 2
C K 9 7

TieNickell 170-1332 D West +1-1102 D West +1-110


Board 97
None Vul
S J 6 2
H 9 7 4
D A J 3
C K J 6 5
Cohen
West

Pass
Pass

Lead
S 7
C A
C 4
S 6
S Q
S 10
S 3
H 5
H Q
D 2
C J
Rodwell
North
Pass
2 S
3 NT

2nd
2
Q
D 6
4
J
H 4
H 7
9
6
4
9
Berkowitz
East
Pass
Pass
AP

3rd
5
5
K
K
H 2
H 8
H J
K
D 3
A
H 3
Meckstroth
South
1 NT
3 C


4th
9
3
8
A
8
C 2
C 7
A
D 8
10
Hamman
West

1 S


Lead
D 7
D 9
C K
C 5
D 2
S 5
S A
S 7
H 8
Rosenberg
North
Pass
2 C


2nd
3
4
3
8
5
8
6
J
3
Soloway
East
Pass
AP


3rd
10
A
2
A
J
Q
4
C 9
10
Zia
South
1 C4th
K
8
Q
S 3
Q
2
9
K
4
S A Q 10 7 3
H 10 6 5
D 7 6 5 4
C Q
TableS 5 4
H K J 8 2
D Q 10 8
C 10 9 8 3


Par +120
2 NT NS
S K 9 8
H A Q 3
D K 9 2
C A 7 4 2

Nickell +7Nickell 177-1333 NT South =+4002 C South =+90


Board 98
N-S Vul
S K 10 5 2
H K 9 7
D J 10 4
C Q J 6
Cohen
West

Pass
2 NTLead
H A
H 6
H 9
D A
D Q
S J
C Q
C 3
Rodwell
North

2 H
Pass2nd
5
10
D 9
2
S 9
8
K
10
Berkowitz
East
1 C
Dbl
3 D3rd
7
K
Q
5
6
4
A
J
Meckstroth
South
1 H
Pass
AP4th
2
8
J
4
10
K
2
4
Hamman
West

Pass
Pass
3 C
4 D

Lead
D 2
H 2
C 6
H 8
C A
H 4
S 4
D A
Rosenberg
North

1 NT
Pass
Pass
AP

2nd
5
3
K
Q
5
J
2
Soloway
East
1 C
Dbl
Dbl
3 D


3rd
10
10
7
5
Q
9
J
Zia
South
1 H
2 H
Pass
Pass


4th
Q
K
2
7
4
S 6
3
S 7 4
H J 10 5
D 8 7 6 5
C 10 8 5 2
TableS A Q J 6
H 8 2
D A K Q 9 3
C K 4


Par +100
3 D× EW -1
S 9 8 3
H A Q 6 4 3
D 2
C A 9 7 3
Nickell +5Nickell 182-1333 D East -1+504 D East =-130


Board 99
E-W Vul
S 8 5 3 2
H K 8 7 2
D 6 5
C K 7 3
Cohen
West

1 NT

Lead
H 2
H 5
H 8
D K
D 7
Rodwell
North

Pass

2nd
Q
10
C 2
5
6
Berkowitz
East

3 NT

3rd
A
K
4
2
J
Meckstroth
South
Pass
AP

4th
6
3
J
3
Q
Hamman
West

1 NT

Lead
H 2
H 5
H 7
D K
D 7
Rosenberg
North

Pass

2nd
3
J
C 2
6
5
Soloway
East

3 NT

3rd
A
K
4
2
J
Zia
South
Pass
AP

4th
6
Q
10
3
Q
S A K 10
H J 10 9 6
D K 7
C A 10 9 5
TableS Q 6
H Q 3
D A J 10 9 8 2
C Q 8 2


Par -630
4 NT EW
S J 9 7 4
H A 5 4
D Q 4 3
C J 6 4
TieNickell 182-1333 NT West +1-6303 NT West +1-630


