Main   Match AS14 by Richard Pavlicek  

2009 Spingold

Meltzer vs. Jansma

BoardMeltzer NSScoreJansma NSScoreIMP ResultState of Match
12 C East +1-1103 S East =-140Meltzer +1Meltzer 1-0
24 H East =-4204 H West +1-450Meltzer +1Meltzer 2-0
33 H South =+1403 H South =+140TieMeltzer 2-0
46 NT East =-14406 NT East =-1440TieMeltzer 2-0
51 NT South +1+1201 NT East -2+100Meltzer +1Meltzer 3-0
63 NT West =-6003 NT West -1+100Jansma +12Jansma 12-3
73 NT North +2+6603 NT North =+600Meltzer +2Jansma 12-5
82 C North =+904 S North =+420Jansma +8Jansma 20-5
94 S North =+4204 S South =+420TieJansma 20-5
104 S South -1-1004 S South -1-100TieJansma 20-5
114 S North =+4204 S North +1+450Jansma +1Jansma 21-5
121 NT West =-901 NT West +2-150Meltzer +2Jansma 21-7
132 NT West -1+1001 NT West -1+100TieJansma 21-7
144 S South =+4204 S South =+420TieJansma 21-7
152 S East =-1103 D South -1-100TieJansma 21-7
163 H South -1-50Passed out0Jansma +2Jansma 23-7

173 NT East =-4003 NT East =-400TieJansma 23-7
183 NT East +1-4303 S East +1-170Jansma +6Jansma 29-7
192 NT North =+1202 D South +2+130TieJansma 29-7
204 S South +1+6504 S South +1+650TieJansma 29-7
214 S× East -5+11005 D North +1+620Meltzer +10Jansma 29-17
224 S East +1-6504 S East +1-650TieJansma 29-17
233 C South +2+1505 C South -1-100Meltzer +6Jansma 29-23
244 D North -2-1003 NT North -2-100TieJansma 29-23
255 D West -2+2003 NT West -2+200TieJansma 29-23
264 S West =-6203 NT West -1+100Jansma +12Jansma 41-23
274 S North +1+4506 S North =+980Jansma +11Jansma 52-23
283 NT West -1+505 D East -1+50TieJansma 52-23
292 S East +1-1404 S East -1+100Jansma +6Jansma 58-23
304 S West +1-4502 D× South -2-300Jansma +4Jansma 62-23
314 S West +1-4505 D× East -2+300Jansma +13Jansma 75-23
321 NT South +1+1201 H× East -3+800Jansma +12Jansma 87-23

493 S South -1-504 H West -1+50Jansma +3Jansma 90-23
504 S East =-4204 S East =-420TieJansma 90-23
513 C West +1-1303 D East +1-130TieJansma 90-23
524 H South =+6203 NT South =+600Meltzer +1Jansma 90-24
535 D South -1-1005 D South -1-100TieJansma 90-24
544 H West +1-6504 H East +1-650TieJansma 90-24
554 H South =+6204 H North =+620TieJansma 90-24
563 NT South +1+4303 NT South +1+430TieJansma 90-24
571 NT East +1-1201 NT East +2-150Meltzer +1Jansma 90-25
586 C South =+13703 NT South +2+660Meltzer +12Jansma 90-37
593 NT South =+4003 NT South =+400TieJansma 90-37
605 D North -2-2003 C× East -1+100Jansma +7Jansma 97-37
611 NT West =-901 NT West =-90TieJansma 97-37
623 D East =-1102 D East +2-130Meltzer +1Jansma 97-38
633 H South -1-1004 D East -1+50Jansma +4Jansma 101-38
645 H South -1-505 H× South -1-100Meltzer +2Jansma 101-40


Spingold Knockout TeamsAugust 2009Washington DCMarriott Wardman Park
Final, Segment 1OpenMeltzer NSClosedJansma NS
Board 1
None Vul
S 9 8 5 4
H 9 6
D A Q 10 9
C K 9 6
Granovetter
West

Pass

Lead
D 5
C 6
C 3
C K
H J
D 4
S A
S K
Berkowitz
North
Pass
Pass

2nd
J
4
7
A
A
K
2
3
Ekeblad
East
2 C


3rd
Q
J
9
Q
3
A
J
H 4
Cohen
South
Pass


4th
3
5
2
10
6
C 8
4
5
Meltzer
West

1 NT

Lead
C Q
D 3
C K
C 9
D 5
H J
D 6
H Q
v.Prooijen
North
Pass
Pass

2nd
5
4
4
2
8
A
2
Larsen
East
1 S
3 S

3rd
6
J
3
J
9
3
10
Jansma
South
Pass
AP

4th
A
Q
7
10
S 7
6
S 6
S J
H K 8 7 4 3
D K J 8 2
C 10 7 5
TableS A K Q 10 7 6
H Q J
D 3
C A 8 4 2


Par -140
3 S EW
S 3 2
H A 10 5 2
D 7 6 5 4
C Q J 3

Meltzer +1Meltzer 1-02 C East +1-1103 S East =-140


Board 2
N-S Vul
S A 9
H 6 3
D K 9 6 5 4 3 2
C 4 2
Granovetter
West

1 S
2 D
2 NT
3 H

Lead
D A
H 8
H 4
H 7
S 3
C 4
S 2
Berkowitz
North

Pass
Dbl
Pass
Pass

2nd
7
5
2
D 5
4
5
9
Ekeblad
East
1 C
1 NT
2 H
3 C
4 H

3rd
6
3
Q
K
K
6
10
Cohen
South
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

4th
Q
J
6
9
A
8
J
Meltzer
West

1 S
3 HLead
D 2
C 3
H 5
H 4
H Q
S 5
v.Prooijen
North

2 D
Pass2nd
Q
9
3
8
D 3
A
Larsen
East
1 C
Dbl
4 H3rd
A
2
K
A
10
3
Jansma
South
Pass
3 D
AP4th
7
5
2
6
9
S K 7 6 5 2
H A Q 7 5
D 7
C J 9 8
TableS Q 10 3
H K J 10 4
D Q
C A K Q 7 5


Par -450
5 S EW
S J 8 4
H 9 8 2
D A J 10 8
C 10 6 3Meltzer +1Meltzer 2-04 H East =-4204 H West +1-450


Board 3
E-W Vul
S A J 10 6
H Q J 9 2
D Q J
C Q 7 5
Granovetter
West

Pass
Pass
2 S
AP

Lead
C J
C A
C 8
S 9
H Q
S 2
Berkowitz
North

1 D
2 H
Pass


2nd
Q
2
9
A
5
Ekeblad
East

Pass
Dbl
Pass


3rd
K
10
H 10
3
4
Cohen
South
Pass
1 H
Rdbl
3 H


4th
3
5
7
4
K
Meltzer
West

Pass
Pass
2 S
AP

Lead
C J
C 10
C A
C 4
D K
v.Prooijen
North

1 C
2 H
Pass


2nd
5
Q
9
6
Q
Larsen
East

Pass
Dbl
Pass


3rd
8
K
D 8
H K
2
Jansma
South
Pass
1 H
Pass
3 H


4th
3
2
7
D J
A
S 9 8 5 2
H K 10
D K 10 8 5 4
C J 10
TableS K Q 7 3
H 6 5
D 7 6 2
C A K 8 4


Par +140
3 H NS
S 4
H A 8 7 4 3
D A 9 3
C 9 6 3 2


TieMeltzer 2-03 H South =+1403 H South =+140


Board 4
Both Vul
S 6 3
H 10 7 5 3
D 9 6 4
C 10 9 7 6
Granovetter
West
1 C
1 S
2 D
2 S
3 C
3 NT
4 S
6 NT