Board 100
Both Vul
S A J 4 3
H J
D K 5
C Q J 7 6 5 4
Cohen
West
Pass
Dbl
AP
Lead
H 3
H 8
Rodwell
North
2 C
Pass

2nd
J
Q
Berkowitz
East
2 H
Pass

3rd
K
5
Meckstroth
South
3 H
3 NT

4th
4
S 3
Hamman
West
Pass
2 H
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H K
S 5
C 4
C K
C 10
C J
C 7
Rosenberg
North
1 C
3 C
3 S
4 H
5 C


2nd
2
7
H 6
3
8
S 6
H 10
Soloway
East
1 H
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
7
K
A
5
Q
S 9
H 4
Zia
South
2 D
3 H
4 C
4 NT
6 C


4th
J
A
2
D 4
H 8
9
S K 8 2
H 9 7 5 3
D 10 3
C 9 8 3 2
TableS Q 10 6 5
H A K 10 8 6
D 9 8 6 4
C


Par +1370
6 C NS
S 9 7
H Q 4 2
D A Q J 7 2
C A K 10
Schwartz +12Nickell 182-1453 NT South +3+6906 C North =+1370


Board 101
N-S Vul
S A Q 10 3
H 6 5 4 2
D Q 8 4
C 8 3
Cohen
West

Pass
Pass

Lead
D 5
S J
S 6
H 7
D 2
H A
S 9
S A
C 3
D K
D 7
Rodwell
North
Pass
2 C
3 NT

2nd
8
8
4
J
4
10
H 3
C 4
A
C 7
Berkowitz
East
1 D
Pass
AP

3rd
9
3
10
Q
10
4
Q
C 2
6
3
Meckstroth
South
1 NT
2 D


4th
J
7
K
2
A
S 2
5
D 6
5
Q
Hamman
West

2 D
AP

Lead
D 2
S 9
H 7
S 6
C 8
D 3
S J
S 10
C 3
Rosenberg
North
Pass
2 H


2nd
4
8
A
4
4
8
H 8
7
A
Soloway
East
1 D
Pass


3rd
7
3
3
Q
10
9
A
H J
Zia
South
1 NT
3 NT


4th
J
K
2
2
Q
A
5
H Q
S 8 4
H Q 10 9 8 3
D 6 5 3 2
C Q 5
TableS K 7 5 2
H 7
D K 10 9 7
C A J 9 4


Par +140
3 S North
S J 9 6
H A K J
D A J
C K 10 7 6 2

TieNickell 182-1453 NT South -1-1003 NT South -1-100


Board 102
E-W Vul
S K 9 2
H K Q 5 3
D K J 7 6 2
C K
Cohen
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C 10
S 3
S 2
Rodwell
North

2 C
2 NT
3 NT
5 D
5 S


2nd
K
8
7
Berkowitz
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
5
K
A
Meckstroth
South
1 C
2 H
3 S
4 NT
5 H
6 S


4th
A
5
Hamman
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
C J
D A
D Q
H 2
D K
D J
D 7
H Q
H 3
Rosenberg
North

2 D
3 S
4 C
4 NT
5 H
7 NT

2nd
K
4
5
8
C 3
C 4
C 5
7
J
Soloway
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
2
2
6
K
S 3
S 4
S 6
4
A
Zia
South
2 C
2 S
3 NT
4 D
5 D
5 S


4th
A
3
9
6
8
10
C 6
9
10
S 8
H 10 9 8
D 10 8 5 4
C J 10 9 8 6
TableS Q 7 5
H J 7 6
D 9 3
C 7 5 4 3 2


Par +1520
7 NT NS
S A J 10 6 4 3
H A 4 2
D A Q
C A QSchwartz +11Nickell 182-1566 S South =+9807 NT South =+1520