Lead
S 8
Berkowitz
North
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP
Ekeblad
East
1 H
2 C
2 H
2 NT
3 S
4 C
5 H
Cohen
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Meltzer
West
1 D
2 H
6 NT


Lead
H 6
v.Prooijen
North
Pass
Pass
AP
Larsen
East
2 C
3 NT
Jansma
South
Pass
Pass
S 10 7
H A K Q
D A J 10 8 7
C K J 8
TableS A K Q
H J 4 2
D K Q 2
C Q 4 3 2


Par -1440
6 NT EW
S J 9 8 5 4 2
H 9 8 6
D 5 3
C A 5
TieMeltzer 2-06 NT East =-14406 NT East =-1440


Board 5
N-S Vul
S 10 7 4
H K Q 9
D A J 8 5
C Q 7 6
Granovetter
West

Pass
AP

Lead
H 6
S 4
S 3
H J
S 7
C 5
C 6
H 2
S J
C K
D 7
Berkowitz
North
1 D
1 S


2nd
K
5
6
10
A
4
A
A
D 3
H 7
6
Ekeblad
East
Dbl
Pass


3rd
8
Q
10
3
8
9
3
5
D 5
7
A
Cohen
South
1 H
1 NT


4th
4
2
K
Q
D 2
Q
10
9
9
8
9
Meltzer
West

Pass


Lead
S Q
S 3
D Q
D 9
S 7
S 9
H 4
D J
H 9
H 10
C 6
v.Prooijen
North
Pass
Pass


2nd
2
6
4
7
A
J
6
C 5
J
C 9
8
Larsen
East
1 NT3rd
4
10
2
K
8
H 5
Q
C 2
A
K
K
Jansma
South
Pass4th
5
K
5
A
H 3
D 8
2
3
7
8
10
S 6 2
H 7 6 5 3
D K 10 6 3 2
C 10 9
TableS A K 9 5
H J 8 2
D Q 9
C A J 8 5


Par +120
2 NT North
S Q J 8 3
H A 10 4
D 7 4
C K 4 3 2

Meltzer +1Meltzer 3-01 NT South +1+1201 NT East -2+100


Board 6
E-W Vul
S Q 9
H 8 6 5 4
D A 8 6 4 2
C Q 6
Granovetter
West

1 NT
3 NT

Lead
D 4
C A
C 2
S Q
D 3
S 9
Berkowitz
North

Pass
AP

2nd
K
3
4
3
A
5
Ekeblad
East
Pass
3 C


3rd
10
5
J
2
9
4
Cohen
South
Pass
Pass


4th
5
6
Q
A
H 3
K
Meltzer
West

1 NT
3 C

Lead
D 2
C A
C 9
H 5
H J
C K
C J
C 5
D 7
H 8
v.Prooijen
North

Pass
Pass

2nd
K
3
4
7
K
H 6
D 4
D 6
A
Larsen
East
Pass
2 NT
3 NT

3rd
10
7
10
A
4
2
8
S 3
9
Jansma
South
Pass
Pass
AP

4th
5
6
Q
Q
9
S 4
S 2
H 2
S 8
S A K 6
H K Q
D 7 5 3
C K J 10 7 5
TableS 7 5 3
H 9 7
D K Q J 9
C A 9 8 2


Par -130
4 C EW
S J 10 8 4 2
H A J 10 3 2
D 10
C 4 3
Jansma +12Jansma 12-33 NT West =-6003 NT West -1+100


Board 7
Both Vul
S K Q 4 3
H K 9 7 6 4
D A 7
C A 9
Granovetter
West

Pass

Lead
H Q
D A
S 3
H A
Berkowitz
North

3 NT

2nd
2
6
A
Ekeblad
East

AP

3rd
3
2
J
Cohen
South
3 D


4th
K
4
5
Meltzer
West

Pass

Lead
C 2
D A
D 7
D Q
D 10
D 9
D 5
D 3
v.Prooijen
North

3 NT

2nd
3
6
J
S 5
C 7
C 5
H 8
S 6
Larsen
East

AP

3rd
J
2
K
H 4
H 6
S 3
H 9
S 4
Jansma
South
3 D


4th
A
4
H 3
8
H 10
C 4
S 2
S 10 8 7 6 5
H 8 3
D 4
C Q J 7 6 5
TableS A 9 2
H A Q 10
D J 8 6
C 10 8 4 2


Par +660
5 NT North
S J
H J 5 2
D K Q 10 9 5 3 2
C K 3

Meltzer +2Jansma 12-53 NT North +2+6603 NT North =+600


Board 8
None Vul
S A 9 5 3
H
D J 7 2
C A Q J 10 7 4
Granovetter
West
Pass
Pass

Lead
H J
H K
C 2
H 10
C J
C A
C 10
S A
S 3
H 8
Berkowitz
North
2 C


2nd
A
7
3
2
6
D 4
H 9
8
Q
Ekeblad
East
Pass


3rd
3
D 7
Q
Q
H 5
H 6
D 6
2
7
Cohen
South
Pass


4th
D 2
4
K
C 4
5
8
9
6
4
Meltzer
West
Pass
2 D

Lead
H J
H K
C 2
C Q
S J
D K
D 4
S A
v.Prooijen
North
1 C
4 S

2nd
A
7
3
K
4
6
8
8
Larsen
East
1 H
AP

3rd
Q
D J
A
S 2
3
5
A
7
Jansma
South
Dbl


4th
D 7
4
6
5
Q
2
S 5
6
S 6 4
H Q 7 3
D A Q 5 3
C 9 8 5 3
TableS K Q 8
H J 10 9 8 4
D K 10 4
C K 6


Par +100
3 H× EW -1
S J 10 7 2
H A K 6 5 2
D 9 8 6
C 2Jansma +8Jansma 20-52 C North =+904 S North =+420


Board 9
E-W Vul
S J 8 6 5
H J 10 5
D A K Q 6
C J 5
Granovetter
West

Pass
APLead
C 2
C 5
C A
D A
D K
D Q
D 6
Berkowitz
North
1 D
1 S
2nd
3
9
S 9
5
7
8
Ekeblad
East
Pass
Pass
3rd
10
Q
S J
9
H 3
H 6
Cohen
South
1 H
4 S
4th
J
4
6
2
3
4
Meltzer
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
D 2
D K
D Q
C 5
C A
C 7
D 6
v.Prooijen
North
1 C
1 H
1 NT
2 S


2nd
A
7
5
2
10
H 8
C 6
Larsen
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
8
H 7
H 9
Q
J
S 5
S 4
Jansma
South
1 D
1 S
2 C
4 S


4th
9
J
4
4
9
8
3
S A 9
H A Q 8 2
D J 10 4 3 2
C 10 4
TableS 7 3 2
H K 4
D 8 7 5
C K 9 8 6 2


Par +140
3 S NS
S K Q 10 4
H 9 7 6 3
D 9
C A Q 7 3TieJansma 20-54 S North =+4204 S South =+420