Board 103
Both Vul
S Q 9 8 6 4
H A 10 7 4 2
D 10 4
C 9
Cohen
West

3 C
AP


Lead
C A
C 10
H 4
S 2
S J
H Q
H 9
S 10
Rodwell
North

3 S2nd
4
8
6
7
A
8
J
Berkowitz
East

Pass3rd
K
Q
K
Q
C 3
2
A
Meckstroth
South
1 C
4 S4th
9
S 4
5
K
6
3
S 5
Hamman
West

2 C
Pass
AP

Lead
C K
C 3
H 4
H K
H 9
D 10
D K
Rosenberg
North

Dbl
4 C


2nd
9
H 2
3
8
J
3
Q
Soloway
East

3 C
Pass


3rd
10
5
Q
7
A
A
4
Zia
South
1 D
Dbl
4 H


4th
8
4
5
6
D 2
6
5
S 7
H J 8 5
D Q 6
C K Q J 7 6 3 2
TableS K J 10 5
H 6 3
D 8 5 3 2
C A 10 5


Par +1370
6 D North
S A 3 2
H K Q 9
D A K J 9 7
C 8 4Schwartz +13Nickell 182-1694 S North -1-1004 H South +1+650


Board 104
None Vul
S K J 7
H 10 5
D 10 8 7 3
C K 9 8 5
Cohen
West
Pass
2 S
AP


Lead
S 3
H 9
H K
C Q
H Q
H 3
H 2
C A
C 2
D 10
S 8
S 10
Rodwell
North
Pass
Dbl2nd
J
A
7
10
J
S 2
D 4
7
S 5
Q
K
H 4
Berkowitz
East
1 S
Pass3rd
Q
6
10
5
D 3
D 7
D 8
8
K
K
A
D 2
Meckstroth
South
Dbl
4 H4th
4
5
8
3
S 9
D 6
D J
4
6
A
6
Hamman
West
Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
C 10
H A
H K
H Q
C A
H 2
C 2
D 8
S 2
Rosenberg
North
Pass
1 NT
2 NT
4 H

2nd
5
6
7
J
7
D 2
S 5
Q
Soloway
East
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
3
5
10
D 3
8
D 7
K
K
Zia
South
1 H
2 S
3 H


4th
Q
8
9
S 10
4
D 6
6
A
S 8 5 3 2
H J 7 6
D A 9 4 2
C 10 7
TableS A Q 10 9
H 9 8
D Q J 6
C J 6 4 3


Par +300
4 S× EW -2
S 6 4
H A K Q 4 3 2
D K 5
C A Q 2TieNickell 182-1694 H South -1-504 H South -1-50


Board 105
E-W Vul
S J 7 6
H A Q 10
D K 6
C A 10 8 7 4
Cohen
West

Dbl
Pass


Lead
C K
D K
D 6
D 7
S 6
Rodwell
North
1 D
Rdbl
4 H


2nd
A
4
J
Q
Q
Berkowitz
East
Pass
3 S
AP


3rd
3
2
A
H A
10
Meckstroth
South
1 H
4 D4th
6
8
3
S 9
Hamman
West

Pass
Pass
AP

Lead
C K
D K
D 6
H 6
Rosenberg
North
1 C
1 NT
2 H


2nd
A
4
J
10
Soloway
East
Pass
Pass
Pass


3rd
3
2
5
2
Zia
South
1 H
2 D
4 H


4th
6
3
Q
J
S A 5 3
H 7 6
D Q 10 8 3
C K Q J 5
TableS K Q 9 8 4 2
H 5 4 2
D J 4
C 3 2


Par +420
4 H NS
S 10
H K J 9 8 3
D A 9 7 5 2
C 9 6
Nickell +1Nickell 183-1694 H South +1+4504 H South =+420


TopMain

United States Bridge ChampionshipJune 2002Memphis TNEast Memphis Hilton
Final, Segment 8OpenNickell NSClosedSchwartz NS
Board 106
Both Vul
S 10 9 6 3
H 9 7 3
D J 7 5
C 9 7 2
Zia
West

3 H
4 D
4 S
6 S

Lead
H 7
H A
D 6
S K
C A
D 2
H J
D 9
Soloway
North

Pass
Pass
Pass
AP

2nd
2
10
4
H 4
3
8
9
J
Rosenberg
East
2 NT
4 C
4 H
5 S


3rd
Q
3
7
2
6
K
D 3
S 4
Hamman
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
6
K
A
3
2
5
5
Rodwell
West

1 S
2 S
3 NT
4 S

Lead
H 9
H A
H 5
S 2
D A
D 3
D 9
Cohen
North

Pass
Pass
Pass
AP

2nd
2
J
10
3
6
8
J
Meckstroth
East
1 C
2 H
2 NT
4 C


3rd
Q
3
7
K
4
K
S 4
Berkowitz
South
1 H
Pass
Pass
Pass


4th
6
K
D 2
H 4
5
7
10
S A 8 7 5 2
H J 10 6
D K 9 4
C 8 6
TableS K Q J 4
H K 2
D A 3 2
C A K J 4


Par -630
4 NT EW
S
H A Q 8 5 4
D Q 10 8 6
C Q 10 5 3
Nickell +13Nickell 196-1696 S West -1+1004 S West +1-650


Board 107
None Vul
S 9 8
H A 6 4
D K Q 10 4
C K 7 3 2
Zia
West

Pass
Pass

Lead
H 3
D 5
D 4
D 8
S K
C J
S J
H 5
C A
Soloway
North

1 D
1 NT

2nd
9
6
3
S 3
A
4
2
7
3
Rosenberg
East

Pass
AP

3rd
2
K
J
10
4
2
5
K
8
Hamman
South
Pass
1 S


4th
6
2
9
A
8
Q
9
4
10
Rodwell
West

Pass
Dbl

Lead
H 7
S J
S K
D 5
D 10
D 8
H 3
D K
H 4
C 8
S Q
Cohen
North

1 D
Rdbl

2nd
2
2
A
6
2
C 4
J
7
Q
10
Meckstroth
East

Pass
1 NT

3rd
6
3
4
Q
J
4
K
C J
8
A
Berkowitz
South
Pass
1 H
AP

4th
10
8
9
3
9
A
A
C 5
S 5
2
S Q 6 5 4 3
H K 2
D 9 6
C A 6 5 4
TableS K J
H Q 10 5 3
D A 7 3 2
C Q 9 8


Par -100
2 NT× NS -1
S A 10 7 2
H J 9 8 7
D J 8 5
C J 10

Nickell +5Nickell 201-1691 NT North =+901 NT East =-90


Board 108
N-S Vul
S 7
H K 6 3 2
D 9 5 3 2
C K 7 5 3
Zia
West
Pass
Dbl
2 S

Lead
H J
H 7
C 8
D 2
H 10
C 3
C Q
D K
C J
S 6
Soloway
North
Pass
Pass
2 NT

2nd
2
A
4
6
K
9
S 3
7
2
Rosenberg
East
1 S
2 C
AP

3rd
Q
9
K
J
S 5
A
5
3
S Q
Hamman
South
1 NT
Pass


4th
4
3
6
Q
D 4
D 8
10
A
7
Rodwell
West
Pass
2 S
AP

Lead
H J
S 7
C 4
S 4
D 2
H A
S 2
H 3
S 10
H 6
Cohen
North
Pass
Dbl


2nd
K
9
3
3
6
8
A
C 10
H 5
Meckstroth
East
1 S
Pass


3rd
7
J
9
C 5
K
2
C 7
C A
C K
Berkowitz
South
1 NT
3 C


4th
4
Q
Q
6
7
Q
5
10
8
S A Q 3
H J 10 9 8 5
D Q 10 8 7
C 4
TableS K 9 8 6 5
H Q 7
D A 6
C J 10 9 6