Board 10
Both Vul
S K J 10 4
H Q J 6 4
D A 5 2
C J 5
Granovetter
West

Dbl


Lead
D K
S K
S J
H 2
D Q
Berkowitz
North

4 S


2nd
A
3
8
K
2
Ekeblad
East
Pass
AP


3rd
6
5
A
4
3
Cohen
South
1 S4th
7
2
6
5
10
Meltzer
West

Pass
Pass

Lead
D K
H Q
v.Prooijen
North

2 NT
4 S

2nd
A
A
Larsen
East
Pass
Pass
AP

3rd
6
Jansma
South
1 S
3 S


4th
7
S 6 2
H K 9 8 7 3
D K Q 8
C A 9 3
TableS 8 3
H A 5
D J 9 6 4 3
C 10 8 4 2


Par +140
3 S NS
S A Q 9 7 5
H 10 2
D 10 7
C K Q 7 6
TieJansma 20-54 S South -1-1004 S South -1-100


Board 11
None Vul
S K J 9 8 6 2
H
D 8 3 2
C K 10 6 3
Granovetter
West

Pass
Pass

Lead
D 10
C 5
C A
C 7
S 3
Berkowitz
North

1 S
4 S

2nd
Q
3
9
S A
4
Ekeblad
East

Dbl
AP

3rd
A
J
4
2
K
Cohen
South
1 H
3 S


4th
2
8
6
10
10
Meltzer
West

Pass
Pass

Lead
C A
D K
D 6
S A
H A
C 9
v.Prooijen
North

1 S
4 S

2nd
8
Q
S 3
4
2
Larsen
East

Dbl
AP

3rd
2
7
4
2
C 6
Jansma
South
1 H
3 S


4th
3
2
3
10
4
S 5 4
H 9 7 5 2
D A 9 7 4
C 5 4 2
TableS 10
H K Q 4
D K J 10 6 5
C A Q J 7


Par +100
5 D× West -1
S A Q 7 3
H A J 10 8 6 3
D Q
C 9 8
Jansma +1Jansma 21-54 S North =+4204 S North +1+450


Board 12
N-S Vul
S K J 10 6 3
H Q 10 4
D 7 4
C 10 7 4
Granovetter
West
1 D
1 NT

Lead
C 4
D 8
H 9
D 2
D 5
D J
C K
H 5
S 10
Berkowitz
North
Pass
Pass

2nd
J
4
2
7
10
S 6
7
Q
Q
Ekeblad
East
1 S
Pass

3rd
Q
A
K
K
Q
C 2
5
6
A
Cohen
South
Pass
Pass

4th
A
3
4
6
S 3
9
6
3
Meltzer
West
1 D
1 NT

Lead
S 3
S 8
C 2
C A
D 2
D K
D 5
D J
C 3
H 3
v.Prooijen
North
Pass
Pass

2nd
4
9
6
4
7
6
9
S 6
10
K
Larsen
East
1 S
Pass

3rd
A
10
K
5
A
8
Q
H 6
J
10
Jansma
South
Pass
Pass

4th
2
Q
7
8
3
4
H 4
10
Q
7
S 9 2
H K 8 5
D Q J 8 2
C A K 9 3
TableS Q 7 5 4
H 9 7 6
D A K 5
C J 5 2


Par -120
2 NT East
S A 8
H A J 3 2
D 10 9 6 3
C Q 8 6Meltzer +2Jansma 21-71 NT West =-901 NT West +2-150


Board 13
Both Vul
S A K 4
H 8 7 3 2
D K Q J 5
C 8 2
Granovetter
West

2 NT


Lead
D K
C A
C 5
H J
C J
C 6
D 2
Berkowitz
North
1 D
Pass


2nd
6
2
8
4
3
9
Ekeblad
East
Dbl
Pass


3rd
4
4
Q
3
S 2
S 5
Cohen
South
Pass
Pass


4th
A
10
K
Q
D 5
H 2
Meltzer
West

Pass
1 NT

Lead
D Q
S 4
D 2
H 3
C 6
C 5
D 3
H 9
C J
H 5
v.Prooijen
North
1 C
1 H
AP

2nd
6
3
10
Q
9
8
A
2
3
10
Larsen
East
Pass
Dbl


3rd
7
J
J
J
A
Q
5
A
S 2
K
Jansma
South
1 D
Pass


4th
8
5
C 4
4
2
K
S 6
6
H 7
8
S 9 7 5 2
H K 9 4
D A 10 9 8
C A 5
TableS Q 10 6 3
H A Q 5
D 6
C Q J 7 6 4


Par -620
4 S EW
S J 8
H J 10 6
D 7 4 3 2
C K 10 9 3
TieJansma 21-72 NT West -1+1001 NT West -1+100


Board 14
None Vul
S Q J 5
H A 8 7
D 7 6
C A Q 7 3 2
Granovetter
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H 10
S 5
C K
S 3
H 5
H K
Berkowitz
North

2 C
2 S
4 C


2nd
A
9
5
A
7
Ekeblad
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
4
10
2
J
Q
Cohen
South
1 S
2 D
3 S
4 S


4th
J
2
4
H 3
6
Meltzer
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H 10
C A
C Q
D 6
S A
S 2
v.Prooijen
North

2 C
2 S
4 C


2nd
A
4
6
4
5
J
Larsen
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
4
K
H J
K
9
Jansma
South
1 S
2 D
3 S
4 S


4th
6
5
9
A
3
S A 4 2
H 10 9 5
D A 10 9 8 2
C 9 5
TableS 9
H K Q 4 3 2
D J 4
C J 10 8 6 4


Par +420
4 S NS
S K 10 8 7 6 3
H J 6
D K Q 5 3
C K


TieJansma 21-74 S South =+4204 S South =+420


Board 15
N-S Vul
S 10 5 3
H A 7 6 3
D Q 9 4
C A 7 2
Granovetter
West

Pass
2 C

Lead
D K
D A
D 5
C Q
S 5
S 9
C K
H Q
Berkowitz
North

1 H
Dbl

2nd
6
8
10
6
4
J
7
A
Ekeblad
East

1 S
2 S

3rd
9
4
Q
3
K
3
H 5
9
Cohen
South
1 D
Dbl
AP

4th
3
7
S 2
A
6
7
8
4
Meltzer
West

3 C
AP

Lead
S J
D 2
D 4
D J
v.Prooijen
North

Pass


2nd
3
6
7
10
Larsen
East

Pass


3rd
4
Q
A
9
Jansma
South
Pass
3 D


4th
K
3
8
S 2
S J 6
H Q 2
D 10 8 6
C K J 10 5 4 3
TableS A Q 8 7 4 2
H K J 9 5
D 7 3
C Q


Par +100
3 S× EW -1
S K 9
H 10 8 4
D A K J 5 2
C 9 8 6


TieJansma 21-72 S East =-1103 D South -1-100


Board 16
E-W Vul
S A 9 8 7
H A 10 3
D 10 9 8 7
C 9 6
Granovetter
West
Pass
Dbl

Lead
D K
D 6
D Q
C 7
H 5
S 7
Berkowitz
North
Pass
3 H

2nd
7
8
H 8
6
2
2
Ekeblad
East
1 D
AP

3rd
4
J
H 9
K
A
K
Cohen
South
2 H


4th
5
3
9
A
J
4
Meltzer
West
Pass
v.Prooijen
North
Pass
Larsen
East
Pass
Jansma
South
Pass
S Q J 6 4
H K 9 2
D K 6
C Q 10 7 4
TableS 5 3 2
H J
D A Q J 4 2
C K 8 5 3


Par +140
3 H NS
S K 10
H Q 8 7 6 5 4
D 5 3
C A J 2
Jansma +2Jansma 23-73 H South -1-50Passed out0


TopMain

Spingold Knockout TeamsAugust 2009Washington DCMarriott Wardman Park
Final, Segment 2OpenMeltzer NSClosedJansma NS
Board 17
None Vul
S J 9 3 2
H Q 8 7 5
D 8 7 3
C 10 8
Rubin
West