Par +110
3 C NS
S J 10 4 2
H A 4
D K J 4
C A Q 8 2
Schwartz +9Nickell 201-1782 NT South -3-3003 C South =+110


Board 109
Both Vul
S A 7 5 4
H 7
D K Q 2
C A Q 8 5 3
Zia
West

Pass
3 H

Lead
D K
H 3
S 10
C A
D Q
Soloway
North
1 S
2 C
Pass

2nd
4
K
A
K
7
Rosenberg
East
Pass
Pass
4 H

3rd
A
7
2
6
Hamman
South
1 NT
Pass
AP

4th
5
2
9
4
Rodwell
West

2 H
3 H

Lead
D Q
C 3
D 7
H 3
S 10
C A
C 5
S K
Cohen
North
1 D
3 C
AP

2nd
4
K
J
A
A
2
H 4
Q
Meckstroth
East
1 S
Pass


3rd
8
6
6
7
2
J
10
D 9
Berkowitz
South
2 D
3 D


4th
5
7
2
2
9
4
9
S 10
H A K Q J 8 5
D 9 6 5
C 9 7 4
TableS K J 8 6 3 2
H 6 4 2
D 7 4
C K 2


Par +130
4 D NS
S Q 9
H 10 9 3
D A J 10 8 3
C J 10 6


Nickell +6Nickell 207-1784 H West -1+1003 H West =-140


Board 110
None Vul
S 2
H A J 6
D K Q J 9 7
C A Q 7 6
Zia
West

Pass
3 S
AP

Lead
S 6
S 4
H A
H J
S K
S 9
H 9
D A
Soloway
North

1 C
Dbl


2nd
2
10
7
10
C 6
C 7
3
Rosenberg
East
Pass
1 S
Pass


3rd
A
J
5
Q
5
Q
C Q
Hamman
South
Pass
Dbl
4 H


4th
3
H 6
2
K
8
H 8
C 3
Rodwell
West

Pass
3 S
AP

Lead
S 9
S 7
D 7
C J
S 5
C 7
H 5
D K
C Q
C A
S 6
H Q
Cohen
North

1 C
Dbl


2nd
2
10
4
2
8
3
2
5
4
5
D 9
Meckstroth
East
Pass
1 S
Pass


3rd
A
J
A
6
K
10
A
2
D 3
D 10
4
Berkowitz
South
Pass
Dbl
4 H


4th
3
H 6
6
K
H J
8
7
8
9
H 3
H 8
S K J 9 6
H K 4 3 2
D 8 6
C 9 8 2
TableS A Q 7 5 4
H 10 7
D 5 4
C K 5 4 3


Par +400
5 D NS
S 10 8 3
H Q 9 8 5
D A 10 3 2
C J 10TieNickell 207-1784 H South -1-504 H South -1-50


Board 111
N-S Vul
S A 10 7 5
H Q 7 5
D K J 9 3 2
C A
Zia
West

Pass
Pass
Pass

Lead
S 9
C 7
D 2
C 6
D K
S 6
D J
H 7
C 3
H 3
D 9
Soloway
North

1 D
1 S
2 H

2nd
10
4
5
8
6
A
8
2
S 5
9
Rosenberg
East

Pass
Pass
AP

3rd
J
9
Q
H 5
4
3
S 8
K
Q
Q
Hamman
South
Pass
1 H
1 NT


4th
4
A
7
2
A
2
10
A
K
6
Rodwell
West

Pass
Pass
Dbl

Lead
S 9
S K
D 2
D 4
C 5
D K
D 9
C 8
C 10
H 5
C 9
Cohen
North

1 D
1 S
2 H

2nd
10
2
8
A
A
6
C 7
S 5
J
2
S 7
Meckstroth
East

Pass
Pass
AP

3rd
J
6
Q
3
2
S 8
C 4
Q
H Q
3
S Q
Berkowitz
South
Pass
1 H
Pass


4th
4
A
7
5
6
10
H 9
K
S 3
10
H 4
S 9 6
H A 10 9
D A 10 7
C J 9 8 5 3
TableS K Q J 3
H J 6 2
D 8 6 5
C Q 7 2


Par +120
2 NT South
S 8 4 2
H K 8 4 3
D Q 4
C K 10 6 4


TieNickell 207-1782 H South =+1102 H South =+110


Board 112
E-W Vul
S A 6 3 2
H K 9 8 6 4
D 3
C J 6 2
Zia
West
1 NT
Pass

Lead
D 3
C 7
S 8
H 6
C 5
Soloway
North
Pass
Pass

2nd
2
2
4
5
6
Rosenberg
East
2 S
3 NT

3rd
J
10
K
10
9
Hamman
South
3 D
AP

4th
A
8
A
Q
A
Rodwell
West
1 NT
3 H

Lead
S 2
C 7
S 9
S 6
C 5
H J
H 10
D 9
C 10
S 3
Cohen
North
Pass
Pass

2nd
8
2
5
J
6
3
2
4
D 5
Meckstroth
East
2 NT
3 NT

3rd
4
K
10
7
Q
4
6
3
D 10
Berkowitz
South
Pass
AP

4th
Q
8
A
K
A
5
C 3
K
J
S K Q 10
H A Q 7 3 2
D A 10 4
C 7 5
TableS J 9 8
H 5
D K 6 2
C K Q 10 9 4 3


Par -630
4 NT West
S 7 5 4
H J 10
D Q J 9 8 7 5
C A 8Schwartz +13Nickell 207-1913 NT West +2-6603 NT West -2+200


Board 113
None Vul
S 8 5 4
H 10 7 5
D K 9 2
C K 9 8 7
Zia
West

2 S
3 D
6 C


Lead
S 7
C 2
S 2
C A
H K
H Q
Soloway
North
Pass
Pass
Pass
AP


2nd
A
7
K
8
5
8
Rosenberg
East
2 H
3 C
3 S3rd
4
10
5
H 2
A
D 3
Hamman
South
Pass
Pass
Pass4th
10
Q
6
D 4
3
7
Rodwell
West

2 C
2 NT
4 C
5 NT

Lead
D 2
C 10
C 6
Cohen
North
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
Q
Q
8
Meckstroth
East
1 H
2 H
3 NT
4 H
6 C

3rd
6
A
Berkowitz
South
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

4th
3
7
S A K J
H K
D A 3
C A J 6 5 4 3 2
TableS Q 10 6
H A Q 9 6 4 2
D Q 10 7
C 10


Par -990
6 NT EW
S 9 7 3 2
H J 8 3
D J 8 6 5 4
C Q


TieNickell 207-1916 C East -2+1006 C West -2+100


Board 114
N-S Vul
S A K
H A 7
D 9 8 7 2
C A K Q 7 3
Zia
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
S 6
D 2
C 9
D 7
Soloway
North

2 C
2 NT
5 NT


2nd
A
5
4
Q
Rosenberg
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
8
A
K
K
Hamman
South
1 H
2 D
3 NT
6 D


4th
3
4
2
3
Rodwell
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C 2
C 3
C 6
D 2
S 3
D 7
Cohen
North

2 C
2 NT
4 NT


2nd
10
5
S 2
5
6
Q
Meckstroth
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
J
9
K
K
A
Berkowitz
South
1 D
2 H
3 NT
6 C


4th
A
4
8
3
4
S 10 7 6 2
H 10 9 4 2
D 10 4 3
C J 4
TableS Q J 8 5 4
H Q 8 6
D Q 5
C 8 5 2