2 S
3 NT

Lead
D 5
D J
S K
D 6
Larsen
North
Pass
Pass
AP

2nd
9
8
6
Q
Ekeblad
East
1 NT
3 C


3rd
3
K
3
7
Meltzer
South
Pass
Pass


4th
4
A
4
Helness
West

Rdbl
Pass

Lead
H 10
D 4
D 9
v.Prooijen
North
Pass
2 D
Pass

2nd
J
2
3
Sontag
East
1 NT
Pass
3 NT

3rd
Q
Q
K
Verhees
South
Dbl
2 H
AP

4th
A
8
A
S 10 8 6
H J 6
D Q J 9
C A 9 7 4 3
TableS 7 5 4
H A K 4
D K 4
C K Q J 6 2


Par -300
4 H× NS -2
S A K Q
H 10 9 3 2
D A 10 6 5 2
C 5
TieJansma 23-73 NT East =-4003 NT East =-400


Board 18
N-S Vul
S K Q 6
H 8 4 3 2
D Q 7 3
C 10 7 5
Rubin
West

2 D
3 NT

Lead
C 6
S 5
S 10
C 10
S J
S 4
S 3
S 2
H K
Larsen
North

Pass
AP

2nd
Q
K
8
A
D 2
H 5
H 6
D 10
Q
Ekeblad
East
1 S
2 NT


3rd
5
A
7
2
H 7
D 4
D 6
D 9
10
Meltzer
South
Pass
Pass


4th
3
9
Q
4
6
H 4
D 3
D 7
Helness
West

1 NT
3 S

Lead
H 5
C 3
S 8
H K
C 8
H A
H J
v.Prooijen
North

Pass
AP

2nd
7
K
5
6
6
4
8
Sontag
East
1 S
2 S


3rd
2
4
Q
10
Q
D 8
D 5
Verhees
South
Pass
Pass


4th
9
10
A
3
5
Q
S 9
S 7 5
H A J 10 7
D K J 9 6 4
C Q 4
TableS A J 10 4 3 2
H K 9
D 8 5
C A 8 3


Par -450
5 S East
S 9 8
H Q 6 5
D A 10 2
C K J 9 6 2Jansma +6Jansma 29-73 NT East +1-4303 S East +1-170


Board 19
E-W Vul
S Q J 9 4
H K 5 3
D J 7 6
C K 7 5
Rubin
West

Pass
Pass

Lead
H 2
H 6
D 7
Larsen
North

1 S
2 NT

2nd
Q
K
Q
Ekeblad
East

Pass
AP

3rd
A
7
K
Meltzer
South
1 D
2 D


4th
3
4
Helness
West

Pass
AP

Lead
S 10
H 8
D 6
v.Prooijen
North

1 S


2nd
Q
4
Q
Sontag
East

Pass


3rd
A
6
K
Verhees
South
1 D
2 D


4th
K
K
S 10 5
H A J 9 6
D A 9 5
C Q 10 8 4
TableS A 8 6 3 2
H 10 8 7 2
D Q
C J 9 6


Par +120
2 NT NS
S K 7
H Q 4
D K 10 8 4 3 2
C A 3 2
TieJansma 29-72 NT North =+1202 D South +2+130


Board 20
Both Vul
S 9 8 4 2
H 3 2
D Q 6 4
C A 8 4 2
Rubin
West
Pass
Pass
Pass
AP


Lead
H J
S A
S K
C K
C Q
C 3
C 8
H 3
H A
H 8
D 6
Larsen
North
Pass
3 C
3 NT2nd
2
3
10
5
7
J
H 6
5
9
10
J
Ekeblad
East
Pass
Pass
Pass3rd
7
2
4
2
4
A
D 3
K
D 4
S 8
9
Meltzer
South
2 NT
3 H
4 S4th
Q
7
J
6
9
10
D 2
4
D 7
D 8
Helness
West
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
H J
S A
S K
H A
C Q
C K
C 3
C 8
v.Prooijen
North
Pass
1 D
3 C
3 NT


2nd
2
3
10
4
5
7
J
Sontag
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
5
2
4
3
2
4
A
Verhees
South
1 C
2 NT
3 H
4 S


4th
K
7
J
6
6
9
10
S Q 10 3
H J 10 9 4
D K 5 2
C J 7 5
TableS J 7
H 7 6 5
D A J 10 8 7
C 10 9 6


Par +620
4 S NS
S A K 6 5
H A K Q 8
D 9 3
C K Q 3TieJansma 29-74 S South +1+6504 S South +1+650


Board 21
N-S Vul
S 5
H A K 10 7 4
D K Q 10 6
C K 6 3
Rubin
West

4 S


Lead
H 6
S 5
C 2
S A
S 10
C 5
H A
C Q
Larsen
North
1 H
Dbl


2nd
9
3
3
9
J
4
S 7
7
Ekeblad
East
2 S
AP


3rd
10
2
9
H 7
H 4
D 3
D 5
D 4
Meltzer
South
Dbl4th
2
6
10
4
K
6
3
K
Helness
West

Pass
Pass

Lead
C Q
D Q
C 3
H 3
D 10
v.Prooijen
North
2 D
3 C
5 D

2nd
4
2
5
A
8
Sontag
East
2 S
Pass
AP

3rd
2
5
10
2
7
Verhees
South
2 NT
4 D


4th
K
3
D 4
6
9
S J 9 6
H Q J 9 8 5 3
D 9 4 3
C 2
TableS K Q 8 7 4 3
H 2
D 8 2
C Q J 9 5


Par +1370
6 D NS
S A 10 2
H 6
D A J 7 5
C A 10 8 7 4


Meltzer +10Jansma 29-174 S× East -5+11005 D North +1+620


Board 22
E-W Vul
S 8
H A J 10 7 2
D A 10 8 7
C 8 6 3
Rubin
West

4 S


Lead
H K
H Q
S Q
S K
D 5
C 3
Larsen
North

Pass


2nd
5
8
3
7
2
Ekeblad
East
3 S
Pass


3rd
J
A
9
10
K
Meltzer
South
Pass
Pass


4th
4
S 2
8
H 7
A
Helness
West

2 D
4 S

Lead
H K
D 3
H A
S 2
S 10
D 5
D 6
C K
v.Prooijen
North

2 H
AP

2nd
5
K
S Q
3
H 7
2
8
Sontag
East
1 S
2 S


3rd
10
A
3
A
K
Q
S 4
Verhees
South
Pass
4 H


4th
4
4
8
8
7
7
J
S A 10 9
H 8 5
D K Q 9 6
C A 10 5 4
TableS K Q J 6 5 4 2
H 4
D 5 4
C K J 7


Par -650
5 S EW
S 7 3
H K Q 9 6 3
D J 3 2
C Q 9 2


TieJansma 29-174 S East +1-6504 S East +1-650


Board 23
Both Vul
S K 6
H A J 4
D 9 7 5 4
C 8 5 3 2
Rubin
West

Pass
APLead
H 6
C A
S 3
H A
D 4
D A
S A
S 7
Larsen
North

1 NT
2nd
4
6
4
2
K
C 4
8
9
Ekeblad
East

2 H
3rd
8
2
K
D 2
Q
10
6
C 3
Meltzer
South
1 C
3 C
4th
K
D 3
2
5
J
5
5
Q
Helness
West

Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
D J
D A
v.Prooijen
North

1 H
2 D
2 S
5 C

2nd
4
2
Sontag
East

Pass
Dbl
Pass
AP

3rd
K
10
Verhees
South
1 C
2 C
2 H
3 S


4th
Q
5
S J 9 8 4
H 10 7 6 5
D J 10
C Q 10 6
TableS Q 5 2
H Q 9 8 3 2
D A K 8 6 3
C


Par +500
4 H× EW -2
S A 10 7 3
H K
D Q 2
C A K J 9 7 4
Meltzer +6Jansma 29-233 C South +2+1505 C South -1-100


Board 24
None Vul
S J 8
H Q 9 6
D A Q J 4
C 10 9 4 2
Rubin
West
3 H
Pass
Pass

Lead
S A
S K
S 10
H 6
D 2
S 2
D A
C 9
C 5
H 8
Larsen
North
Pass
3 NT
4 D

2nd
3
4
6
7
6
Q
10
J
H 4
Ekeblad
East
Pass
Dbl
AP

3rd
7
9
C 3
A
Q
D 3
5
A
10
Meltzer
South
Dbl
Pass


4th
8
J
D 4
2
K
D J
9
H 3
Q
Helness
West
3 H
Pass


Lead
H 8
D 2
D 10
C 10
D 7
C 9
D 8
S 3
C 8
C 6
v.Prooijen
North
Pass
3 NT


2nd
A
3
5
J
9
Q
H 3
7
5
7
Sontag
East
Pass
AP


3rd
2
Q
6
K
J
A
4
J
H 5
Verhees
South
Dbl4th
6
K
A
3
S 2
H 4
S 5
A
2
S 9 7
H K J 10 5 4 3 2
D 9 6 3
C 3
TableS A K 10 5 2
H 8 7
D K 10
C Q J 8 6


Par -100
4 D× NS -1
S Q 6 4 3
H A
D 8 7 5 2
C A K 7 5
TieJansma 29-234 D North -2-1003 NT North -2-100


Board 25
E-W Vul
S Q 9 8 6 2
H J 10 9 2
D 9 6
C 8 2
Rubin
West

1 D
3 D
3 S

Lead
H J
H A
C A
C K
C 3
S 2
H Q
S 3
C 4
H 9
C J
Larsen
North
Pass
Pass
Pass
Dbl

2nd
K
7
5
7
Q
4
10
6
9
D 8
Ekeblad
East
1 C
2 D
3 H
5 D

3rd
3
5
6
10
D 4
K
S 10
D 2
D 7
D 10
Meltzer
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
4
2
2
8
D 6
A
8
J
D 9
6
Helness
West

1 H
3 D
3 NT

Lead
S 6
D 4
D 2
S J
S 9
v.Prooijen
North
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
4
6
J
3
C 3
Sontag
East
1 D
3 C
3 S


3rd
K
K
5
Q
Verhees
South
Pass
Pass
Pass


4th
A
10
9
10
S A 7 5 3
H Q 6 5 4
D 7 5 4
C 10 6
TableS 10 4
H A K
D K Q 8 3 2
C A K 4 3


Par -90
2 D EW
S K J
H 8 7 3
D A J 10
C Q J 9 7 5


TieJansma 29-235 D West -2+2003 NT West -2+200


Board 26
Both Vul
S K 10 5 4
H 6 5 4
D 7 4 2
C A 8 6
Rubin
West

1 NT
2 D
3 NT
4 S

Lead
H 4
H K
D A
D K
D 5
C 4
H 8
C 3
H 9
S 5
Larsen
North

Pass
Pass
Pass
AP

2nd
10
5
2
4
7
2
Q
8
7
A
Ekeblad
East
Pass
2 C
3 H
4 D


3rd
J
2
10
J
C K
6
S 8
S 3
S Q
J
Meltzer
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
A
3
3
9
Q
S 2
6
9
S K
Helness
West

1 NT
2 D
3 NT


Lead
H 5
S Q
D 10
D J
H A
S 8
C A
H 4
C Q
C J
v.Prooijen
North

Pass
Pass
AP


2nd
8
K
3
Q
6
10
K
9
3
5
Sontag
East
Pass
2 C
2 S3rd
J
A
5
K
2
2
4
Q
6
8
Verhees
South
Pass
Pass
Pass4th
K
J
7
2
3
D 9
2
D 6
S 3
S Q 8
H A K
D A K 8 6 5
C 10 5 3 2
TableS A 9 7 6 3 2
H 10 9 8 2
D J 10
C K


Par -650
5 S EW
S J
H Q J 7 3
D Q 9 3
C Q J 9 7 4


Jansma +12Jansma 41-234 S West =-6203 NT West -1+100


Board 27
None Vul
S A K Q 10 6 4
H A K J
D 8 2
C 9 7
Rubin
West

Pass
Pass
Pass
APLead
C K
C 3
Larsen
North

1 S
2 D
3 NT
2nd
5
Q
Ekeblad
East

Pass
Pass
Pass
3rd
2
A
Meltzer
South
1 D
1 NT
2 NT
4 S
4th
7
9
Helness
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
H 5
v.Prooijen
North

2 C
2 H
4 D
4 NT
5 D
6 S
Sontag
East

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP
Verhees
South
1 D
2 D
2 NT
4 H
5 C
5 H
S 9 8
H 8 7 3
D J 10 5
C A J 10 4 2
TableS 7 3 2
H 10 9 5 4
D 9 6 4 3
C K 3


Par +450
5 S NS
S J 5
H Q 6 2
D A K Q 7
C Q 8 6 5
Jansma +11Jansma 52-234 S North +1+4506 S North =+980


Board 28
N-S Vul
S Q 10 8
H A 10 9 7
D 10 9
C Q J 9 8
Rubin
West
1 C
3 NT


Lead
S 8
C 4
D A
D K
D Q
D J
D 5
D 4
S K
H J
C 9
Larsen
North
Pass
Pass


2nd
6
A
10
9
H 9
H 7
H 10
S 10
Q
A
6
Ekeblad
East
1 D
Pass


3rd
A
8
3
6
7
8
H 3
H 4
H 5
6
K
Meltzer
South
2 S
Pass


4th
4
3
2
S 3
S 2
H 2
S 5
H 8
7
C 10
2
Helness
West
2 C
3 D
5 D

Lead
S A
C 4
D K
D A
S K
D 4
H 3
v.Prooijen
North
Pass
3 S
AP

2nd
4
A
9
10
10
C 9
2
Sontag
East
2 D
4 D


3rd
8
8
3
6
C 6
7
K
Verhees
South
2 S
4 S


4th
6
3
2
S 2
3
S 5
S K 4
H K J
D A K Q J 5 4
C A 5 2
TableS 6
H Q 6 5 4 3
D 8 7 6 3
C 7 6 3


Par +100
4 D× EW -1
S A J 9 7 5 3 2
H 8 2
D 2
C K 10 4

TieJansma 52-233 NT West -1+505 D East -1+50


Board 29
Both Vul
S 10 5 3
H A 9 5 4 2
D J 2
C K Q 7
Rubin
West

1 D
2 S

Lead
H K
H 8
D 6
C K
S 6
S 4
S K
D A
D 9
Larsen
North
Pass
Pass
AP

2nd
6
7
5
A
7
5
C 4
7
K
Ekeblad
East
1 C
1 S


3rd
5
A
10
2
Q
A
9
4
8
Meltzer
South
Pass
Pass


4th
3
S 2
J
8
3
D 3
10
2
H 2
Helness
West

2 S


Lead
H K
H 10
S A
S 6
S 9
D A
D 9
v.Prooijen
North
Pass
Pass


2nd
6
J
7
H 8
10
5
7
Sontag
East
1 S
4 S


3rd
5
A
4
Q
K
4
8
Verhees
South
Pass
AP


4th
3
S 2
3
5
D 3
2
J
S Q J 9 4
H J 7 6
D Q 10 8 4
C 9 8
TableS A K 8 6 2
H 3
D A 9 6
C A J 5 3