Par +2220
7 NT NS
S 9 3
H K J 5 3
D A K J 6
C 10 9 6


TieNickell 207-1916 D South +1+13906 C North +1+1390


Board 115
E-W Vul
S Q 6
H A K 9
D 9 8 6 5 4
C 9 6 4
Zia
West

2 NT
3 H
4 D
6 C

Lead
S 8
C 5
D 7
S 10
S 5
H K
H A
Soloway
North

Pass
Pass
Pass
Dbl

2nd
A
4
Q
Q
4
2
5
Rosenberg
East

3 C
4 C
4 NT
AP

3rd
6
J
A
K
C 8
4
6
Hamman
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
3
10
4
2
C 9
3
10
Rodwell
West

2 NT
3 D
3 NT


Lead
H A
Cohen
North

Pass
Pass
AP


2nd
2
Meckstroth
East

3 C
3 H
Berkowitz
South
Pass
Pass
Pass
S A 10
H Q J 10 3
D A K 10
C K Q 8 5
TableS K 9 5 3
H 7 5 2
D 7
C A J 7 3 2


Par -660
5 NT EW
S J 8 7 4 2
H 8 6 4
D Q J 3 2
C 10Nickell +15Nickell 222-1916 C× East -2+5003 NT West +2-660


Board 116
Both Vul
S 8 5 2
H Q J 5 4 2
D 7 6 4
C A 6
Zia
West
Pass
1 H
4 D

Lead
S K
C 3
S Q
S J
S 10
C 2
H 3
C 5
H 8
C 7
H Q
Soloway
North
Pass
2 H
AP

2nd
3
K
4
9
C Q
8
5
9
J
J
D Q
Rosenberg
East
1 D
3 C


3rd
2
4
5
8
C A
D 9
D 8
D K
D J
D 3
A
Hamman
South
Dbl
3 S


4th
A
6
6
7
D 5
H 2
6
H 4
7
D 4
9
Rodwell
West
Pass
Rdbl
2 D

Lead
S K
C 3
S 10
S Q
C 8
H 5
C 10
H 8
C 7
Cohen
North
Pass
1 H
2 H

2nd
3
K
4
9
Q
D 5
J
2
9
Meckstroth
East
1 D
2 C
3 D

3rd
8
4
2
5
A
6
D 9
D 8
D K
Berkowitz
South
Dbl
Pass
AP

4th
A
6
7
6
5
3
H 4
7
H J
S 9 4 3
H K 10 9 8 3
D K 9 3
C Q 4
TableS A 7 6
H
D A Q J 8 5
C 10 7 5 3 2


Par +110
2 H NS
S K Q J 10
H A 7 6
D 10 2
C K J 9 8

Nickell +7Nickell 229-1914 D East -2+2003 D East =-110


Board 117
N-S Vul
S K 9 8 7
H
D Q J 10 9 7 6 3
C K 9
Zia
West

Pass
3 C
4 S

Lead
H K
D 8
C A
C 3
D J
H A
S A
C 6
H J
C 10
Soloway
North
Pass
2 D
3 D
AP

2nd
2
2
2
5
C 4
4
J
Q
S 9
H 5
Rosenberg
East
1 C
2 S
3 S


3rd
D 3
Q
7
J
S 5
D 6
4
S Q
S 10
H 6
Hamman
South
1 H
Pass
Pass


4th
Q
A
9
K
4
S 2
7
D 7
3
Rodwell
West

Pass
4 C
Dbl

Lead
S A
C A
S 3
C 9
H A
C 5
S 7
Cohen
North
1 D
3 D
Pass
5 D

2nd
5
2
J
3
2
H 6
10
Meckstroth
East
2 C
3 S
Pass
Dbl

3rd
4
J
Q
Q
S 9
D 3
D 8
Berkowitz
South
2 H
Pass
4 H
AP

4th
8
K
K
7
Q
8
S Q 4
H J 10 6 4 2
D K 5 4 2
C J 7
TableS A 10 6 3 2
H Q
D A
C A 10 8 6 4 3