Par -500
5 H× NS -2
S 7
H K Q 10 8
D K 7 5 3
C 10 6 4 2Jansma +6Jansma 58-232 S East +1-1404 S East -1+100


Board 30
None Vul
S 8 7 6 5
H 10 6 2
D 7 5 3
C 9 7 6
Rubin
West

1 S
4 SLead
D 3
D A
S 4
H 5
S 10
H 7
Larsen
North

Pass
AP2nd
J
S 2
5
3
6
A
Ekeblad
East
Pass
2 D
3rd
Q
7
9
J
J
4
Meltzer
South
1 D
2 H
4th
8
2
3
2
D 6
6
Helness
West

1 S
Rdbl
Dbl
Pass

Lead
D 8
S 3
H 9
S K
C J
H 7
C 4
H 5
C A
v.Prooijen
North

Pass
2 C
Rdbl
Pass

2nd
3
2
3
6
5
A
10
Q
9
Sontag
East
1 D
1 NT
Pass
Pass
Dbl

3rd
2
5
J
J
6
4
7
K
3
Verhees
South
Pass
Dbl
Pass
2 D
AP

4th
10
9
2
D 6
Q
6
K
10
2
S A K 10 4 2
H K J 4
D 8
C A 10 8 5
TableS Q J 9
H 9 7 5
D K J 4 2
C K Q 3


Par -460
5 NT East
S 3
H A Q 8 3
D A Q 10 9 6
C J 4 2

Jansma +4Jansma 62-234 S West +1-4502 D× South -2-300


Board 31
N-S Vul
S A 9
H J 10 8 7 6 2
D 6
C K 5 4 2
Rubin
West

Pass
4 S


Lead
D 6
S 10
C 4
S K
D 4
Larsen
North

2 H
AP


2nd
A
3
J
2
J
Ekeblad
East

4 D3rd
5
4
7
6
7
Meltzer
South
Pass
4 H4th
2
A
3
9
Helness
West

Pass
5 D
AP

Lead
H Q
S 8
H 6
C J
D 2
C 7
D A
v.Prooijen
North

2 H
Pass


2nd
3
2
D 4
9
6
8
3
Sontag
East

4 D
Pass


3rd
2
Q
4
A
10
K
7
Verhees
South
Pass
4 H
Dbl


4th
A
A
5
2
J
D 8
S Q 7 6 4
H 5 3
D 7 2
C A Q 8 6 3
TableS K J 10 8 5
H A
D A Q 10 9 8 4
C J


Par -450
5 S EW
S 3 2
H K Q 9 4
D K J 5 3
C 10 9 7


Jansma +13Jansma 75-234 S West +1-4505 D× East -2+300


Board 32
E-W Vul
S A J 7 2
H 7 6
D K 10 9
C A Q 4 2
Rubin
West
Pass
Pass

Lead
H 8
S 3
H 7
S 5
S K
S 7
C 2
C 7
C Q
D 9
D 4
Larsen
North
1 C
Pass

2nd
6
4
4
10
A
H 2
J
5
H 9
2
Ekeblad
East
1 H
Pass

3rd
Q
J
10
2
9
H 3
K
A
6
6
Meltzer
South
1 NT


4th
A
6
D 5
8
Q
D 3
3
9
8
J
Helness
West
Pass
Pass

Lead
D 8
C J
H 6
D 6
C 9
D K
H 7
S 8
S 2
S 3
v.Prooijen
North
1 D
Dbl

2nd
3
7
2
7
6
2
K
5
9
10
Sontag
East
1 H
AP

3rd
9
3
10
10
5
C K
3
K
Q
J
Verhees
South
Pass


4th
Q
Q
8
A
A
4
D 5
A
4
6
S K 10 4
H 8
D J 7 5 4 3
C 10 8 5 3
TableS 9 8 6
H K Q 9 4 2
D A Q 2
C J 9


Par +400
3 NT NS
S Q 5 3
H A J 10 5 3
D 8 6
C K 7 6
Jansma +12Jansma 87-231 NT South +1+1201 H× East -3+800


TopMain

Spingold Knockout TeamsAugust 2009Washington DCMarriott Wardman Park
Final, Segment 4OpenMeltzer NSClosedJansma NS
Board 49
None Vul
S K 8 5
H K 7
D 10 8 7 5 3
C A 7 6
Granovetter
West

3 H

Lead
H A
Cohen
North
Pass
3 S

2nd
7
Ekeblad
East
Pass
AP

3rd
2
Berkowitz
South
2 S


4th
9
Sontag
West

3 H

Lead
S 5
v.Prooijen
North
Pass
3 S
Helness
East
Pass
4 H
Verhees
South
2 S
AP
S 9
H A Q 10 8 6 3
D Q 4
C K J 8 4
TableS Q 10 2
H 5 4 2
D A J 9 2
C Q 3 2


Par +100
4 H× EW -1
S A J 7 6 4 3
H J 9
D K 6
C 10 9 5
Jansma +3Jansma 90-233 S South -1-504 H West -1+50


Board 50
N-S Vul
S J 10 5 2
H A 7 6 5
D K 7 6 3
C 9
Granovetter
West

2 H
2 NT
3 D
4 S

Lead
H J
D 6
S 3
S 4
S 7
D 9
D A
D 5
C 3
H K
D 4
Cohen
North

Pass
Pass
Pass
AP

2nd
3
Q
6
5
H 4
3
C 8
C 7
9
9
Ekeblad
East
1 NT
2 S
3 C
3 S


3rd
A
8
K
Q
A
J
C 2
S 8
A
C 4
Berkowitz
South
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
2
2
2
H 10
10
10
7
K
10
5
Sontag
West

3 D
Lead
H Q
D 3
H K
C A
C 6
H 6
C 5
D 4
C 4
D Q
v.Prooijen
North

Pass
2nd
3
A
4
7
8
8
H 7
10
S 10
Helness
East
1 NT
4 S
3rd
A
8
D 9
2
Q
9
S 3
S 8
S Q
Verhees
South
2 H
AP
4th
2
2
5
9
S 2
S 4
10
6
J
S A K 9 8 4
H 3
D 9 2
C Q 5 4 3 2
TableS Q 7 3
H K 8 2
D A Q J 5 4
C A 6


Par -420
4 S EW
S 6
H Q J 10 9 4
D 10 8
C K J 10 8 7TieJansma 90-234 S East =-4204 S East =-420


Board 51
E-W Vul
S 9 8
H J 8 7 6
D Q 8 7
C 8 6 5 4
Granovetter
West

Pass
Pass
3 C

Lead
S 9
H 3
D 2
D K
S 5
S 10
H A
H 9
S 6
C A
Cohen
North

1 NT
Pass
AP

2nd
4
Q
7
10
Q
H 7
4
K
D J
2
Ekeblad
East

Dbl
Dbl


3rd
J
6
A
6
A
C 7
5
10
D Q
3
Berkowitz
South
1 S
2 S
Pass


4th
2
2
4
8
8
3
8
J
C Q
4
Sontag
West

Pass
Pass
2 NT

Lead
S K
S J
D J
D 2
D K
C A
C Q
S Q
v.Prooijen
North

1 NT
Pass
Pass

2nd
2
A
7
8
S 3
2
K
10
Helness
East

Dbl
Dbl
3 D

3rd
8
9
3
A
6
3
9
Verhees
South
1 S
2 S
Pass
AP

4th
4
5
4
10
Q
4
5
S A 10 2
H Q 10 5
D J 6 2
C J 10 9 3
TableS 5 4
H A 9 2
D A K 9 5 3
C A Q 7