Par -140
3 S West
S J 5
H A K 9 8 7 5 3
D 8
C Q 5 2

Nickell +12Nickell 241-1914 S East -2+1005 D× North -2-500


Board 118
E-W Vul
S A Q 9 7 6
H J 9
D J 9 6 2
C K 9
Zia
West

Pass
Pass
Pass

Lead
C 3
C 2
C J
D A
D K
D Q
S 10
C 7
H Q
S 5
Soloway
North

1 H
2 S
3 NT

2nd
K
4
S 6
5
4
8
2
H 3
A
8
Rosenberg
East
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
A
10
8
2
6
9
Q
6
4
A
Hamman
South
1 C
2 H
2 NT


4th
5
9
Q
10
S 4
S 3
K
S 7
9
J
Rodwell
West

Pass
Pass


Lead
C J
C 2
C 6
H 3
C 8
D 10
S 10
H J
Cohen
North

3 H
3 NT


2nd
K
5
S 6
4
S 5
A
2
2
Meckstroth
East
2 H
Pass
AP


3rd
A
10
7
9
3
8
A
7
Berkowitz
South
2 NT
3 S4th
4
9
Q
10
S 7
2
3
6
S 8 2
H 6 4
D 8 7 5 4 3
C J 10 6 3
TableS K J 4 3
H Q 10 5 2
D 10
C A 8 7 2


Par +430
4 NT North
S 10 5
H A K 8 7 3
D A K Q
C Q 5 4

TieNickell 241-1913 NT South =+4003 NT South =+400


Board 119
Both Vul
S Q 8
H J 8 5
D A 9 6 3
C K J 10 5
Zia
West

1 S
Pass
Pass

Lead
S 6
H 3
D 7
H 8
C 9
S 2
C K
H 5
Soloway
North

Dbl
3 S
4 H

2nd
8
C 4
5
10
A
Q
6
4
Rosenberg
East

2 S
Pass
AP

3rd
J
J
10
K
5
7
D J
Hamman
South
1 C
3 H
3 NT


4th
A
A
A
S 5
2
10
7
Rodwell
West

1 S
Pass


Lead
S 6
H 3
D 7
C 9
S 2
C K
H 8
D J
Cohen
North

2 S
4 H


2nd
8
S 3
K
A
Q
3
10
Q
Meckstroth
East

Dbl
AP


3rd
J
J
8
5
7
D 5
Q
A
Berkowitz
South
1 C
3 H4th
A
A
3
2
10
4
C 7
S 9 6 5 3 2
H
D Q 10 8
C A Q 8 7 4
TableS J 7 4
H A 10 9 4
D 7 4 2
C 6 3 2


Par +660
5 NT NS
S A K 10
H K Q 7 6 3 2
D K J 5
C 9TieNickell 241-1914 H South +1+6504 H South +1+650


Board 120
None Vul
S Q 9
H Q 9 7
D A K Q 3
C K Q J 3
Zia
West
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP


Lead
C A
Soloway
North
1 C
1 NT
2 S
4 C
5 D
Rosenberg
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Hamman
South
1 S
2 H
3 S
4 NT
6 S
Rodwell
West
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
D 9
C K
C Q
Cohen
North
1 C
1 NT
2 D
3 C
4 C
5 C
6 C

2nd
7
2
H 6
Meckstroth
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

3rd
4
5
6
Berkowitz
South
1 S
2 C
2 S
3 H
4 D
5 NT


4th
A
4
S 5 4
H 10 5 3
D J 8 4 2
C A 8 7 4
TableS 8 7 2
H K 8 6 4 2
D 10 9 6 5
C 2


Par +990
6 NT NS
S A K J 10 6 3
H A J
D 7
C 10 9 6 5

Schwartz +14Nickell 241-2056 S South -1-506 C North =+920
TopMain

© 2002 Richard Pavlicek