Par -600
3 NT EW
S K Q J 7 6 3
H K 4 3
D 10 4
C K 2

TieJansma 90-233 C West +1-1303 D East +1-130


Board 52
Both Vul
S K Q J 7 5
H 4 3 2
D 7 5
C K 9 6
Granovetter
West
Pass
Pass
Pass

Lead
D 4
S 3
H 2
D K
S 2
C 10
H 3
D 9
S Q
Cohen
North
Pass
1 S
4 H

2nd
5
4
8
6
A
K
9
J
H 10
Ekeblad
East
Pass
Pass
AP

3rd
Q
K
A
7
5
2
J
H 4
Berkowitz
South
1 C
2 H


4th
A
6
5
3
8
7
6
2
Sontag
West
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C 10
C 4
D 5
S 3
H 2
v.Prooijen
North
Pass
1 H
2 C
2 S
3 D
3 S


2nd
6
K
2
4
8
Helness
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
5
2
K
K
A
Verhees
South
1 C
1 NT
2 D
2 NT
3 H
3 NT


4th
3
7
4
6
5
S A 10 9 4
H 6 5
D J 6 4
C A J 10 4
TableS 8 6
H 10 9 8
D Q 10 8 3 2
C Q 5 2


Par +620
4 H NS
S 3 2
H A K Q J 7
D A K 9
C 8 7 3Meltzer +1Jansma 90-244 H South =+6203 NT South =+600


Board 53
N-S Vul
S 7 4
H A J 10 5
D 10 7 6 4 3
C 10 4
Granovetter
West

Pass
3 S

Lead
S J
S K
C 5
D K
H 4
Cohen
North
Pass
2 H
5 D

2nd
4
5
A
8
3
Ekeblad
East
1 S
2 S
AP

3rd
A
8
3
3
J
Berkowitz
South
Dbl
3 D


4th
3
7
4
9
K
Sontag
West

2 S
AP

Lead
S J
S Q
C 5
D A
v.Prooijen
North
Pass
4 D


2nd
4
3
A
8
Helness
East
1 S
4 S


3rd
A
8
3
3
Verhees
South
2 D
5 D


4th
5
7
4
9
S J 10 8
H Q 9 6 3
D 8
C Q 9 8 6 3
TableS A K Q 9 6 2
H K 7 2
D 9
C J 7 5


Par +130
4 D NS
S 5 3
H 8 4
D A K Q J 5 2
C A K 2
TieJansma 90-245 D South -1-1005 D South -1-100


Board 54
E-W Vul
S A 8 4
H 7 3
D Q 9 5 3
C A K 7 2
Granovetter
West

1 H
2 H
4 H

Lead
C K
H 4
H 10
S K
S J
Cohen
North

Pass
Pass
AP

2nd
H 2
6
7
3
Q
Ekeblad
East
1 C
2 D
2 S


3rd
5
Q
A
2
5
Berkowitz
South
Pass
Pass
Pass


4th
3
3
9
4
8
Sontag
West

1 S
4 H


Lead
C 8
H 4
H 10
S 2
D 8
H A
v.Prooijen
North

Pass
AP


2nd
3
6
7
4
6
C 5
Helness
East
1 H
3 H3rd
K
Q
5
J
3
Verhees
South
Pass
Pass4th
H 2
3
9
Q
K
S 10 7 5 2
H Q 10
D A J 6
C J 10 4 3
TableS K J 9
H A K J 8 5 4 2
D K 4 2
C


Par -650
5 H West
S Q 6 3
H 9 6
D 10 8 7
C Q 9 8 6 5

TieJansma 90-244 H West +1-6504 H East +1-650


Board 55
Both Vul
S K 8
H A J 9 7 4
D J 5
C K 9 8 6
Granovetter
West

Pass
Pass
AP


Lead
S J
S Q
H 2
C 4
C 6
D 8
H 5
D J
Cohen
North

2 D
3 C2nd
K
10
K
3
7
5
8
Q
Ekeblad
East

Pass
Pass3rd
A
7
3
K
J
10
J
K
Berkowitz
South
1 NT
2 H
4 H4th
4
8
4
2
A
A
6
2
Sontag
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
C 2
S J
S Q
S 2
D 5
D K
H K
v.Prooijen
North

1 H
Dbl
3 NT


2nd
4
K
9
10
10
3
3
Helness
East

2 S
Pass
Pass


3rd
A
A
7
H 10
A
J
4
Verhees
South
1 D
Pass
3 D
4 H


4th
6
4
8
H A
2
Q
2
S J 7
H 10 8 3
D 8 7 3 2
C A 10 5 3
TableS A Q 6 5 3 2
H 6 2
D Q 10
C Q 7 2


Par +620
4 H NS
S 10 9 4
H K Q 5
D A K 9 6 4
C J 4
TieJansma 90-244 H South =+6204 H North =+620


Board 56
None Vul
S 7
H A 4 2
D A K Q J 9 6
C 7 5 4
Granovetter
West
Pass
Pass
AP

Lead
C 6
Cohen
North
1 D
3 D


2nd
4
Ekeblad
East
2 C
Pass


3rd
K
Berkowitz
South
Dbl
3 NT


4th
A
Sontag
West
Pass
Pass
AP

Lead
C 6
D 10
D 3
C 5
D 2
D J
v.Prooijen
North
1 D
3 D


2nd
4
4
8
2
H 3
C 3
Helness
East
2 C
Pass


3rd
K
6
A
10
9
S 6
Verhees
South
Dbl
3 NT


4th
A
5
7
S 2
C J
S 9 5 4 3 2
H K 8 7 6 3
D 8 4
C 6
TableS A K J
H J 10
D 7 5
C K J 9 8 3 2


Par +430
4 NT NS
S Q 10 8 6
H Q 9 5
D 10 3 2
C A Q 10
TieJansma 90-243 NT South +1+4303 NT South +1+430


Board 57
E-W Vul
S 10 6 4
H 8 6 3 2
D A 9 7 5
C Q 3
Granovetter
West

1 S

Lead
S 2
D K
H 6
S 9
S A
S K
H 9
D 10
H 7
C 8
Cohen
North
Pass
Pass

2nd
5
4
J
Q
6
H 2
3
8
10
5
Ekeblad
East
1 D
1 NT

3rd
10
6
K
4
C 4
C 7
Q
5
C 2
Berkowitz
South
Pass
AP

4th
J
A
5
3
7
8
A
J
8
Sontag
West

1 S

Lead
H A
S 2
D K
H Q
C K
S 3
S K
S Q
v.Prooijen
North
Pass
Pass

2nd
5
5
3
K
2
7
6
H 3
Helness
East
1 D
1 NT

3rd
8
10
6
9
3
A
C 4
Verhees
South
Pass
AP

4th
4
J
5
2
A
4
8
S A K Q 5
H 9 5
D 8 6
C J 9 6 5 2
TableS J 3
H Q J 7 4
D K Q J 2
C A 7 4


Par -120
2 NT EW
S 9 8 7 2
H A K 10
D 10 4 3
C K 10 8Meltzer +1Jansma 90-251 NT East +1-1201 NT East +2-150


Board 58
Both Vul
S A 10 7
H K 10 4
D A 9 2
C K 10 8 4
Granovetter
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
S 6
C 2
Cohen
North

2 H
3 C
4 H


2nd
7
3
Ekeblad
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
K
5
Berkowitz
South
1 C
2 NT
4 D
6 C


4th
8
8
Sontag
West

Pass
Lead
D 4
C 3
C 8
C Q
C 7
S 7
S 4
H 3
S A
H 4
v.Prooijen
North

3 NT
2nd
2
5
9
D 3
S 2
K
Q
5
9
J
Helness
East
Pass
AP
3rd
8
K
A
4
10
8
5
K
H 7
A
Verhees
South
1 NT

4th
Q
2
6
J
H 2
3
10
6
6
9
S 6 5 3 2
H 9 5
D J 10 6 4 3
C 6 5
TableS K J 9 4
H Q J 8 6 2
D 8
C J 9 2


Par +1370
6 C NS
S Q 8
H A 7 3
D K Q 7 5
C A Q 7 3


Meltzer +12Jansma 90-376 C South =+13703 NT South +2+660


Board 59
None Vul
S 9 7 5
H K 10 4
D J 8 5
C A Q 10 6
Granovetter
West

Pass

Lead
S 4
Cohen
North

3 NT
Ekeblad
East

AP
Berkowitz
South
1 NT
Sontag
West

Pass

Lead
S 4
v.Prooijen
North

3 NT
Helness
East

AP
Verhees
South
1 NT
S Q J 6 4 3
H Q 6 5
D 10 3 2
C 8 4
TableS K 8
H J 8 7 3 2
D A K 9 6 4
C 2


Par +300
4 H× EW -2
S A 10 2
H A 9
D Q 7
C K J 9 7 5 3
TieJansma 90-373 NT South =+4003 NT South =+400


Board 60
N-S Vul
S J 6 2
H A 10 9
D K 7 5
C K Q 7 4
Granovetter
West
Pass
3 C
Pass

Lead
S 3
C K
D 9
H 2
S 4
H K
H 10
C 8
Cohen
North
1 D
Pass
5 D

2nd
7
A
2
4
10
A
S 5
Ekeblad
East
2 C
4 C
AP

3rd
8
D 6
5
9
D 3
7
5
Berkowitz
South
Dbl
5 C


4th
J
3
S 9
Q
2
3
J
Sontag
West
Pass
3 C
AP

Lead
S A
H 5
H 7
C Q
S 3
H J
S 4
H K
S Q
v.Prooijen
North
1 D
Pass


2nd
8
4
3
A
7
A
10
C 4
K
Helness
East
2 C
Pass


3rd
6
9
6
D 6
C 6
C 2
C 8
C 5
D 3
Verhees
South
Dbl
Dbl


4th
5
Q
10
3
2
2
J
8
D 5
S 8
H K J 6 4
D Q 8 4 3 2
C 8 6 3
TableS Q 9 5 4 3
H Q 7
D
C A J 10 9 5 2


Par +300
5 C× East -2
S A K 10 7
H 8 5 3 2
D A J 10 9 6
CJansma +7Jansma 97-375 D North -2-2003 C× East -1+100


Board 61
Both Vul
S 5 4 3
H K J 8
D A 9 8
C K 9 4 2
Granovetter
West

1 D
1 NT

Lead
C 2
S 2
S 9
D 4
D K
S 7
H 2
C 4
H A
Cohen
North
Pass
Pass
AP

2nd
J
8
5
7
9
4
9
10
8
Ekeblad
East
Pass
1 S


3rd
3
J
10
Q
5
Q
J
Q
5
Berkowitz
South
Pass
Pass


4th
5
3
6
8
2
A
4
A
3
Sontag
West

1 NT


Lead
C 2
S 2
S 9
D 4
D Q
v.Prooijen
North
Pass
Pass


2nd
J
8
3
2
9
Helness
East
Pass
Pass


3rd
3
J
10
K
5
Verhees
South
Pass
Pass


4th
5
5
6
8
3
S J 9 7
H A 10 9 7
D K Q 10
C A 6 5
TableS K Q 10 2
H 6 5 4
D J 5 4
C J 10 7


Par -110
2 S EW
S A 8 6
H Q 3 2
D 7 6 3 2
C Q 8 3TieJansma 97-371 NT West =-901 NT West =-90


Board 62
None Vul
S J 4 3
H A J 8
D 8 4
C K J 9 4 2
Granovetter
West

Pass
2 D
Pass

Lead
S 5
D 3
S 9
D 5
S Q
C 3
Cohen
North

Dbl
Pass
Pass

2nd
6
9
3
K
4
Ekeblad
East
1 D
Pass
Pass
3 D

3rd
J
Q
K
A
7
Berkowitz
South
Pass
1 S
3 C
AP

4th
A
4
2
8
8
Sontag
West

2 DLead
S 2
D 3
D A
S 9
v.Prooijen
North

Pass2nd
6
9
8
4
Helness
East
1 D
Pass3rd
3
10
5
A
Verhees
South
Pass
Pass4th
K
4
K
5
S Q 9 6
H 10 6 3
D A Q 10 7 2
C 10 3
TableS A K 7
H K 9 5 4
D J 6 5 3
C Q 6


Par -110
3 D EW
S 10 8 5 2
H Q 7 2
D K 9
C A 8 7 5

Meltzer +1Jansma 97-383 D East =-1102 D East +2-130


Board 63
N-S Vul
S Q J 7
H A Q 6 5
D K 6 4
C A K 4
Granovetter
West

Pass
2 S
AP

Lead
S 6
D 10
S 5
D Q
H J
Cohen
North

1 C
Pass


2nd
7
8
J
H 3
4
Ekeblad
East

1 D
3 D


3rd
A
A
H 2
7
Berkowitz
South
Pass
Pass
3 H


4th
3
4
9
6
Sontag
West

Pass
4 D


Lead
H J
C K
C A
C 4
H 9
D A
D 7
v.Prooijen
North

1 C
AP


2nd
4
5
10
Q
3
4
K
Helness
East

1 D3rd
A
2
6
7
D 5
2
Verhees
South
Pass
Pass4th
2
3
9
S 2
5
8
S 10 8 6 5 4 2
H 4
D A J 7 5
C 9 3
TableS A
H K 9 2
D Q 10 9 3 2
C Q J 10 5


Par -110
3 D EW
S K 9 3
H J 10 8 7 3
D 8
C 8 7 6 2


Jansma +4Jansma 101-383 H South -1-1004 D East -1+50


Board 64
E-W Vul
S Q J 10 9 8 3
H A 6 4 3
D 3
C A 6
Granovetter
West
1 D
3 D
5 D
AP

Lead
D A
C 10
Cohen
North
1 S
4 D
Pass


2nd
3
Ekeblad
East
1 NT
Dbl
Pass


3rd
6
Berkowitz
South
2 H
4 H
5 H


4th
7
Sontag
West
1 D
4 D
5 D


Lead
C 10
S Q
C K
D 6
S K
v.Prooijen
North
1 S
4 H
5 H


2nd
A
A
5
Q
Helness
East
2 D
5 C
Dbl


3rd
2
6
9
A
Verhees
South
2 H
Pass
AP


4th
3
2
6
3
S K 5 2
H 2
D A K J 10 5 4 2
C 10 9
TableS A 7 4
H 10 7
D 9 8 6
C K Q 8 4 2


Par -100
5 H× NS -1
S 6
H K Q J 9 8 5
D Q 7
C J 7 5 3
Meltzer +2Jansma 101-405 H South -1-505 H× South -1-100
TopMain

© 2009 Richard Pavlicek